2012/205: UWV geeft geen eenduidige informatie over ziekmelden cliënt

Rapportnummer
2012/205
Rapport

Verzoeker wilde een werkloze cliënt telefonisch ziekmelden via het KCC van het UWV. Op grond van een interne instructie gaf een medewerker aan dat ziekmeldingen schriftelijk moesten worden gemeld.

Verzoeker diende daarop een klacht in bij het UWV. Bij de afwikkeling van de klacht handhaafde het UWV zijn standpunt over de wijze van ziekmelding en verwees naar regels en procedure van het UWV waaraan medewerkers zich dienen te houden.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat het UWV op zijn website aangaf dat cliënten die geen werkgever hebben, zich telefonisch bij het KCC dienen ziek te melden.

Een interne instructie voor het KCC gaf aan dat KCC-medewerkers cliënten moesten meedelen dat zij zich schriftelijk moesten ziekmelden.

Het UWV gaf dus geen eenduidige informatie.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de onderzochte gedraging gegrond was wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking.

Met instemming heeft de Nationale ombudsman kennisgenomen van het feit dat het UWV nog tijdens het onderzoek heeft besloten de instructie voor het KCC zodanig aan te passen dat ziekmeldingen alsnog telefonisch worden geaccepteerd.

Instantie: UWV Groningen

Klacht:

wijze waarop het KCC systeem (callcentrum van het UWV) is ingericht is onvoldoende klantgericht

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV Groningen

Klacht:

verzoekers klacht niet op de juiste wijze afgehandeld

Oordeel:
Gegrond