2015/093 Belastingdienst mag beslag leggen op computers die verhuurd zijn door een ondernemer aan een belastingschuldige

Rapportnummer
2015/093
Rapport

Onderneming P is het niet eens met de beslaglegging door de Belastingdienst op computers die niet aan de belastingschuldige maar aan onderneming P in eigendom toebehoren. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst in redelijkheid kon beslissen tot verhaal op de computers waarvan de eigendom niet berust bij de belastingschuldige, maar bij onderneming P. Dit omdat de directeur bij zijn beslissing in redelijkheid uit kon gaan van een economische levensduur van drie jaar voor de computers. Daarvan uitgaande kon de directeur oordelen dat geen sprake is van reële eigendom van onderneming P die op grond van het invorderingsbeleid wordt ontzien.

Instantie: Directeur Belastingen (Belastingdienst)

Klacht:

afwijzend beslist op verzoeksters beroep tegen de inbeslagneming van zaken waarvan niet de belastingschuldige de eigenaar is maar onderneming P.

Oordeel:
Niet gegrond