2011/144: Omwonenden klagen over participatieproces rondom aanleg speelvoorziening

Rapportnummer
2011/144
Rapport

De gemeente Eemnes startte na een voorlichting hierover met de aanleg van speelvoorziening. Omwonenden waren in de veronderstelling dat de voorziening voor kleine kinderen was bedoeld, maar dat bleek niet het geval. Er werd een belangengroep geformeerd en zij stelden zich op het standpunt dat er niet met hen was overlegd alvorens het college de beslissing had genomen deze speelvoorziening aan te leggen, terwijl dit veel impact zou hebben op de directe leefomgeving. Tevens stelde de belangengroep dat het plan dat eerder was gepresenteerd niet overeenkwam met de huidige invulling. De gemeente deed een nieuw voorstel, maar de bewoners waren het niet eens hiermee en dienden een klacht in. De speeltoestellen waren te groot waren voor de locatie en de omwonenden waren niet betrokken bij de plannen. De gemeente deelde mee dat zij van mening was dat de juiste procedure was gevolgd bij de aanloop van de inrichting van de speelvoorziening, door een informatiebijeenkomst te organiseren waarbij omwonenden waren geïnformeerd over de plannen voor de speelvoorziening.

Na de klachtafhandeling door de gemeente stelde de Nationale ombudsman een onderzoek in. De Nationale ombudsman vroeg de gemeente of en zo ja op welke wijze de gemeente de belanghebbenden had betrokken bij de besluitvorming van de speelvoorziening. De gemeente liet weten dat er een presentatie was geweest waarbij de algemene indruk was dat de bewoners met de plannen konden instemmen. Verzoekers reageerden hierop dat de gemeente een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven zowel tijdens de procedure als achteraf. En dat de gemeente hen onvoldoende had betrokken bij de ingrijpende wijzigingen in hun leefomgeving.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente vooraf onvoldoende heeft nagedacht over de participatievorm en dat er geen sprake was van adequate informatievoorziening tijdens het proces. Hierdoor was het voor de belanghebbenden onduidelijk wat er voor hen nog in te brengen was op de plannen van de gemeente. De gemeente diende te zorgen voor een zorgvuldig participatieproces, waarbij helder was welk onderwerp ter discussie stond en hoe de burger bij het participatieproces betrokken zou worden. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.

Instantie: Gemeente Eemnes

Klacht:

niet behoorlijk omgegaan met verzoekers inbreng bij de besluitvorming over een nabijgelegen speelvoorziening

Oordeel:
Gegrond