Fundamentele Rechten 2022

Op deze pagina

  Je ziet een groep mensen demonstreren. Ze zijn van achteren gefotografeerd en houden allemaal hun armen omhoog en steken twee vingers op.

  Voor de ombudsmannen staat centraal dat fundamentele (kinder)rechten door de overheid gerespecteerd worden. Dat betekent onder meer dat de overheid zich aan de wet moet houden en de vrijheden en rechten van burgers en kinderen niet zomaar mag beperken of afpakken. Ook moet de overheid zich inspannen om aantasting van rechten te voorkomen. Opvang van vluchtelingen, woningnood, demonstraties of politiegeweld raken aan fundamentele rechten van burgers. In de maatschappij blijven deze rechten van burgers, ongeacht hun leeftijd, in relatie tot overheidshandelen heel belangrijk. Daarom richten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zich binnen dit thema op de volgende speerpunten: migratie, vrijheidsontneming en huisvesting. De Kinderombudsman richt zich daarnaast ook op het recht van kinderen op inclusief (en passend) onderwijs, (jeugd) zorg en bescherming en het recht op een goede levensstandaard.

  Op de agenda

  Pesten

  De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar pesten. Zij vroeg kinderen via een online vragenlijst naar hun ervaringen. Ook vroeg de Kinderombudsman wat nodig is om kinderen die gepest worden te helpen. Naast de vragenlijst werd met kinderen gesproken over hun pestervaringen en hoe dit hun leven beïnvloedt.

  Noodopvang Veteranen

  Veteranen kunnen door uitzending al dan niet blijvende lichamelijke en/of psychische klachten krijgen. Soms kunnen ze daardoor niet meer in hun eigen huis blijven en hebben ze snel tijdelijk een andere plek nodig. Dat is lastig in de praktijk. Naar aanleiding van klachten en vragen over dit onderwerp heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar hoe de overheid dit heeft geregeld.

  Positie vreemdelingen zonder status op Bonaire

  Dit onderzoek is onderdeel van het meerjarenprogramma Migratie. Na een verkennend onderzoek heeft de Nationale ombudsman in oktober 2021 een onderzoek gestart naar de vraag hoe de situatie van vreemdelingen zonder status op Bonaire verbeterd kan worden en wat en wie daarvoor nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het najaar van 2022 met de verantwoordelijke bewindspersonen besproken.

  • Afronding: najaar 2022.

  Huisuitzetting kwetsbare gezinnen

  Wonen is een basisbehoefte en een mensenrecht. Toch weerhoudt dit recht instanties er niet van om mensen hun huis uit te zetten als er sprake is van betaalachterstanden, overlast of renovatietrajecten. Gezinnen die uit hun huis worden gezet, zitten in een kwetsbare situatie. Vaak weten gezinnen en instanties die hen helpen niet bij wie zij terecht kunnen als er een huisuitzetting is. Het wordt extra ingewikkeld als overheidstaken zijn uitbesteed aan private partijen. De verschillende zorgelijke signalen en meldingen vormden voor de Nationale ombudsman en Kinderombudsman aanleiding een gezamenlijk onderzoek in te stellen.

  • Dit onderzoek is in oktober 2021 gestart. Lees het bijbehorende nieuwsbericht.
  • Afronding onderzoek: najaar 2022.

  Kinderrechtentoer 2022 - Als je het ons vraagt

  Sinds 2016 onderzoekt de Kinderombudsman periodiek hoe het met kinderen in Nederland gaat. Ook in 2022 vindt dit onderzoek plaats. Er wordt gekeken naar de brede omgeving van kinderen. En er wordt onderzocht welke kinderrechten voor welke groepen (kwetsbare) kinderen onder druk staan.

  Vreemdelingenbewaring in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  De ombudsman gaat in 2022 in samenwerking met de ombudsmannen van St. Maarten en Curaçao een onderzoek instellen naar vreemdelingenbewaring in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de knelpunten en hulpvragen die vreemdelingen ervaren als zij – via de bestuursrechtelijke maatregel – tegen hun wil worden vastgehouden in detentiecentra.

  • Start onderzoek: september 2022.
  • Afronding onderzoek: voorjaar 2023.