2015/058 Gemeente Valkenswaard had klacht als bezwaar moeten behandelen

Rapportnummer
2015/058
Rapport

Mevrouw Bremers *) was vroeger eigenaar van een café. De nieuwe eigenaar vraagt een exploitatievergunning. Deze wil mevrouw Bremers als werknemer in het café laten werken. De gemeente vraag een Bibob-advies en verstrekt vervolgens een vergunning met als voorwaarde dat mevrouw Bremers niet in het café mag werken. Mevrouw Bremers hoort via de eigenaar van de vergunning. Zij voelt zich benadeeld en richt zich tot de gemeente. Haar aanmerkingen bij de vergunning worden als klacht behandeld. De gemeente vindt dat de voorwaarde achteraf bezien wel wat ver gaat en probeert de vergunninghouder zo ver te krijgen dat deze bereid is om herziening van de vergunning te vragen. Als dat niet lukt, meent de gemeente dat zij niets kan doen.

Mevrouw Bremers klaagt over de manier waarop de burgemeester van Valkenswaard ten opzichte van haar heeft gehandeld bij de aanvraag en verlening van een vergunning aan een ander voor exploitatie van een café

Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of mevrouw Bremers in de gelegenheid is gesteld een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit. Volgens de gemeente is dit aan mevrouw Bremers gemeld en heeft zij van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Volgens mevrouw Bremers is haar die mogelijkheid niet geboden. Er zijn geen telefoonnotities of brieven die het één of het andere standpunt ondersteunen. Uit de klacht van mevrouw Bremers blijkt dat zij het met de inhoud van de verleende vergunning niet eens was. De gemeente had de klacht daarom als bezwaarschrift moeten behandelen. Door de klacht niet als bezwaar te behandelen heeft de gemeente mevrouw Bremers de mogelijkheid onthouden om de voorwaarde in de beslissing en het Bibob-advies dat aan het besluit ten grondslag ligt, te laten her beoordelen en, in geval van afwijzing van het bezwaar, aan een onafhankelijke rechter voor te leggen.

De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van fair play.

*) Dit is een gefingeerde naam

Instantie: Gemeente Valkenswaard

Klacht:

manier waarop de burgemeester ten opzichte van verzoekster heeft gehandeld rond de aanvraag en verlening van een vergunning aan BV Laakhof voor de exploitatie van café Het Hoepeltje (gefingeerde namen)

Oordeel:
Gegrond