Kat in de zak voor veteraan

Column
Foto van militairen

Vele militairen zetten zich in voor Nederland in moeilijke oorlogsgebieden. Vaak gaat dat goed soms lopen ze schade op. Jan* is in 1981 en 1982 uitgezonden als geweerschutter naar Libanon en heeft als gevolg van zijn ervaringen daar problemen als gevolg van een post traumatisch stress syndroom (ptss). Hij ontspoort na terugkeer en er volgen 21 jaar met depressies, verslaving en bezoeken aan hulpverleningsinstanties. Hij leeft in Arnhem van een bijstandsuitkering. En in 2012 krijgt hij een eenmalige uitkering van €25.000 als inlossing van de Ereschuld van Defensie tegenover hem.

Het gaat weer redelijk met Jan totdat hij een brief krijgt van de gemeente Arnhem. Door zijn ziekte is Jan niet in staat om nog te werken. Nu  raakt Jan zijn bijstandsuitkering kwijt, omdat hij meer dan €5.795 aan vermogen heeft, door bijschrijving van de hem toegekende Ereschuld. De Ereschuld geldt als financiële compensatie en erkenning voor veteranen die door inzet in crisis- en oorlogsomstandigheden lichamelijk en/of psychisch gewond zijn geraakt. Maar de gemeente wil dat hij die uitkering direct gebruikt voor zijn levensonderhoud. Dit is bitter. In plaats van waardering en erkenning leidt dit besluit van de gemeente tot gevoelens van onmacht en verdriet bij Jan. Hij heeft blijkbaar een kat in de zak gekregen.

Jan dient een klacht in. Veteranen hebben met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland. Voor een kleine groep is dat niet zonder gevolgen gebleven. Ik vind dat deze veteranen eerlijk behandeld moeten worden. In de Veteranenwet is geregeld dat de Nationale ombudsman Veteranenombudsman is. Veteranen willen gehoord worden over hun problemen en klachten. Als ombudsman voor veteranen bied ik een luisterend oor en kom zo nodig tot actie.

Doordat Arnhem de Ereschuld als vermogen beschouwt, wordt de eenmalige uitkering verrekend met de bijstand en blijft er niets over. Hiermee wordt de bedoeling van de Ereschuld geweld aangedaan. Daarom heb ik dit probleem aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd. Ik heb een dringend beroep op haar gedaan om voortaan de Ereschuld niet mee te tellen  als vermogen bij de berekening van de bijstandsuitkering.

Vorige week stuurde de staatssecretaris mij een positief antwoord.. De regeling Ereschuld wordt, mét terugwerkende kracht, opgenomen in een lijst met vrij te laten vermogen. Dat waardeer ik als een positief signaal naar alle veteranen en in het bijzonder Jan! Inmiddels heeft de gemeente Arnhem mij laten weten de Ereschuld van Jan buiten beschouwing te laten. Fijn dat ik voor de veteranen dit resultaat bereikt heb!

* Gefingeerde naam
De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column