2008/113

Publicatienummer
2008/113
Rapport

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft verzoekster een aanslag verontreinigingsheffing over 2007 opgelegd. Haar aanvraag om kwijtschelding heeft het hoogheemraadschap afgewezen, omdat haar aanvraag eerst na de laatste vervaldag van de aanslag zou zijn ontvangen.

Verzoekster klaagt erover dat het hoogheemraadschap van Delfland heeft geweigerd om haar verzoek om kwijtschelding - van de aanslag ingezetenenomslag en/of verontreinigingsheffing over het jaar 2007 - in behandeling te nemen, omdat dit verzoek zou zijn ontvangen na de laatste vervaldag van de aanslag.

De relevante belastingregels geven een lagere overheid echter niet de ruimte om een termijn in te stellen waarbinnen een aanvraag om kwijtschelding moet zijn ingediend. De Leidraad Invordering 1990 bevat, met een uitzondering, geen bepalingen ten aanzien van de termijn waarbinnen een verzoek om kwijtschelding moet zijn ingediend. Is de aanslag voldaan dan geldt er wel een termijn van drie maanden na de laatste betaling waarbinnen een aanvraag moet zijn ingediend. Een en ander laat onverlet dat een overheidsinstantie de mogelijkheid heeft om bij een aanslag te verzoeken om een aanvraag om kwijtschelding binnen een bepaalde termijn in te dienen, om op die manier de werkvoorraden zo veel mogelijk te stroomlijnen. Overschrijding van deze termijn kan er echter niet toe leiden dat een aanvraag niet meer inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Door aan het indienen van een verzoek om kwijtschelding een termijn te stellen die verder gaat dan de bepalingen hierover in de Leidraad Invordering 1990 heeft het hoogheemraadschap van Delfland gehandeld in strijd met het redelijkheidsvereiste.

De Nationale ombudsman geeft het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland in overweging om bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding geen eisen te stellen aan de termijn voor het indienen van een aanvraag, die verder gaan dan de bepalingen in de Leidraad Invordering 1990.

Instantie: Hoogheemraadschap van Delfland

Klacht: Geweigerd verzoek om kwijtschelding in behandeling te nemen, omdat dit verzoek zou zijn ontvangen na de laatste vervaldag van de aanslag. Oordeel:
Gegrond