2015/071 Belastingdienst moet handelwijze aanpassen en belastingplichtigen in gelijke situatie hetzelfde behandelen

Rapportnummer
2015/071
Rapport

Verzoekers klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel/niet aftrekbaar zijn van kosten voor een monumentenpand en de verschillen in behandeling van bewoners. Onderdeel hiervan is de wijze van beoordeling van verzoeken om ambtshalve vermindering inkomstenbelasting 2008 en 2009. De Belastingdienst heeft nagelaten haar organisatie en administratie dusdanig in te richten dat alle bewoners van het monumentpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten. De interne communicatie bij de Belastingdienst is immers pas in de tweede helft van 2008 op gang gekomen nadat van verschillen in behandeling bij belastingplichtigen in een gelijke situatie was gebleken. Door niet tijdig en niet volledige informatie te verstrekken is een ongelijkheid ontstaan die achteraf door de Belastingdienst wordt toegeschreven aan de feitelijk verschillende juridische stand van zaken (aangifte, aanslag, verzoek ambtshalve vermindering). Hiermee is het vereiste van een goede organisatie geschonden. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat het gaat om rechterlijke uitspraken waarin een interpretatie wordt gegeven van een bepaling in de belastingwetgeving die nieuwe elementen bevat en die consequenties heeft voor de handelwijze van de Belastingdienst tot dan toe, zoals de Belastingdienst stelt en dat daarmee sprake is nieuwe jurisprudentie. Ook van een correctie op een gehanteerde toepassing in strijd met het recht is geen sprake. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman is het redelijkheidsvereiste geschonden. Er is geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden niet aan het verzoek om ambtshalve vermindering voor 2008 en/of 2009 van verzoekers tegemoet te komen.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel/niet aftrekbaar zijn van kosten voor een monumentenpand en de verschillen in behandeling van bewoners

Oordeel:
Gegrond