2013/031: Man klaagt dat UWV niet inhoudelijk ingaat op de vraag wat zijn eerste ziektedag is

Rapportnummer
2013/031
Rapport

Verzoeker was lange tijd ziek en ontving op 13 november 2011 een brief van het UWV met de mededeling dat hij bijna een jaar ziek zou zijn.

Op 16 februari 2012 ontving hij vervolgens een brief van het UWV met de mededeling dat hij al bijna twee jaar ziek zou zijn.

Op het eerste oog lijken de brieven tegenstrijdig te zijn. Verzoeker wilde daarom weten waarom het UWV binnen een termijn van drie maanden die twee brieven had gestuurd. Daarmee samenhangend wilde verzoeker weten welke datum het UWV als eerste ziektedag aanmerkte. Verzoeker diende hierover een klacht in bij het UWV.

Het UWV reageerde met algemene informatie zonder in te gaan op de daadwerkelijke klacht van verzoeker.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman gaf het UWV een overzicht. wat er gebeurd was. Echter een verklaring voor de ogenschijnlijke inhoudelijk tegenstrijdige brieven van 13 november 2011 en 16 februari 2012 gaf het UWV niet.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de onderzochte gedraging gegrond was wegens schending van het motiveringsvereiste.

Aanbeveling:

Verzoeker alsnog een duidelijke en afdoende reactie te geven op de vragen die nog steeds bij hem leven.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoeker tot op heden niet duidelijk gemaakt waarom het UWV in de brief van 13 november 2011 ervan uitgaat dat hij bijna een jaar ziek is en drie maanden later - in de brief van 16 februari 2012 ervan uitgaat dat hij al bijna twee jaar ziek is

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoeker tot op heden niet duidelijk gemaakt waarom het UWV na de brief van 16 februari 2012 niet meer heeft gerept over het feit dat verzoekers werkgever hem per 1 december 2010 beter zou hebben gemeld

Oordeel:
Gegrond