2012/199: IND stuurt na verzoek naamswijziging man voornemen tot intrekking van verblijfsvergunning

Rapportnummer
2012/199
Rapport

Verzoekers klacht

Verzoeker klaagde erover dat de IND naar aanleiding van zijn verzoek om naamswijziging direct overging tot een voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning. Hierdoor was verzoeker genoodzaakt een advocaat in te schakelen.

Oordeel

De Nationale ombudsman was van oordeel dat de IND het vereiste van goede voorbereiding had geschonden en achtte daarbij het volgende van belang. Naast een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht moet ook een schriftelijk voornemen op een besluit op een zorgvuldige wijze worden voorbereid, zeker als het een beslissing betreft, zoals in dit geval een intrekking van een verblijfsvergunning, die zeer ingrijpende consequenties kan hebben voor de (rechts)positie van de betrokkene. Het had dan ook op de weg van de IND gelegen om voorafgaand aan het voornemen de nodige kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren, bijvoorbeeld door verzoeker (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk) een nadere toelichting te vragen over zijn verzoek om naamswijziging en met name zijn motieven daarvoor. Het standpunt dat dit met het oog op verzoekers (procedurele) belangen niet zorgvuldig zou zijn en het ten behoeve van een goede voorbereiding van het intrekkingsgehoor ook zorgvuldiger zou zij zijn om direct over te gaan tot een voornemen tot intrekking, deelde de Nationale ombudsman niet. Voorts nam de Nationale ombudsman in aanmerking dat er geen stukken waren waaruit duidelijk en ondubbelzinnig bleek dat verzoeker tegenover een gemeenteambtenaar had verklaard dat hij tijdens zijn eerdere asielaanvraag een andere of verkeerde naam had opgegeven en dat zijn echte naam altijd al Y was. Naar het oordeel van de Nationale ombudsman heeft de IND het voornemen tot intrekking van verzoekers verblijfsvergunning en vluchtelingenstatus in dit geval niet zorgvuldig voorbereid en is, gezien de impact daarvan die ook redelijkerwijs te voorzien was, te lichtvaardig daartoe over gegaan.

Aanbeveling

De Nationale ombudsman gaf de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in overweging om, nu aannemelijk is dat een betere voorbereiding ertoe had geleid dat geen voornemenprocedure was gestart, de afwijzing van verzoekers verzoek om vergoeding van de advocaatkosten te heroverwegen.

Instemming

Verder nam de Nationale ombudsman met instemming kennis dat de Staatssecretaris:

aan de betrokken medewerkers meer aandacht heeft gevraagd voor een zorgvuldige verslaglegging van (telefoon)gesprekken, zoals hier aan de orde;

aan de betrokken medewerker heeft teruggekoppeld dat er tijdens de behandeling van verzoekers (klacht)brief onvoldoende aandacht was voor de klacht zelf, dat er weinig invoelend was gereageerd en dat er ten onrechte geen oordeel was gegeven over verzoekers klacht.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

Klacht:

zonder verzoeker eerst uit te nodigen voor een gesprek, hem op 17 juni 2011 laten weten dat het voornemen bestond om zijn verblijfsvergunning met terugwerkende kracht in te trekken en dat hij daardoor genoodzaakt was een advocaat in te schakelen

Oordeel:
Gegrond