2010/021

Rapportnummer
2010/021
Rapport

M. (de zoon van verzoeker) kon, wegens de grote financiële problemen waarin hij verkeerde, twee boetes van het CJIB niet betalen. De officier van justitie besloot om voor de inning daarvan het dwangmiddel buitengebruikstelling te hanteren. Verzoeker had zijn auto aan zijn zoon uitgeleend omdat die anders 's nacht na zijn werk niet bij verzoeker thuis zou kunnen komen. Tijdens een nachtelijke politiecontrole werd M. in de auto van verzoeker aangetroffen. De politie stelde de auto van verzoeker buiten gebruik. Verzoeker klaagde erover dat de officier van justitie zijn auto buitengebruik had gesteld in het kader van de inning van de boete van zijn zoon M., terwijl die boete niet op verzoekers naam stond en de verkeersovertreding waarop die boete betrekking had niet met verzoekers auto was gepleegd.

De Nationale ombudsman oordeelde dat, hoewel de auto van verzoeker rechtmatig buiten gebruik was gesteld, hij niet inzag dat het rijbewijs van verzoekers zoon M. niet alsnog zou kunnen worden ingenomen. Nu inname van het rijbewijs van de zoon van verzoeker een minder ingrijpend dwangmiddel was, aangezien daardoor geen derde werd getroffen, achtte de Nationale ombudsman het niet behoorlijk dat de officier van justitie gebruik had gemaakt van zijn bevoegdheid om het voertuig van verzoeker buiten gebruik te stellen. De officier van justitie van het CJIB had daarmee gehandeld in strijd met het evenredigheidsvereiste dat inhoudt dat overheidsinstanties voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel. Om die reden achtte de Nationale ombudsman de gedraging van de officier van justitie niet behoorlijk. De Nationale ombudsman gaf de minister van Justitie in overweging om het nadeel van verzoeker, als gevolg van de buitengebruikstelling en de daaropvolgende verkoop van zijn auto, te compenseren.

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau

Klacht: In kader van inning van een boete verzoekers auto buiten gebruik gesteld, terwijl boete niet op zijn naam stond en de overtreding, waarop de boete betrekking heeft, niet met zijn voertuig is gepleegd. Oordeel:
Gegrond