2015/010 DUO had man kunnen wijzen op mogelijke gevolgen van buitenlandse studie voor verblijfsstatus

Instantie
DUO
Rapportnummer
2015/010
Rapport

In januari 1998 vluchtte verzoeker vanuit Angola naar Nederland en vroeg asiel aan. Vanaf januari 2001 was hij in bezit van een verblijfsvergunning. Om zijn kansen op werk in Nederland te vergroten, onderzocht verzoeker de mogelijkheden om te studeren. Hij verzocht DUO om studiefinanciering voor een studie in Portugal. DUO besloot dat verzoeker daarvoor in aanmerking kwam. Verzoeker vertrok daarop naar Portugal om een studie te volgen. Toen de IND ontdekte dat verzoeker zijn hoofdverblijf van Nederland naar Portugal had verplaatst, trok zij de verblijfsvergunning van verzoeker in. DUO zette vervolgens de studiefinanciering stop.

Verzoeker klaagt erover dat DUO hem bij het verstrekken van studiefinanciering niet heeft geïnformeerd dat de IND hem zijn verblijfsvergunning zou kunnen afnemen als hij in Portugal zou gaan studeren.

De Nationale ombudsman beoordeelt de gedraging van DUO aan de hand van het behoorlijkheidsvereiste van goede informatieverstrekking. Wanneer een burger een belangrijke stap zet in zijn leven (life event), dan kan dat gevolgen hebben voor zijn of haar status bij verschillende overheidsinstellingen. Overheidsinstellingen dienen in dergelijke gevallen niet alleen onderling informatie uit te wisselen over de status van burgers; zij dienen waar mogelijk ook burgers te informeren dat de wijziging in hun levenssituatie mogelijk gevolgen heeft voor hun status bij andere overheidsinstellingen. In het geval van verzoeker wisselde DUO wel informatie uit met de IND, maar niet met verzoeker. DUO maakte de keuze om zich strikt aan de eigen procedures te houden en de mogelijke gevolgen van de toekenning van de studiefinanciering voor de verblijfsstatus buiten beschouwing te laten. DUO was ervan op de hoogte dat verzoeker in het bezit was van een verblijfsvergunning. Het had verzoeker dan ook actief kunnen adviseren om bij de IND te informeren of de studie in het buitenland gevolgen voor zijn verblijfsstatus zou hebben.

DUO had met een kleine inspanning, door hem al bij zijn aanvraag te verwijzen naar de IND voor nadere informatie, grote problemen voor verzoeker kunnen voorkomen. Door dit na te laten, heeft DUO gehandeld in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.

De Nationale ombudsman beveelt DUO aan om in de toekomst burgers met een verblijfsvergunning die studiefinanciering in het buitenland aanvragen, op de eigen website en bij een aanvraag voor studiefinanciering te waarschuwen dat dit consequenties kan hebben voor de verblijfsstatus en te adviseren om eerst informatie in te winnen bij de IND. Daarnaast beveelt de Nationale ombudsman DUO aan om contact op te nemen met de IND om een oplossing te zoeken voor verzoeker en voor andere burgers die in soortgelijke omstandigheden hun verblijfsvergunning dreigen kwijt te raken.