Rapporten

Rapport 2014/067 LBIO gaat steeds voorbij aan info over achterstand kinderalimentatie

01-07-2014 - Man krijgt brief van het LBIO waarin staat dat hij volgens zijn ex-vrouw al een tijd geen alimentatie betaalt voor hun zoon en dochter. Toont hij niet op tijd aan dat dit niet het geval is, dan neemt het LBIO de inning van de alimentatie over en brengt daarvoor hoge kosten in rekening. De man en zijn advocaat zeggen het LBIO dat er geen rechtelijke uitspraak is waarin staat dat de man geld schuldig is voor zijn zoon en dochter. Het LBIO gaat hieraan voorbij en stuurt een tweede aanmaning. Opnieuw lichten de man en advocaat hun standpunt toe. Het LBIO laat de zaak rusten omdat onduidelijk is of er alimentatieverplichting was. Dit is precies wat de man en advocaat al hebben aangegeven en de ombudsman vindt dan ook dat het LBIO niet goed geluisterd heeft. Hij beveelt het LBIO aan om met de man te spreken over deels vergoeding van de advocaatkosten.

Instantie: Landelijk Bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht: LBIO gaat steeds niet in op informatie die een man en zijn advocaat geven over de achterstand in kinderalimentatie die de man zou hebben.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/065

24-06-2014 - Man ontvangt zorg en betaalt daarvoor aan het CAK een eigen bijdrage Zorg met Verblijf. Omdat hij in 2007 in de Wajong is terecht gekomen en zijn inkomen is afgenomen, vraagt hij het CAK om een peiljaarverlegging zodat de hoogte van zijn eigen bijdrage kan worden aangepast. Volgens de man heeft het CAK zijn verzoek te laat afgewikkeld en te laat een factuur hierover gestuurd. Ondanks inspanningen van het CAK om de man en zijn begeleider te informeren over de hoogte van de eigen bijdrage, vindt de Nationale ombudsman dat er ernstige vertraging is opgetreden in het doorvoeren van de peiljaarverlegging. Het CAK heeft daarvoor inmiddels een betalingsregeling aangeboden. De factuur voor de eigen bijdrage van 2008 die het CAK aan de man heeft gestuurd, is volgens de Nationale ombudsman voldoende op tijd gestuurd. 

Instantie: Centraal Administratie Kantoor

Klacht: Te laat doorvoeren van de peiljaarverlegging van eigen bijdrage zorg door CAK
Oordeel: gegrond

Klacht: Te laat verzenden van beschikkingen en facturen voor de eigen bijdrage zorg 2008, informatieverstekking  en inschakelen van een incassobureau door CAK
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/064 UWV wekt schijn van partijdigheid bij ontslagaanvraag thuiszorgorganisatie

23-06-2014 - Vakbond AbvaKabo klaagt er namens aantal werknemers van thuiszorgorganisatie over dat UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts één ronde van hoor en wederhoor, terwijl werkgever voorafgaand aan de indiening tot twee keer toe in de gelegenheid is gesteld om ontslagaanvragen nader te onderbouwen. Hierdoor is volgens AbvaKabo sprake van een oneerlijke en onzorgvuldige procedure. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UWV door uitvoerige bevraging van de werkgever in de voorfase de schijn van partijdigheid heeft gewekt en vindt dat zorgwekkend.

Instantie: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht: Vakbond Abvakabo klaagt namens aantal werknemers dat het UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts 1 ronde van hoor en wederhoor
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/063 IND laat asielzoekster aanvankelijk niet bijstaan door eigen advocaat

23-06-2014 - Een Iraanse vrouw en haar drie dochters vragen in het aanmeldcentrum in Ter Apel asiel aan. Advocaat laat schriftelijk en telefonisch aan de IND weten dat hij de vrouw en haar dochters bij wil staan en verzoekt daar in de planning voor het gehoorgesprek rekening mee te houden. Dit gebeurt niet en de vrouw en dochters trekken hun asielaanvraag in. Een maand later vragen zij opnieuw asiel aan en kunnen nu wel bijgestaan worden door deze advocaat. Ze ontvangen een verblijfsvergunning. Ze klagen erover dat de Decentrale Planning in eerste instantie weigerde de planning aan te passen. De Nationale ombudsman begrijpt dat een snelle en zorgvuldige procedure nodig is maar vindt ook dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. Dat is hier niet voldoende gebeurd. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor excuses aangeboden.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Klacht: Decentrale Planning (bestaande uit IND, RvR en COA) weigert planning aan te passen voor behandeling van asielverzoeken vrouw en haar drie dochters.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/061

17-06-2014 - Man woont al ruim 20 jaar in een AWBZ-instelling. Hij heeft uit erfenis vermogen waarvan hij moet rondkomen, zonder uitkering of ander inkomen. Hij ontvangt van het CAK in april 2013 voor het eerst een beschikking dat hij eigen bijdrage Zorg met Verblijf is verschuldigd voor €152 per maand. Dit omdat per 1 januari 2013 de wet is gewijzigd waardoor ook een deel van het vermogen meetelt bij het berekenen van de eigen bijdrage. Zijn broer maakt, als curator, bezwaar namens hem. Ondanks herhaaldelijk verzoek geeft het CAK geen uitsluitsel over de definitieve eigen bijdrage omdat er geen belastingaangifte is gedaan en het CAK moet afgaan op gegevens van de Belastingdienst. De man hoeft echter geen aangifte te doen omdat de aanslag nihil zou zijn. De Nationale ombudsman vindt dat het CAK de man te lang in onzekerheid laat en geen maatwerkoplossing heeft gezocht. Hij doet de aanbeveling om een oplossing te zoeken om de verstrekte gegevens te verifiëren.

Instantie: Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Klacht: CAK geeft geen uitsluitsel over definitieve bijdrage aan man die uitsluitend van zijn vermogen leeft
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/059

12-06-2014 - Eigenaren van een appartement in een Rijksmonument kunnen de onderhoudskosten niet aftrekken van de belasting terwijl andere eigenaren in datzelfde Rijksmonument dit wel kunnen doen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de belangen tussen belastingheffing en eenzelfde behandeling van bewoners van hetzelfde monumentenpand niet juist heeft afgewogen. In die afweging speelde mee dat de Belastingdienst meende dat er sprake zou zijn van nieuwe jurisprudentie. Dat kan de ombudsman niet volgen. Er bestond al langer duidelijke jurisprudentie over aftrek van deze onderhoudskosten in een monumentaal pand en daarom doet hij de aanbeveling om opnieuw de vermindering te heroverwegen.

Instantie: Belastingdienst

Klacht: gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel/niet aftrekbaar zijn van kosten voor een monumentenpand en de behandeling van verzoekers en medebewoners
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/058

12-06-2014 - Politie neemt auto in beslag. De eigenaar ervan wordt in een strafzaak vrijgesproken en de auto moet worden teruggegeven. Maar Domeinen Roerende Zaken heeft de auto al verkocht. De eigenaar heeft recht op de opbrengst daarvan, maar Domeinen vermindert de opbrengst met 15% het zogenaamde opgeld. Dit zijn kosten die Domeinen heeft gemaakt om de auto op te slaan en te verkopen. De Nationale ombudsman vindt dat Domeinen deze kosten in dit soort gevallen niet mag doorberekenen, omdat er wettelijk uitdrukkelijk is geregeld dat de kosten bij bewaring voor rekening van de Staat zijn.

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht: domeinen berekent de opgeldkosten door aan de eigenaar, terwijl die kosten juist voor rekening van de Staat zijn.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/044

11-06-2014 - Na een klacht over geluidsoverlast treedt de politie Den Haag een woning binnen en neemt de geluidsboxen in beslag. De officier van justitie geeft toestemming om ze te vernietigen. Maar de geluidsboxen zijn van iemand anders dan degene die de geluidsoverlast veroorzaakte. Het OM weigert de schade te vergoeden. De Nationale ombudsman vindt dat het OM het besluit om de boxen te vernietigen onvoldoende heeft gemotiveerd door niet te zeggen dat de kosten van de bewaring hoger waren dan de waarde van de boxen. Hij heeft er kennis van genomen dat het OM de schade inmiddels heeft vergoed, nadat de rechter had gelast dat de boxen aan de eigenaar moesten worden teruggegeven.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht: onvoldoende duidelijkheid geven over motivatie in beslaggenomen geluidsboxen te vernietigen
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/057

11-06-2014 - Man stopte een betalingsregeling met het UWV toen hij terugbetaald had wat hij netto aan uitkering had ontvangen. Het UWV vaardigde daarop een dwangbevel uit en liet vervolgens loonbeslag leggen. De werkgever verzocht het UWV om op correspondentie over het loonbeslag het woord "vertrouwelijk" te vermelden, anders werden brieven geopend door werknemers die hier niets mee van doen hebben. Het UWV weigerde. De man klaagde over het schenden van de privacy door het UWV. De Nationale ombudsman vindt het niet behoorlijk dat het UWV de zorg voor privacy-waarborging geheel bij de werkgever legt. De stelling van het UWV dat het aanpassen van de correspondentie te kostbaar is, overtuigt de Nationale ombudsman niet. Veel werkgevers hebben te maken met loonbeslagen bij hun werknemers, de impact daarvan is groot ook op de privacy van de werknemers. Dan lijkt het een haalbare oplossing om de enveloppen van de loonbeslag correspondentie van de melding "vertrouwelijk" te voorzien.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: verzoekers klacht over het schenden van zijn privacy ongegrond verklaard
Oordeel: gegrond

Klacht: geen reactie gegeven op verzoekers klacht over het uitvaardigen op 18 juni 2013 van een dwangbevel in naam der Koninging, terwijl de Koninging op 30 april 2013 afstand van de troon heeft gedaan en Nederland sindsdien een koning heeft
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/056

04-06-2014 - Man wordt met zijn auto regelmatig door de politieagenten van eenheid Midden-Nederland staande gehouden, waarna politie voertuig en inzittenden controleert. Ook wordt zijn rijbewijs ingevorderd. Bij een van die controles  heeft de man onder druk zijn kofferbak geopend. Bij een andere controle doorzoekt de politie het afgesloten dashboardkastje nadat het is opengebroken zonder wettelijke basis. De Nationale ombudsman vind de klacht over het doorzoeken van het dashboardkastje en het doorzoeken van de kofferbak "onder druk" gegrond. De politie was hiertoe niet bevoegd nu er geen sprake was van een redelijke verdenking van een strafbaar feit. De klacht over het vorderen van het rijbewijs en de regelmatige onderwerping aan controles vindt de Nationale ombudsman ongegrond.

Instantie: Regiopolitie Midden-Nederland

Klacht: doorzoeken dashboardkastje in de nacht van 20 op 30 juli 2011
Oordeel: gegrond

Klacht: doorzoeken van het voertuig op 11 januari 2012
Oordeel: gegrond

Klacht: regelmatige controles waaraan verzoeker werd onderworpen
Oordeel: niet gegrond

Klacht: vorderen van het rijbewijs in de nacht van 29 op 30 juli 2011 en op 11 januari 2012
Oordeel: niet gegrond

Klacht: laten openen van dashboardkastje op 7 januari 2012
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor