Rapporten

Rapport 2013/183

09-12-2013 - Eigenares van tuincentrum verschilt met de Belastingdienst van mening over de omzetbelasting in het normale en het verlaagde tarief op de productien die daar te koop zijn. De Belastingdienst doet onderzoek. Tijdens dat onderzoek gaat een medewerkster van de Belastingdienst naar het tuincentrum en heeft, zonder zich als zodanig kenbaar te maken, dingen gekocht en de bon ingeleverd. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ernstig tekort is geschoten in betrouwbaarheid omdat niet is aangekondigd dat zo'n bezoek zou plaatvinden en in de klachtprocedure eerst zelfs gezegd werd dat het om een privé aankoop ging.

Instantie: Belastingdienst Alkmaar

Klacht: onjuiste, onvolledige en tegenstrijdige informatie verstrekt over een bezoek van een medewerkster van de Belastingdienst aan het bedrijf van verzoekster, waardoor niet duidelijk is of de Belastingdienst zijn bevoegdheden op juiste wijze heeft gebruikt
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/184

09-12-2013 - Vrijwilliger van het CNV begeleidt CNV-leden tijdens ziekte naar het UWV als vertrouwenspersoon. Zij moet zich van het UWV legitimeren en iedere keer wordt een kopie van haar legitimatie aan het persoonlijk dossier van de cliënt toegevoegd. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV terecht om legitimatie heeft gevraagd en het BSN-nummer heeft vastgelegd om fraude tegen te gaan. Maar hij vindt het onnodig bezwarend uit privacy oogpunt dat een kopie van het legitimatiebewijs wordt toegevoegd aan het dossier.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: moeten legitimeren met een officieel legitimatiebewijs, terwijl verzoekster als CNV-vertrouwenspersoon UWV-cliënten bij gesprekken met het UWV begeleidt
Oordeel: niet gegrond

Klacht: kopie van verzoeksters legitimatiebewijs en/of een notitie van haar persoonlijke gegevens gevoegd in het dossier van de cliënt die zij begeleidt
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/182

06-12-2013 - Eigenaar van een autobedrijf aan de doorgaande weg tussen Krimpen aan de IJssel en Gouda heeft hinder van de nieuwe Zuid Westelijke Randweg. Hij heeft met de provincie Zuid-Holland overlegd over een schadeclaim voor verplaatsing van de toegangsdeuren omdat de toegang tot zijn bedrijf is verslechterd en er geluidsoverlast is ontstaan. De provincie ontkent dat de claim is ingediend. De Nationale ombudsman vindt het aannemelijk dat de door de man overgelegde offerte als verzoek om schadevergoeding is behandeld door een daartoe niet bevoegde ambtenaar. Hij doet de aanbeveling aan GS om alsnog een beslissing te nemen op zijn planschadeclaim op basis van een onafhankelijk deskundigenadvies.

Instantie: Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Klacht: onvoldoende ingespannen om verzoekers probleem als gevolg van een besluit van de provincie op te lossen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/180

04-12-2013 - Gemeente Berkelland weigert zes bewoners van het recreatiepark ’t Schoman legeskosten €950 voor de vrijstelling van permanente bewoning terug te betalen, omdat zij niet in beroep zijn gegaan. Een andere bewoner, die in beroep door de rechter in het gelijk was gesteld, kreeg de leges wél terug. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente zich niet coulant opstelt. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de gemeente de kosten alsnog terugbetaalt.

Instantie: Gemeente Berkelland

Klacht: niet bereid om de legeskosten voor het verkrijgen van een vrijstelling voor permanente bewoning te restitueren.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2013/181

04-12-2013 - In 2010 is bij het Vredessymbool Akersloot een jeu de boules-veld aangelegd waarbij de Stichting '45-'95 en het 4 mei-comité Akersloot niet betrokken bij zijn geweest. De gemeente weigert de situatie aan te passen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente dat besluit niet voldoende heeft gemotiveerd en er geen recht is gedaan aan de emoties. Hij doet de aanbeveling het te heroverwegen.

Instantie: Gemeente Castricum

Klacht: geen verdere uitvoering willen geven aan het inpassingsplan voor het Vredessymbool in Akersloot
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/179

29-11-2013 - Man verricht bij zijn dagelijkse Chi Kung oefeningen in een Groninger plantsoen handelingen die door voorbijgangers als seksuele handelingen worden ervaren. Na een melding wordt hij door de politie aangehouden wegens openbare schennis van de eerbaarheid. Na verhoor op het politiebureau wordt hij weer vrijgelaten. Hij doet aangifte van valse aangifte tegen hem. De Nationale ombudsman vindt dat de politie hem terecht op heterdaad heeft aangehouden omdat het om een ernstig strafbaar feit gaat en er meerdere meldingen bij de politie zijn gedaan. Wel vindt hij dat de politie geen handboeien bij de man had hoeven aan te leggen omdat daar geen aanleiding voor was en hem had moeten informeren over het sepot van de valse aangifte.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Nederland

Klacht: gebruik van handboeien
Oordeel: gegrond

Klacht: niet geïnformeerd over de sepotbeslissing
Oordeel: gegrond

Klacht: aanhouding
Oordeel: niet gegrond

Klacht: informatieverstrekking tijdens de aanhouding
Oordeel: niet gegrond

Klacht: politie reed bijna over verzoekers voeten
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2013/178

28-11-2013 - Beroeps- en belangenvereniging voor officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie klaagt dat de secretaris-Generaal van Defensie een vrouwelijke burgerambtenaar heeft voorgedragen voor twee hoge militaire functies terwijl zij niet aan de eisen voldeed. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) heeft de melding niet willen behandelen. De Nationale ombudsman vindt dat Defensie onvoldoende inzicht heeft gegeven in de beweegredenen van de gemaakte keuzes. De COID had de klacht moeten behandelen.

Instantie: minister van Defensie

Klacht: behoorlijkheidsvereiste geschonden door een burgerambtenaar die niet aan de in de regelgeving gesteld eisen voldeed voor te dragen voor twee hoge militaire functies.
Oordeel: gegrond

Klacht: niet bereid om verzoekers meldingen in behandeling te nemen.
Oordeel: gegrond

Klacht: zonder nader onderzoek van oordeel dat er in dit geval geen sprake is van een vermoeden van een misstand.
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/177

25-11-2013 - Beroepsofficier van de Landmacht vervangt tijdelijk een zieke collega van een andere eenheid in een leidinggevende functie. Er wordt een huishoudelijk (organisatie) onderzoek ingesteld naar haar eenheid wegens een verstoord werkklimaat. Naar aanleiding van dat onderzoek wordt haar tijdelijke tewerkstelling direct beëindigd. Zij dient een klacht in en deze wordt grotendeels gegrond verklaard, het gehele dossier wordt vernietigd. De Nationale ombudsman constateert tekortkomingen in de klachtbehandeling en vindt dat wanneer een klacht gegrond is verklaard, de overheid excuses of een ander passend gebaar moet maken zodat het vertrouwen wordt hersteld.

Instantie: minister van Defensie

Klacht: onderzoek van de klachtencommissie naar verzoeksters klacht veroorzaakt tekortkomingen
Oordeel: gegrond

Klacht: in de klachtafhandelingsbrief onvoldoende gemotiveerd waarom een aantal klachten niet gegrond is verklaard
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2013/176

22-11-2013 - Sinds 1 juni 2011 is het fiscaal partnerschap gewijzigd. Man leeft dan al 12 jaar gescheiden van tafel en bed van zijn ex-echtgenote en op een ander adres, maar bij de digitale aangifte kan hij die gegevens niet vermelden. De Belastingdienst maakt zijn ex-partner tot fiscale partner. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in de klachtbehandeling beter naar de bewijsstukken van de man had moeten kijken. De Belastingdienst onderzoekt pas als de ombudsman het vraagt wat de oorzaak is en vindt die in het digitale aangifte programma. Hij doet de aanbeveling belastingplichtigen die dit overkomt, maatwerk te bieden en voor 2014 het aangifteprogramma aan te passen.

Instantie: Belastingdienst/Noord

Klacht: verzoeker sinds 2011 weer beschouwd als iemand met een fiscale partner, ondanks dat hij al 12 jaar gescheiden van tafel en bed leeft, hier een rechterlijk vonnis van heeft en in de GBA ingeschreven staat op een ander woonadres dan zijn partner
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/175

22-11-2013 - Defensiemedewerkster wordt door de Directeur Bedrijfsmaatschappelijk Werk op het matje geroepen wegens o.a. onbetamelijk en insubordinerend gedrag. Het gespreksverslag merkt defensie aan als ambtsbericht wat tot rechtspositionele consequenties kan leiden. De vrouw maakte daar bezwaar tegen en nog tijdens de procedure werd het ingetrokken. De Nationale ombudsman vindt dat de motivering van het advies van de klachtencommissie op een aantal punten niet deugt. Ook vindt hij dat Defensie bij arbeidsconflicten niet moet juridiseren, maar met mediation de communicatie moet verbeteren.

Instantie: minister van Defensie

Klacht: onbevoegd nemen van een beslissing op de klacht
Oordeel: gegrond

Klacht: het advies van de klachtencommissie, voor zover het de toetsing aan de behoorlijkheidsvereisten betreft
Oordeel: gegrond

Klacht: het advies van de klachtencommissie, voor zover het de toetsing aan de maatstaven van de KOGVAM betreft
Oordeel: niet gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor