2008/229

Rapportnummer
2008/229
Rapport

Verzoeker wilde in het kader van een vrijstellingsprocedure een aantal stukken inzien op het gemeentehuis. Niet alle stukken lagen (tijdig) ter inzage. De toezegging om de ontbrekende stukken tijdig toe te sturen, werden niet nagekomen. Verzoeker diende daarom een verzoek in om de termijn om een zienswijze in te dienen te verlengen. Dit verzoek werd door de gemeente afgewezen. Verzoeker diende (onder meer) een klacht in over het niet nakomen van de toezegging om de stukken na te sturen, de toezegging om de termijn te verlengen en het niet tijdig informeren over de afwijzing van zijn verzoek. De Nationale ombudsman oordeelde dat verzoekers klacht niet tijdig is afgehandeld en derhalve in strijd met het vereiste van voortvarendheid is gehandeld. Ook was de Nationale ombudsman van oordeel dat de gemeente niet op alle klachtonderdelen was ingegaan en daarmee handelde in strijd met het motiveringsvereiste. Volgens de Nationale ombudsman had de gemeente wel binnen een redelijke termijn alsnog voor de ontbrekende stukken heeft gezorgd. De mededeling dat aan verzoeker geen extra tijd zou worden gegeven om een zienswijze in te dienen, was volgens de Nationale ombudsman wel in strijd met het vereiste van voortvarendheid.

Instantie: Gemeente Nijkerk

Klacht: Klacht niet binnen wettelijke termijn afgehandeld; niet dan wel niet adequaat gereageerd op klacht over niet nakomen van toezegging om termijn voor zienswijze te verlengen en dit schriftelijk te bevestigen; niet tijdig geïnformeerd dat de termijn om een zienswijze in te dienen niet werd verlengd. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Nijkerk

Klacht: Toezegging alsnog de gevraagde stukken te verstrekken niet nagekomen. Oordeel:
Niet gegrond