2010/223

Rapportnummer
2010/223
Rapport

De Belastingsamenwerking Rivierenland heeft het verzoek om kwijtschelding van de heer H. uit Nijmegen afgewezen, omdat de waarde van zijn tweede auto volledig wordt meegenomen als vermogen.

De heer H. is het met de afwijzing niet eens.

De waarde van een auto telt mee als vermogen. Dat daarop bij één auto een uitzondering kan worden gemaakt, kan als uitgangspunt gelden. Bij de aanwezigheid van vermogen door bezit van meer dan één auto is het echter in beginsel niet redelijk te achten dat een betrokkene niet aan zijn belastingplicht zou hoeven voldoen. Immers, van een betrokkene kan worden verwacht dat hij dat bedrag aanwendt voor de betaling van belastingen. Dit brengt met zich mee dat een tweede auto in beginsel volledig als vermogen in aanmerking kan worden genomen. De regelgeving verplicht evenmin expliciet tot een beoordeling van meer dan één auto. Een en ander laat onverlet dat een bestuursorgaan bij bijzondere of zwaarwegende omstandigheden tot een ander oordeel kan komen. Niet is gebleken van zodanige omstandigheden dat de Belastingsamenwerking Rivierenland tot een ander beslissing had moeten komen.

Redelijkheidsvereiste. De klacht over de onderzochte gedraging van de Belastingsamenwerking Rivierenland is niet gegrond.

Instantie: Belastingsamenwerking Rivierenland te Tiel

Klacht: Verzoek om kwijtschelding over 2009 afgewezen, omdat waarde van verzoekers tweede auto volledig wordt meegenomen als vermogen. Oordeel:
Niet gegrond