Rapporten

Rapport 2014/032

04-04-2014 -   Woning van een huurster grenst aan de achterzijde aan een pad van de gemeente Kaag en Braassem. Nadat de gemeente het pad opnieuw heeft bestraat heeft een aantal buren het pad opgehoogd zodat zij beter in hun schuren kunnen. Maar daardoor stroomt regenwater direct de tuin en schuur van de vrouw binnen. Zij vraagt de gemeente om het pad te herstellen (handhaven), maar de gemeente reageert niet. De Nationale ombudsman juicht het toe dat de gemeente de buren stimuleerde er gezamenlijk uit te komen. Maar toen dat vastliep, had de gemeente voortvarender moeten optreden.

Instantie: Gemeente Kaag en Braassem

Klacht: niet voortvarend gehandeld naar aanleiding van een handhavingsverzoek inzake een door verzoeksters achterburen achterburen gerealiseerde verhoging in het achterpad.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/031

03-04-2014 - Eigenaar van een gestolen auto krijgt na het afhalen van zijn auto bij de politie en de betaling van de stallingskosten nog een nota van €165 sleepkosten. De Nationale ombudsman is vindt  dat de eigenaar deze kosten niet hoefde te betalen omdat hem dit niet vantevoren was meegedeeld. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de politie hem dit bedrag alsnog heeft kwijtgescholden en de brief over het ophalen van een auto heeft aangepast.

Instantie: Regiopolitie Den Haag

Klacht: nota van € 165,- voor sleepkosten ontvangen, nadat verzoeker zijn gestolen auto bij de politie Den Haag had opgehaald en stallingskosten had voldaan, terwijl hij er - gelet op de brief van 13 maart 2013 van de politie - op mocht vertrouwen dat hij alleen de stallingskosten diende te voldoen.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/029

03-04-2014 - Auto van verzoeker is gebruikt bij een bedrijfsinbraak in Den Helder. Na een achtervolging door de politie Noord-Holland Noord wordt de auto achtergelaten en in beslag genomen door de politie. De eigenaar doet aangifte van diefstal bij de politie in zijn woonplaats Ede. De politie registreert de auto niet als gestolen, maar als onderdeel van strafrechtelijk onderzoek waarbij verzoeker verdachte is. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de man had moeten informeren over de inbeslagname. Het beslag is na drie jaar opgeheven omdat het strafrechtelijk onderzoek nog steeds niet was opgepakt. De ombudsman vindt bovendien dat de man te lang in onzekerheid is gelaten over mogelijke vervolging en dat het OM de schadeclaim van de man in behandeling had moeten nemen. Het OM gaat alsnog met de man in gesprek over een vergoeding.

Instantie: Regionale politie-eenheden Noord-Holland en Oost-Nederland

Klacht: gebrekkige informatievoorziening
Oordeel: gegrond

Klacht: strafrechtelijk onderzoek waarin verzoeker als verdachte was aangemerkt, heeft tot 15 oktober 2012 geduurd
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoekers klacht van 5 november 2010 op 18 februari 2011 ter behandeling doorgestuurd naar de hoofdofficier van justitie van het parket in Alkmaar en niet zelf behandeld
Oordeel: gegrond

Instantie: Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Noord-Holland

Klacht: verzoeker niet willen compenseren voor het gedurende bijna drie jaar niet kunnen gebruiken van zijn auto
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/026

31-03-2014 - Politieman rijdt buiten diensttijd door Amsterdam. Een taxichauffeur verspert hem de weg en verleent hem geen voorrang. Hij schrijft twee bekeuringen uit. De taxichauffeur dient een klacht in bij de politie. De klachtencommissie vindt de klacht gegrond en de toenmalige korpsbeheerder (de burgemeester van Amsterdam) volgt dit advies. Maar de toenmalige korpschef Amsterdam is het daarmee niet eens. De politieman wendt zich daarop tot de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is het met de klachtencommissie eens dat politieagenten buiten diensttijd uiterst terughoudend moeten zijn met het uitschrijven een bekeuringen over incidenten waarbij zij zelf betrokken zijn. Dit om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

Instantie: Korpsbeheerder voormalig regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland

Klacht: conform het advies van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam een klacht over verzoeker, een politieambtenaar buiten dienst, gegrond verklaard.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/028

31-03-2014 - Politie Oost-Brabant treedt woning binnen van vader van zevenjarige zoon. De man ligt in scheiding en stuurt zijn echtgenote en haar familie dreigende sms-jes, o.a. dat zij het jongetje nooit meer te zien krijgen. De politie houdt de man in de woning aan en boeit hem om een worsteling te voorkomen en neemt hem mee naar het bureau. De Nationale ombudsman vindt dat de politie in dit geval zonder toestemming of machtiging de woning mocht binnentreden en dat daarbij geen buitensporig geweld is gebruikt.

Instantie: regionale politie-eenheid Oost-Brabant

Klacht: woning binnengetreden en verzoeker aangehouden
Oordeel: niet gegrond

Klacht: fysiek geweld toegepast
Oordeel: niet gegrond

Klacht: handboeiengebruik
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoeker in badjas en op blote voeten meegenomen naar het politiebureau terwijl zijn schoonouders en buurtbewoners toekeken
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/027

28-03-2014 - Tolk klaagt dat zij in het Detentiecentrum Rotterdam bij verhoren van vreemdelingen op afstand door de rechtbank geen handtas, telefoon en krant mag meenemen terwijl dat bij andere justitiële instellingen niet of in mindere mate een probleem is. De Nationale ombudsman ziet niet in hoe een bezoeker door het meenemen van een tas en krant de veiligheid en orde in de inrichting in gevaar brengt. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de staatssecretaris toezegt dat voortaan krant, tas en (kantoor)benodigdheden mogen worden meegenomen. De ombudsman is het ermee eens dat het meenemen van telefoons in een detentiecentrum in het algemeen niet wenselijk is.

Instantie: Detentiecentrum Rotterdam

Klacht: bij bezoek als tolk aan een rechtbankzitting geen handtas en krant mogen meenemen terwijl dat bij andere justitiële instellingen niet of in mindere mate een probleem is.  
Oordeel: gegrond

Klacht: bij bezoek als tolk aan een rechtbankzitting geen telefoon mogen meenemen terwijl dat bij andere justitiële instellingen niet of in mindere mate een probleem is.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 2014/025

27-03-2014 - Vrouw heeft na aanrijding door scooter €20.000 ontvangen wegens vergoeding van immateriële schade als levenslange pijn bij lopen, staan en zitten. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) weigert haar vrijstelling te verlenen voor de aanslag lokale heffingen wegens dit vermogen. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman trekt BSGR zelfs eerder verleende kwijtschelding in. De Nationale ombudsman vindt dat zij haar schadevergoeding niet zomaar hoeft aan te wenden voor het betalen van lokale heffingen. Nu de gemeente haar vele jaren de kwijtschelding heeft verleend, dient in deze situatie BSGR de uitzonderingsclausule toe te passen. Er bestaat wel ruimte voor BSGR om na verloop van jaren het overgebleven deel van de schadevergoeding niet langer vrij te laten. Maar dan is een duidelijk beleid nodig zodat burgers hier op voorbereid zijn.

Instantie: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden

Klacht: verzoekster over het belastingjaar 2013 geen kwijtschelding verleend voor de aanslag lokale heffingen.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2014/024

26-03-2014 - Vrouw verwacht in oktober/november bericht van het CAK over tegemoetkoming over het afgelopen jaar wegens een chronische ziekte of handicap. Als dat bericht uitblijft, dient ze begin december een aanvraag in bij het CAK. Ze krijgt even later bericht dat de tegemoetkoming is afgewezen en vervolgens na vijf maanden bericht dat die tegemoetkoming is toegekend. De Nationale ombudsman vindt dat een professionele en geautomatiseerde organisatie als het CAK dit veel zorgvuldiger en sneller moet kunnen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK maatregelen heeft genomen om burgers beter te informeren.

Instantie: Centraal Administratie Kantoor

Klacht: niet klantvriendelijk te werk gegaan bij het behandelen van verzoeksters aanvraag voor een WTCG-tegemoetkoming.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/023

24-03-2014 - Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA-uitkering. De bedrijfsarts is met vakantie, hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld. Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren, ook naar de bedrijfsarts van een werkgever. Dat is in dit geval onvoldoende gedaan.

Instantie: UWV Groningen

Klacht: verzekeringsarts heeft verzoeker verzocht om binnen vijf werkdagen informatie te verstrekken terwijl deze verzekeringsarts op de hoogte was van zijn afwezigheid wegens vakantie.
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoeker geen hersteltermijn gegund toen de door hem verstrekte informatie niet voldoende bleek te zijn.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/021

24-03-2014 - Man krijgt tijdens een tijdelijk contract last van zijn rug en meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt dat hij voor 50% weer kan werken, de man betwist dat en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV Amsterdam. De verzekeringsarts onderzoekt hem en concludeert dat hij rugsparende werkzaamheden kan verrichten omdat er hulpmiddelen op de werkvloer zijn. De man heeft de indruk dat het onderzoek maar vier minuten heeft geduurd. Als zijn advocaat daarover klaagt neemt de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit. Een goede reactie op de klacht komt er niet. De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel  goed tot stand is gekomen. Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken. Dat heeft langer dan vier minuten geduurd, maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld. Dat leidde tot de klacht.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: wijze waarop het deskundigenoordeel voor verzoeker tot stand is gebracht.  
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoekers gemachtigde, die namens verzoeker een klacht indiende bij het UWV, klaagt over de behandeling van deze klacht door het UWV, in het bijzonder over de telefonische contacten tussen haar en het UWV.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor