2007/210

Rapportnummer
2007/210
Rapport

Verzoekster en haar kinderen werden om 6 uur in de ochtend vanuit een asielzoekerscentrum overgebracht naar een uitzetcentrum waar zij in vreemdelingenbewaring werden gesteld. Tijdens de vreemdelingenbewaring bleek dat zij ten onrecht in bewaring waren gesteld en werd de bewaring opgeheven.

Verzoekers klagen erover dat zij zonder kennisgeving vooraf en zonder toelichting door de vreemdelingendienst van het regionale politiekorps IJsselland naar het uitzetcentrum zijn vervoerd

en twee dagen later naar het asielzoekerscentrum zijn teruggebracht.

Het is begrijpelijk dat de vreemdelingenpolitie verzoekers zonder vooraankondiging heeft opgehaald omdat verzoekers zich anders zouden kunnen onttrekken aan vreemdelingenbewaring. Dit betekent wel dat een goede uitleg op het moment van inbewaringstelling van groot belang is. Hiervoor dient een rustig moment gecreëerd te worden en moet zonodig een tolk worden ingeschakeld.

Vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking geschonden. Klacht gegrond ten aan zien van het zonder uitleg staande houden van verzoekster in asielzoekerscentrum.

Tweede klacht: IND heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard

Gegrond wegens schending van het motiveringsbeginsel

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie IJsselland

Klacht: Verzoekster en haar kinderen zonder kennisgeving vooraf en zonder enige toelichting naar uitzetcentrum Rotterdam vervoerd en twee dagen later terug gebracht naar asielzoekerscentrum. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Klacht hierover kennelijk ongegrond verklaard. Oordeel:
Gegrond