Armoede

Op deze pagina

  Visuel met drie poppetjesVeel mensen komen zonder hulp van de overheid niet uit de uitzichtloze (financiële) situatie waarin zij zijn beland. En teveel mensen komen door toedoen van de overheid verder in de financiële problemen. Daarom hebben onderwerpen als schuldhulpverlening, invorderen (niet te streng voor mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen) én problemen rond toeslagen de bijzondere aandacht van de Nationale ombudsman. Hij spreekt de overheid aan op haar verantwoordelijkheid door er steeds op te hameren dat mensen altijd recht hebben op een inkomen waarmee zij in hun eerste levensonderhoud kunnen voorzien. En begin 2019 presenteerde hij een behoorlijkheidskader waarin staat waar mensen op moeten kunnen vertrouwen als de overheid schulden bij hen invordert.

  Op de agenda in 2020

  Armoede in Caribisch Nederland

  Armoede is in Caribisch Nederland een groot probleem. Om dit hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden, publiceerde de Nationale ombudsman in 2019 een onderzoek naar de schrijnende situatie van ouderen in Caribisch Nederland. Dit onderzoek is het eerste in een serie van drie onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland.

  In 2020 doen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman samen een onderzoek naar jongvolwassenen en alleenstaande ouders en hun kinderen in het Caribisch deel van Nederland. Het onderzoek naar armoede onder jongvolwassenen start in de eerste helft van 2020, het onderzoek naar armoede onder alleenstaande ouders in de tweede helft van 2020.
  > Lees hier meer over de laatste stand van zaken.

  Huisvesting- en dakloosheidsproblemen

  De Kinderombudsman ontvangt een stijging van signalen over kinderen en jongeren die op de woningmarkt (al dan niet via hun ouders) in de knel zitten. Daarom is in het najaar van 2019 gekeken naar de knelpunten rondom huisvesting, en op welke manier deze de rechten van kinderen en jongeren (kunnen) raken.

  De Kinderombudsman sprak met een tiental relevante partijen uit het veld, onder meer overheden, woningbouwcorporaties en kennisorganisaties. Op basis van deze informatie geeft de Kinderombudsman in 2020 het project verder vorm. Onderdeel van dit project evalueert de Kinderombudsman ook de impact van een eerder onderzoek naar kinderen die (semi-)permanent op een vakantiepark wonen.

  Dalende instroom in de Wsnp

  Steeds minder burgers komen in aanmerking voor de wettelijke regeling die het mogelijk moet maken na drie jaar weer schuldenvrij te zijn – de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Schuldeisers – dus ook de overheid – moeten actief meewerken aan een traject om mensen met een schuld te helpen. De instroom in de Wsnp daalt al jaren en de Nationale ombudsman vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. In dit onderzoek wil de ombudsman de gevolgen voor de burger in beeld brengen van deze dalende instroom. Tegen welke belemmeringen en uitsluitingen lopen burgers aan en welke gevolgen heeft dit voor henzelf en hun gezin?
  > Lees hier meer over de laatste stand van zaken.