2015/070 Gemeenteraad Westerveld reageerde te laat en zonder afdoende besluitvorming op klacht

Rapportnummer
2015/070
Rapport

Verzoeker heeft via de mail aan de individuele raadsleden een klacht ingediend. Toen een reactie uitbleef heeft hij daarover gerappelleerd, waarna klachtbehandeling is opgepakt. Besluitvorming is door de griffier voorbereid door een conceptreactie via een mailconsultatie voor te leggen aan de individuele raadsleden, waarna een reactie op de klacht is verstuurd. De ombudsman is van oordeel dat de raad bij deze wijze van voorbereiding van zijn beslissing niet de bepalingen van de Gemeentewet in acht heeft genomen.

Daarnaast overwoog de Nationale ombudsman het volgende.

De klachten van verzoeker hangen samen met een onderzoek dat is verricht nadat verzoeker vragen had gesteld bij de juiste besteding van fractiegelden. Verzoeker stelt dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor het toezicht op de (juiste) besteding van fractiegelden. De ombudsman is echter van oordeel dat dit de gemeenteraad zelf is.

Gelet op het onderwerp van discussie tussen verzoeker en de raad van de gemeente Westerveld verzoekt de ombudsman partijen met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te bezien in hoeverre er van de raad nog nadere acties of maatregelen zouden mogen worden verwacht.

Instantie: Gemeente Westerveld

Klacht:

verzoeker niet gehoord

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Westerveld

Klacht:

overschrijden van de termijn van klachtbehandeling

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Westerveld

Klacht:

formele besluitvormingstraject

Oordeel:
Gegrond