Meldpunt etnisch profileren: eruit gepikt door de overheid?

Op deze pagina

  Tekstpagina
  geanimeerde poppetjes op een rij

  De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar hoe de overheid omgaat met klachten over etnisch profileren. Daarom horen we graag jouw ervaringen.

  Ben jij wel eens gestopt, gecontroleerd of gefouilleerd door iemand van de overheid, vanwege je huidskleur of afkomst? Vul dan onze korte vragenlijst in en help de Nationale ombudsman bij zijn onderzoek. Ook als je destijds geen klacht hebt ingediend horen we graag wat er is gebeurd!

  Is het invullen van de vragenlijst lastig voor je?
  Mail dan je telefoonnummer naar etnischprofileren@nationaleombudsman.nl of bel gratis naar 0800 33 55 555 om je telefoonnummer door te geven. Eén van onze onderzoekers belt je dan terug om samen de vragenlijst door te nemen.

  Ken je meer mensen voor wie deze vragenlijst van toepassing is?
  We stellen het erg op prijs als je onze vragenlijst deelt!

  Meer weten over ons onderzoek? Lees dan verder. 

  Waar doet de Nationale ombudsman onderzoek naar?

  De ombudsman onderzoekt wat je van de overheid mag verwachten als je een klacht indient over etnisch profileren. Als we het over de overheid hebben kan je bijvoorbeeld denken aan de politie, de Koninklijke Marechaussee of een buitengewoon opsporingsambtenaar, zoals een parkeerwachter.

  De Nationale ombudsman verstaat onder etnisch profileren het gebruik van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Deze definitie sluit aan bij die van o.a. Amnesty International en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI).

  Met andere woorden: het gaat erom dat je het idee hebt dat je er bent uitgepikt vanwege je huidskleur, uiterlijk of afkomst. En daarom bent aangesproken, staande gehouden of gefouilleerd.

  We doen géén onderzoek naar discriminatie bij sollicitaties, schoolkeuze of sport.

  Waarom doen we onderzoek en wat levert het op?

  In een eerdere fase van zijn onderzoek heeft de ombudsman vastgesteld dat de overheid geen helder beoordelingskader voor klachten over etnisch profileren heeft. Daardoor is onduidelijk wat je als burger van die klachtbehandeling kunt verwachten en of het dus de moeite waard is te klagen. Die duidelijkheid moet er dus komen. Met zijn onderzoek geeft de ombudsman dan ook antwoord op de vragen: Hoe moet de overheid met je omgaan in de klachtbehandeling én hoe moet de overheid beoordelen of je klacht gegrond is? Zo weet iemand die klaagt waar hij aan toe is en de overheid wat ze moet doen.

  Waarom vragen we om jouw ervaring?

  Heb je ervaring met etnisch profileren door de overheid? Dan vindt de Nationale ombudsman het belangrijk die te horen. Wij vinden dat de overheid altijd vanuit de bril van de burger moet kijken. Dat betekent natuurlijk ook dat wij niet zomaar zelf kunnen bepalen hoe goede klachtbehandeling eruitziet. In ons onderzoek vragen we daarom naar jouw ervaring. Waarom klaagde je wel of niet, en hoe beviel dat?

  Heb je nog vragen?

  Mail naar etnischprofileren@nationaleombudsman.nl of bel gratis naar 0800 33 55 555.

   

  Investigation ethnic profiling: stopped and searched by the government?

  The National ombudsman investigates how the government handles complaints regarding ethnic profiling. Therefore we would like to hear your experience.

  Have you been stopped, checked or searched by the government, because of your skin color or your origin? Then please fill out this short survey and help the National Ombudsman with his investigation. We also like to hear from you if you didn't file a complaint!

  Is it hard for you to fill out the survey?
  Please e-mail us your phone number at etnischprofileren@nationaleombudsman.nl or call on our free number (0031) 0800 33 555 55. One of our investigators will be in touch with you to go through the survey together.

  Do you know other people who this survey might apply to?
  We appreciate you sharing our survey!

  Want to know more about our investigation? Read the text below.

  What is the National Ombudsman investigating?

  The Ombudsman investigates what you should be able to expect when you file a complaint about ethnic profiling. When we talk about the government we for example the Dutch police, The Royal Netherlands Marechaussee and law enfocers (e.g. enforcers who write out parking tickets).

  When talking about ethnic profiling we mean the use by law enforcers, with no objective and reasonable justification, of grounds such as race, colour, language, religion, nationality or national or ethnic origin in control, surveillance or investigation activities. This definition fits the definition used by Amnesty International and the European Committee against Racism and Intolerance (ECRI). In other words: it is about your experience and or the feeling that you were stopped, checked and searched because of your skin color, looks or origin.

  We do not investigate discrimination in jobs, schooling or sports.

  Why and with what goal are we investigating?

  Earlier on in this investigation the Ombudsman established that the government doesn't have a clear framework on how to handle complaints about ethnic profiling in a [roper way. Therefore it is unclear what you as a citizen can expect from within complaint procedure. And therefore it's hard to decide whether complaining is worthwhile. There should be more clarity about this. With his investigation the Ombudsman answers this question: How should the government properly handle a complaint about ethnic profiling? Only then you will know what you can expect from the government and will you be able to decide whether or not to share your experience with them.  

  Why do we ask about your experience?

  Did you experience ethnic profiling by the Dutch government? We believe it's important to hear about that experience. The National Ombudsman believes the government should always view situation from the citizens perspective. Obviously that means we can't decide ourselves what proper complaint handling looks like. Therefore we ask you to share your experience with us. Why did or didn't you complain, and what was that like?

  Still questions left?

  Please send us an email at etnischprofileren@nationaleombudsman.nl or call us on our free number (0031) 0800 33 555 55.