2015/094 Gemeente handelt niet volgens de voorwaarde die zij naar partijen communiceert in een offerteaanvraag

Rapportnummer
2015/094
Rapport

Mevrouw Paulussen werkt tot 2013 bij een stichting die in de gemeente het peuterspeelzaalwerk verzorgt. Die stichting gaat failliet en de gemeente nodigt vijf partijen uit een offerte uit te brengen voor het peuterspeelzaalwerk. In de brief waarmee de gemeente dat doet schrijft zij onder meer dat als voorwaarde geldt dat het personeel van de failliete stichting wordt overgenomen.

Een van de vijf partijen is de stichting die mevrouw Paulussen heeft opgericht. Die stichting wil doorgaan met het personeel van de failliete stichting.

Het peuterspeelzaalwerk wordt uiteindelijk aan een van de andere partijen gegund.

Mevrouw Paulussen klaagt erover dat de gemeente bij de uitgifte van het peuterspeelzaalwerk niet zorgvuldig heeft gehandeld waar het gaat om de communicatie van de voorwaarde die ze heeft gesteld ten aanzien van de overname van personeel van de stichting die failliet is gegaan.

De ombudsman stelt voorop dat het aan de gemeente zelf is om te bepalen aan welke voorwaarden gegadigden moeten voldoen en aan wie zij het werk uiteindelijk gunt. Wel vindt de ombudsman het belangrijk dat de gemeente duidelijk over die voorwaarden communiceert en er bij de toetsing ook naar handelt. Dat is nu naar het oordeel van de ombudsman niet gebeurd. De voorwaarde, zoals die in de brief aan de partijen staat, lijkt duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Er wordt geen voorbehoud gemaakt. Toch blijkt de gemeente de voorwaarde niet eenduidig uit te leggen. Zo geeft zij tijdens het onderzoek van de ombudsman aan dat die voorwaarde nog niet uitgewerkt hoefde te worden door de partijen. Daarnaast heeft de gemeente bij de toetsing aan deze voorwaarde aan de winnende partij het maximale aantal punten toebedeeld. Dit, terwijl deze partij heeft aangegeven het personeel van de failliete stichting naar formatiebehoefte te zullen overnemen.

De gemeente heeft dus niet gehandeld volgens de voorwaarde zoals ze die naar de gegadigde partijen toe heeft gecommuniceerd. Ze heeft gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

Instantie: Gemeente Menterwolde

Klacht:

bij de uitgifte van het peuterspeelzaakwerk niet zorgvuldig gehandeld waar het gaat om de communicatie van de voorwaarde die ze heeft gesteld ten aanzien van de overname van personeel van de stichting die voorheen het peuterspeelzaakwerk verzorgde

Oordeel:
Gegrond