2013/094: Onenigheid over betalingsregeling tussen UWV en verzoeker

Rapportnummer
2013/094
Rapport

Verzoeker heeft door eigen toedoen vijf jaar lang verwijtbaar en onterecht WAO uitkering ontvangen, in totaal rond € 133.000. Samen met het UWV heeft hij overeenstemming bereikt over het terugbetalen. Vervolgens betaalt verzoeker, tot aan zijn 65everjaardag, twee jaar lang € 3.000 per maand. Hierna stopt hij de betalingen. Dat was volgens hem zo afgesproken. Het UWV denkt daar anders over. Volgens het UWV was afgesproken dat verzoeker naast de maandelijkse betaling eenmalig een groot bedrag in een keer betaalt, van minimaal € 20.000. Nu verzoeker dit niet heeft gedaan en ook niet van plan is om te betalen en omdat nog een groot bedrag openstaat, legt het UWV beslag op zijn AOW. Verzoeker klaagt hierover bij de Nationale ombudsman.

Verzoeker vindt dat hij zich wel, en het UWV niet, heeft gehouden aan de betalingsregeling.

De Nationale ombudsman stelt voorop dat de juistheid van de WAO uitkering, de terugvordering en de afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek niet meer ter discussie staan. Verzoeker is op deze punten of door de rechter in het ongelijk gesteld, of hij is de gang naar de (hogere) rechter niet meer gegaan. Redelijke uitleg van de betalingsafspraak brengt volgens de Nationale Ombudsman met zich mee, dat het UWV zich wel heeft gehouden aan de betalingsregeling. De klacht is op dit punt ongegrond.

Voorts is de Nationale ombudsman van mening dat het UWV de afspraak onduidelijk op papier heeft gezet. Ook heeft het UWV twee jaar gewacht voordat het verzoeker heeft aangesproken op het niet nakomen van de afspraak, zoals het extra betalen van een groot bedrag. Hiermee heeft het UWV zelf de onduidelijkheid veroorzaakt en vervolgens lang in stand gehouden. De Nationale Ombudsman constateert dat noch tijdens de klachtbehandeling noch bij aanvang van het onderzoek van de Nationale ombudsman het besef is ontstaan bij het UWV dat de betalingsregeling ongelukkig op papier is gezet.

De klacht is gegrond waar het gaat over de duidelijkheid van de betalingsregeling wegens schending van het vereiste van een goede motivering.

De Nationale Ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het besluit van het UWV de restantvordering buiten invordering te stellen en het beslag op de AOW op te heffen.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

betalingsregeling niet nagekomen door het UWV

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

onduidelijke betalingsregeling

Oordeel:
Gegrond