2014/113: Gemeente had burger direct moeten informeren dat indienen Wob-verzoek niet per e-mail kan

Rapportnummer
2014/113
Rapport

Bert van der Velden stuurde per e-mail een Wob-verzoek naar de gemeente Delft. Hij kreeg bericht dat zijn aanvraag in behandeling was genomen. Omdat hij niets meer hoorde, deed hij navraag. Uiteindelijk bleek dat een Wob-verzoek niet digitaal kon worden ingediend. Hij moest het Wob-verzoek per brief of per fax indienen.

Bert klaagt over de manier waarop de gemeente is omgegaan met het Wob-verzoek dat hij digitaal indiende.

Overheidsinstanties hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen of aanvragen per e-mail of in een andere vorm digitaal mogen worden ingediend. Maar als iemand een e-mail stuurt, is het niet behoorlijk om de suggestie te wekken dat het Wob-verzoek via de e-mail kan worden ingediend en pas veel later te laten weten dat dit niet kan. De gemeente had Bert uit eigen beweging moeten laten weten dat een Wob-verzoek niet per e-mail kan en hem uit moeten leggen hoe hij het Wob-verzoek wel in kon dienen.

De klacht is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking

In een slotbeschouwing besteedt de ombudsman aandacht aan de vraag hoe gemeenten omgaan met de vraag of een Wob-verzoek digitaal kan worden ingediend. Die vraag is van belang omdat de overheid toe wil naar digitale communicatie met de burgers.

Instantie: Gemeente Delft

Klacht:

manier waarop met verzoekers Wob-verzoek, dat hij digitaal indiende, is omgegaan.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Delft

Klacht:

verdaging van correct ingediende Wob-verzoek onvoldoende gemotiveerd.

Oordeel:
Gegrond