2015/090 Gemeente Weststellingwerf informeert EU-onderdanen onvoldoende over indienen Y32 formulier voor deelname Europese verkiezingen

Rapportnummer
2015/090
Rapport

Een Tsjechische man die sinds 2009 in Nederland woont, wil ook in Nederland zijn stem uitbrengen voor de verkiezingen van het Europese parlement. Te laat ontdekt hij dat dat alleen mogelijk was als hij op tijd een zogenaamd Y32 formulier had ingevuld.

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Weststellingwerf EU onderdanen onvoldoende actief heeft geïnformeerd over de verplichting om zich tijdig te registreren als zij in Nederland willen stemmen.

Stemrecht is een belangrijk fundament voor een democratische samenleving. De overheid moet zich inzetten om burgers de gelegenheid te bieden van hun stemrecht gebruik te maken. Informatieverstrekking is daarbij een belangrijk onderdeel. Voor EU onderdanen is specifiek in de Kieswet vastgelegd dat zij een verklaring in kunnen vullen. De gemeente heeft volgens de Kieswet de taak om de EU onderdanen actief te informeren. Die taak heeft de gemeente onvoldoende ingevuld, door in haar publicaties in huis-aan-huisbladen en op de website niet specifiek EU onderdanen te waarschuwen dat zij een Y32 verklaring in moeten dienen of te verwijzen voor nadere informatie.

De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.

De ombudsman beveelt de gemeente aan om bij de volgende EU verkiezingen er voor te zorgen dat EU onderdanen tijdig via huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website geattendeerd worden op het feit dat zij alleen in Nederland kunnen stemmen als zij een Y32 verklaring hebben ingediend.

Instantie: Gemeente Weststellingwerf

Klacht:

verzoeker, als inwoner met de nationaliteit van een andere EU lidstaat, in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 onvoldoende adctief geïnformeerd over de verplichting om zicht tijdig te registreren als hij in Nederland wilde stemmen

Oordeel:
Gegrond