2009/288

Rapportnummer
2009/288
Rapport

Dossiernummer: 2008.04048

Samenvatting

Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zich onredelijk tegenover haar heeft gedragen door haar op geagiteerde toon toe te spreken en niet naar haar te luisteren. Ook klaagt ze erover dat zijn collega zich afzijdig hield en verzuimd heeft genoemde ambtenaar tot kalmte te manen en daarmee onvoldoende de-escalerend te werk is gegaan. Tenslotte klaagt ze erover dat de politie haar tijdens de informele klachtafhandeling haar heeft voorgehouden

dat de door een medeklaagster afgelegde verklaringen onjuist waren.

Verzoekster bevond zich in een auto een medepassagier voor het stoplicht. Voor haar stond de auto

van mevrouw H. Toen het groen was reden beide auto's de kruising over. Mevrouw H. werd vervolgens door twee politieambtenaren in een auto ingehaald, staande gehouden en bekeurd wegens rijden door rood licht. Verzoekster en haar passagier stapten eveneens uit de auto en probeerden de politie duidelijk te maken dat mevrouw H. niet door rood was gereden. De verbaliserende politiefunctionaris luisterde niet naar mevrouw H. noch naar hen. De situatie escaleerde. Zijn collega mengde zich desondanks niet het gesprek. Mevrouw H. werd vervolgens geboeid afgevoerd naar het politiebureau wegens belediging van een ambtenaar in functie. Het optreden van de verbaliserende agent achtte de Nationale ombudsman niet behoorlijk wegens strijd met het vereiste van correcte bejegening. Het optreden van zijn collega was niet professioneel omdat hij geen poging deed de situatie te de-escaleren. Ook de klacht over de onjuiste mededelingen over de medeklaagster was gegrond wegens strijd met het verbod van vooringenomenheid.

In zijn slotbeschouwing geeft de Nationale ombudsman aan dat dit optreden ter zake van een vermeende verkeersoverreding, eindigend in een geboeid afvoeren van mevrouw H. naar het politiebureau wel erg heftig was. Te meer omdat nadien is gebleken dat mevrouw H. nooit is beboet voor het rijden door rood licht en vrijgesproken is door de politierechter van het beledigen van een ambtenaar in functie.

ZOEKWOORDEN

aanhouding

bejegening

partijdigheid

Instantie: Regiopolitie Limburg Zuid

Klacht: Bij het staande houden van verzoekster onredelijk jegens haar gedragen door haar op geagiteerde toon toe te spreken, niet naar haar te luisteren en niet uit te laten spreken; tijdens staande houding afzijdig gehouden en verzuimd collega tot kalmte te manen en daarmee onvoldoende de-escalerend opgetreden; voorgehouden dat de door medeklaagster afgelegde verklaringen onjuist waren. Oordeel:
Gegrond