Nationale ombudsman onderzoekt optreden rond voetbalwedstrijd

Nieuwsbericht
Mobiele Eenheid

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is een onderzoek gestart naar het politieoptreden rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax op 23 april 2006, waarbij ongeveer achthonderd mensen werden aangehouden. Aanleiding voor het onderzoek zijn onlangs ingediende klachten van een advocaat namens 87 supporters en van een vader namens zijn zoon. Het onderzoek richt zich op de behoorlijkheid van het politieoptreden en eventuele schending van grondrechten. De Nationale ombudsman hoopt met zijn onderzoek leerpunten voor de toekomst in kaart te brengen. De resultaten worden in de zomer van 2008 verwacht.

Wedstrijden in het hedendaagse profvoetbal brengen niet zelden een risico op (massale) verstoring van de openbare orde met zich mee. De politie staat voor de zware taak een en ander in goede banen te leiden. Enerzijds door ordeverstoring te voorkomen, anderzijds door supporters de mogelijkheid te bieden ongestoord van een wedstrijd te genieten. Met enige regelmaat treedt de politie hierbij stevig op.

Tijdens en na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, op 23 april 2006, werden ongeveer achthonderd mensen aangehouden. Tegen slechts enkelen is vervolging ingesteld. Dit doet de vraag rijzen of deze massale arrestaties geen oneigenlijk gebruik van het strafrecht vormden. Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de grenzen van de toepassing van de strafrechtelijke grondslag van aanhoudingen. Deze duidelijkheid is mede van belang omdat de wetgever voor grootschalige evenementen waarbij ordeverstoringen dreigen een specifiek instrument heeft gecreëerd, de bestuurlijke ophouding, met de daaraan verbonden rechtswaarborgen.

Reikwijdte onderzoek

De Nationale ombudsman beoordeelt of het optreden van de politie rond deze wedstrijd behoorlijk is geweest. Hij richt zich daarbij op een aantal fasen: de voorbereiding en besluitvorming voorafgaand aan de wedstrijd, de aanhoudingen en de omstandigheden waaronder de aangehouden mensen moesten verblijven. Ook onderzoekt de Nationale ombudsman in hoeverre de politie zich heeft ingespannen het geschonden vertrouwen te herstellen en besteedt hij aandacht aan de manier waarop de politie de betrokkenen heeft bejegend. In het bijzonder heeft hij oog voor mogelijke schending van grondrechten.

De Nationale ombudsman hoopt met zijn onderzoek leerpunten voor de toekomst in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2008 verwacht.