Rapporten

Rapport 2013/218

27-12-2013 - Stel heeft al jaren ruzie met de buurman en heeft geregeld aangifte gedaan omdat hij hen lastig valt en terroriseert. Er ontstaat een handgemeen als de buurman hen voor hun woning tegenhoudt. De politie Amsterdam houdt hen aan wegens openlijke geweldpleging tegen de buurman. De Nationale ombudsman vindt het terecht dat de mannen zijn aangehouden omdat zowel de buurman als een getuige verklaarden dat zij de buurman met een paraplu sloegen en daardoor kreeg hij een bloedende hoofdwond. Maar het was buitenproportioneel om de verzoeker een nacht in de cel te houden, gelet op zijn leeftijd (boven de 70) en op het feit dat niet hij maar zijn partner had geslagen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht: verzoeker op 14 september 2010 ten onrechte als verdachte van mishandeling aangemerkt
Oordeel: niet gegrond

Klacht: na voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie op 14 september 2010 om 21.45 uur tot 12.00 uur de volgende dag opgehouden
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/217

27-12-2013 - Stiefmoeder wordt door moeder beschuldigd van seksueel misbruik van haar driejarige stiefdochter. Zowel de stiefmoeder, de moeder als de vader zijn werkzaam bij de politie. Uiteindelijk wordt er geen aangifte gedaan, maar de stukken worden wel door de moeder gebruikt in de echtscheidingsprocedure tussen haar  en de vader. De stiefmoeder vindt dat de politie zich zo heeft gemengd in een civiel conflict waardoor haar, de vader en het meisje schade is berokkend. De Nationale ombudsman acht de aanmelding bij het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum in het kader van de hulpverlening niet onjuist. Dat deze melding  door het eigen korps van de stiefmoeder is gedaan, vindt hij niet onbehoorlijk, nu er geen sprake was van strafrechtelijk onderzoek.  Ook vindt hij het niet onbehoorlijk dat de politie aan het KJTC heeft gevraagd het gesprek met het meisje op te nemen voor het geval het tot een strafzaak zou komen. Wel vindt hij dat de politie de verklaringen van de moeder en de oma van het meisje niet aan de moeder had mogen geven.

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Amsterdam

Klacht: een melding van seksueel misbruik tegen verzoekster onzorgvuldig en niet professioneel behandeld
Oordeel: niet gegrond

Klacht: stukken uit het politiedossier aan de advocaat van de aangeefster/meldster verstrekt
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/215

24-12-2013 - Medewerker van de politie Twente doet mee aan een grote verkeerscontrole op de A1. Hij is het niet eens met de gekozen werkwijze: de maximumsnelheid is verlaagd voor de controle maar dit is niet duidelijk genoeg aangegeven. Daardoor rijden veel mensen te hard en worden  veel rijbewijzen  ingevorderd. Hij zou bekeurden hebben geadviseerd hun zaak te laten voorkomen bij de kantonrechter. Bij de zitting wordt hij als getuige opgeroepen waar hij ontkent bekeurden te hebben geadviseerd beroep in te stellen. Het Bureau integriteit en Veiligheid stelt een onderzoek naar hem in wegens vermoeden van plichtsverzuim en hij wordt vervolgd wegens meineed. Het OM Almelo seponeert dit met code 02, onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, en niet met de code 01, ten onrechte als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman kan zich vinden in code 02; de verdenking van meineed is niet geheel weggenomen.

Instantie: Openbaar Ministerie te Almelo

Klacht: zaak met sepotcode 02 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) geseponeerd
Oordeel: niet gegrond

Klacht: toezegging niet nagekomen dat de zaak met sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) zou worden geseponeerd
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/220

24-12-2013 - Vrouw wordt op straat aangesproken door een Ierse klusjesman om haar tuinmuurtje te voegen voor €850. Zij laat dat doen en als het werk klaar is, vindt de klusjesman dat zij haar dak moet renoveren voor €9.500. De vrouw voelt zich onder druk gezet, hij is, samen met een andere klusjesman, intimiderend en handtastelijk. Onder druk gaat de vrouw akkoord en betaalt hem, ondanks dat hij slecht werk levert. Na de betaling vertrekken de mannen zonder het werk af te maken. De vrouw heeft verschillende malen de politie Haaglanden gebeld, maar die weigert iemand te sturen omdat er sprake zou zijn van een civiel geschil. De Nationale ombudsman vindt dat de politie had moeten achterhalen wat er speelde, omdat zij aangaf dat zij zich als alleenstaande vrouw geïntimideerd voelde door vreemde bouwvakkers in haar huis.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: niet adequaat gereageerd op verzoek om bijstand toen verzoekster door Ierse klusjesmannen werd geïntimideerd
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/221

24-12-2013 - Afghaan heeft een Nederlandse verblijfsvergunning. Hij zit in Duitsland een gevangenisstraf van 14 jaar uit wegens invoer van grote hoeveelheden drugs. Duitsland vraagt Nederland de straf over te nemen, maar DJI weigert dat omdat er vanwege het vonnis de IND juist een intrekkingsprocedure voor de verblijfsvergunning is gestart. De IND wil de man niet in Duitsland horen over de intrekking, en om die reden trekt de IND het voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning weer in. Toch geeft de IND een negatief advies over het WOTS-verzoek. De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat DJI het WOTS-verzoek heeft afgewezen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat door een beleidswijziging de IND wel in het buitenland betrokkenen kan horen.

Instantie: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Klacht: ondanks intrekking van het voornemen om verzoekers verblijfsvergunning in te trekken door de Immigratie en Naturalisatiedienst, zijn afwijzende beslissing in het kader van de WOTS-procedure gehandhaafd
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/211

24-12-2013 - Politie Kennemerland treft 16-jarige jongen samen met drie andere jongens aan in een slooppand. Zij krijgen een bekeuring omdat zij het verbod 'verboden toegang voor onbevoegden' zouden hebben overtreden, de jongens beweren dat zij niet wisten dat zij er niet mochten komen. De 16-jarige wordt doorverwezen naar Bureau Halt voor verdere afdoening. De Nationale ombudsman oordeelt dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor een doorverwijzing naar Bureau Halt.  Er was geen sprake van een bekentenis en, noch de jongen, noch zijn ouders hadden ingestemd met een Halt-afdoening. Daarmee heeft de politie ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag gehandeld. Het Bureau Halt zelf valt niets te verwijten.

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Den Haag

Klacht: verzoekers zoon doorverwezen naar Bureau Halt Kennemerland zonder dat zijn zoon een bekentenis had afgelegd en zonder dat toestemming was verkregen voor de doorverwijzing
Oordeel: gegrond

Instantie: Bureau Halt Kennemerland

Klacht: doorverwijzing aangenomen ondanks het feit dat niet was voldaan aan de vereisten van toestemming en een bekentenis
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoeker en zijn zoon een schriftelijke uitnodiging voor een startgesprek gestuurd, ondanks het feit dat verzoeker in het voorafgaande telefoongesprek uitdrukkelijk had aangegeven niet in te stemmen met de doorverwijzing van zijn zoon naar Bureau Halt
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/209

24-12-2013 - Ambtenaar van de gemeente H. vraagt via een advocaat haar leidinggevende een eind te maken aan het vernederen en pesten door haar collega’s. Ze stelt aan de orde dat sprake is van mobbing. De Commissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente behandelt de klacht, de vrouw vindt de commissie niet onafhankelijk, onvoldoende expertise heeft en dat de behandelingstermijn wordt overschreden. De Nationale ombudsman vindt de commissie wel onafhankelijk, maar vindt dat de commissie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er geen sprake was van pesten. Ook vindt hij dat de behandeling te lang duurde.

Instantie: Gemeente Haarlem

Klacht: klachtencommissie ongewenste omgangsvormen was niet onafhankelijk
Oordeel: niet gegrond

Klacht: expertise van de klachtencommissie
Oordeel: gegrond

Klacht: afhandelingstermijn van de klacht de de klachtencommissie
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/208

24-12-2013 - Inkomensconsulent van de gemeente Heerlen klaagt dat zijn collega opleidingen en sociale veiligheid negatieve signalen over zijn functioneren heeft doorgegeven aan zijn leidinggevende zonder hem daarvan op de hoogte te stellen. De Nationale ombudsman stelt vast dat de gemeente heeft verzuimd medewerkers informatie te geven over de gevolgen voor hen van het aanstellen van een medewerker opleidingen en sociale veiligheid, namelijk het signaleren van veiligheidsrisico’s bij individuele medewerkers. Ook stelt hij dat het klachtrecht op gedragingen van ambtenaren met een adviserende taak van toepassing is.

Instantie: Gemeente Heerlen

Klacht: geen hoor en wederhoor toegepast door medewerker opleidingen en sociale veiligheid
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/210

24-12-2013 - Werkgever vraagt bij het UWV Amersfoort ontslag van het Hoofd Communicatie en Evenementen aan wegens een reorganisatie. Dat weigert het UWV, de man kan elders in de organisatie worden geplaatst. Een week na de weigering dient de werkgever een nieuwe ontslagaanvraag in wegens een nieuwe situatie, de organisatie heeft geen budget om de man te herplaatsen, dit honoreert het UWV. Het UWV moet terughoudend zijn met het behandelen van een hernieuwde aanvraag zo kort na afwijzing van een eerdere aanvraag. De rechtsbescherming van de werknemer is dan in het geding, tegen een ontslagvergunning is geen beroep en bezwaar mogelijk. De Nationale ombudsman stelt vast dat het UWV verder onnodig lang over de klachtbehandeling heeft gedaan

Instantie: UWV Amersfoort

Klacht: tweede ontslagaanvraag van verzoekers werkgever, zeer kort na het afwijzen van diens eerste aanvraag, in behandeling genomen
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoekers klacht pas na vijftien weken afgehandeld
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/212

24-12-2013 - Gescheiden vader klaagt over de manier waarop BJZ Limburg de OTS van zijn kinderen heeft uitgevoerd. BJZ heeft zich alleen laten leiden door de afhoudende opstelling van de moeder en geen oog gehad voor de veiligheid en situatie van de kinderen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn van mening dat deze kwestie niet mag worden afgedaan als echtscheidingsstrijd. De Raad voor de Kinderbescherming onderkende in het rapport voor de rechter al een bepaalde problematiek bij de moeder en de stiefvader die echter niet door BJZ is onderzocht. De kinderen moeten er op kunnen rekenen tijdens de OTS dat de gezinsvoogd vasthoudend is tot het probleem is aangepakt. De klachtencommissie had de klacht zorgvuldiger moeten behandelen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg

Klacht: wijze waarop uitvoering is gegeven aan de OTS (ondertoezichtstelling)
Oordeel: gegrond

Klacht: wijze waarop de klachtbehandeling heeft plaatsgevonden
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor