Rapporten

Rapport 2014/049

14-05-2014 - Een forse blanke man en een man met een getinte huidskleur wandelen aan het begin van de avond door Wijchen en bekijken een leegstaande woning die te koop staat. Er zijn in die wijk veel woninginbraken geweest. De politie vraagt de mannen zich te legitimeren. De gekleurde man heeft geen ID bij zich en de blanke man wil zijn ID niet tonen. De politie houdt hen aan. Voordat ze in de politieauto stappen fouilleert de politie de gekleurde man wel en de blanke man niet. De Nationale ombudsman vindt dat de politie door professioneel optreden kan voorkomen dat burgers met een kleur het gevoel kunnen hebben dat zij vanwege die kleur gediscrimineerd worden.

Instantie: Regionale eenheid Oost-Nederland

Klacht: aanhouding
Oordeel: gegrond

Klacht: fouillering
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/046

13-05-2014 - Tolk wordt geregeld ingeschakeld door de IND. Nadat hij tweemaal een opiniestuk in de krant heeft geschreven, wordt hem gezegd dat de IND geen gebruik meer van hem zal maken en wordt hij uit het tolkenbestand gehaald. De Nationale ombudsman vindt dat de IND voldoende heeft gemotiveerd dat de tolk met het schrijven van het tweede opiniestuk de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Hierbij heeft de IND terecht meegewogen dat verzoeker de uitlatingen expliciet heeft gedaan onder verwijzing naar zijn ervaringen als tolk voor de IND.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker, werkzaam als tolk, ten onrechte verweten dat hij de Gedragscode zou hebben geschonden
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/045

12-05-2014 - Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom (ptss). Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg. De Nationale ombudsman vindt dat Defensie de bijzondere zorgplicht onvoldoende heeft ingevuld. De ombudsman benadrukt de urgentie van een snelle en adequate behandeling van psychisch beschadigde veteranen.

Instantie: minister van Defensie

Klacht: verzoeksters zoon, Bosniëveteraan met posttraumatische stress syndroom, in een periode van zes jaar tenminste vier (her)beoordelingen bij de keuringsarts laten ondergaan.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/043

08-05-2014 - Echtpaar sluit een lening af bij de Stadsbank Apeldoorn voor €12.000. Na de scheiding krijgt de vrouw een dagvaarding van een deurwaarder dat zij de lening moet terugbetalen. De vrouw gaat akkoord met een betalingsregeling maar zij komt daardoor onder de beslagvrije voet en houdt dus te weinig geld over om van te leven. De deurwaarder en de Stadsbank hadden zich bij de betalingsregeling niet verdiept in de voor haar geldende beslagvrije voet. Daarom had het volgens de Nationale ombudsman op hun weg gelegen om direct adequaat te reageren toen de gemachtigde van de vrouw aangaf dat zij in de problemen kwam door de betalingsregeling.

Instantie: Gerechtsdeurwaarderkantoor X te Apeldoorn

Klacht: verzoekers (een advocaat) cliënte, heeft in onwetendheid een betalingsregeling getroffen met de deurwaarder, die haar beslagvrije voet aantast
Oordeel: gegrond

Klacht: in het verzoek aanleiding gezien om de beslagvrije voet van verzoekers cliënte uit te rekenen, dan wel de betalingsregeling zodanig te wijzigen dat cliënte op haar situatie van toepassing zijnde beslagvrije voet zou overhouden
Oordeel: gegrond

Instantie: Stadsbank Apeldoorn

Klacht: in het verzoek aanleiding gezien om de beslagvrije voet van verzoekers cliënte uit te rekenen, dan wel de betalingsregeling zodanig te wijzigen dat cliënte op haar situatie van toepassing zijnde beslagvrije voet zou overhouden
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/042

02-05-2014 - Werknemer heeft psychische klachten en meldt zich ziek. Volgens de bedrijfsarts kan hij op een gegeven moment zijn werk weer opbouwen, maar dat betwist hij. De verzekeringsarts van het UWV geeft een deskundigenoordeel en vindt ook dat de man zijn werk weer kan hervatten. In dit geval vindt de ombudsman dat de verzekeringsarts voldoende informatie had voor zijn oordeel. Hij had niet alleen van de bedrijfsarts, maar ook van een behandelaar van de werknemer informatie opgevraagd en ontvangen, hij had geen informatie van de psycholoog of huisarts nodig. De Nationale ombudsman krijgt geregeld klachten over deskundigenoordelen omdat er geen bezwaar tegen open staat. Hij benadrukt dat elk deskundigenoordeel een momentopname is.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: deskundigenoordeel afgegeven zonder informatie op te vragen bij verzoekers behandelend psycholoog en huisarts
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/041

02-05-2014 - Nederlandse man die woont in het buitenland wordt jarenlang gestalkt op internet. Hij reist voor de zitting van de strafrechter naar Nederland. Daar blijkt dat het OM de verdachte een transactievoorstel heeft gedaan dat de verdachte inmiddels heeft voldaan waardoor het recht op vervolging is vervallen. De zitting gaat dus niet door. Het OM weigert de man de volledige reiskosten te betalen. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de man eerder had moeten laten weten dat een transactievoorstel was gedaan waardoor hij niet naar Nederland hoefde te reizen. De ombudsman is verheugd dat de minister heeft aangegeven de reiskosten alsnog te betalen.

Instantie: College van procureurs-generaal te Den Haag

Klacht: slechts bereid een gedeelte van de door verzoeker gevorderde schade te vergoeden
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/040

01-05-2014 - Man dient eind november bij de gemeente Heerlen een naturalisatieverzoek in voor zichzelf en zijn gezin. Hij vraagt de gemeente of ze dit voor de achttiende verjaardag (op 31 december) van zijn dochter wil afronden. Dan kan haar verzoek namelijk nog worden meegenomen in het gezinsverzoek en de legeskosten zijn dan veel lager. De baliemedewerkster weigert het verzoek in behandeling te nemen omdat het de IND nooit zal lukken het verzoek voor de verjaardag af te wikkelen. De datum van het Koninklijk Besluit is bepalend voor de legeskosten. De Nationale ombudsman vindt dat het redelijk is dat de gemeente dit heeft geweigerd omdat, ondanks de voorrang die de IND aan aanvragen van 17-jarigen geeft, het onmogelijk is het verzoek binnen vijf weken (inclusief feestdagen) af te ronden.

Instantie: Gemeente Heerlen

Klacht: aanvraag tot naturalisatie van verzoekers toen nog minderjarige dochter op 29 november 2012 niet in behandeling genomen en niet doorgestuurd naar de IND.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/039

25-04-2014 - Vrouw wil steiger plaatsen en vraagt informatie bij Waternet. Dat laat weten dat voor steiger van 6 bij 1,2 m geen vergunning nodig is. Vrouw vraagt later vergunning aan voor 6 bij 3 m, even groot als steiger van buurman die daar 3 jaar eerder tegen de regels een vergunning voor kreeg. Waternet wijst aanvraag af. Vrouw dient klacht in en heeft intussen de steiger laten bouwen. In een gesprek stelt Waternet aanpassingen voor. Vrouw is niet tevreden over de uitkomst. De Nationale ombudsman vindt dat Waternet meerdere malen tekort is geschoten bij de informatieverstrekking, maar voldoende bereidheid heeft getoond om oplossingen te vinden.

Instantie: Waternet te Amsterdam

Klacht: wijze waarop Waternet, de gemeenschappelijke organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, is omgegaan met verzoeksters aanvraag voor het plaatsen van een steiger.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/038

25-04-2014 - Drie jongens van Marokkaanse afkomst uit Gouda worden om 5.30 uur 's nachts aan de rand van het centrum staande gehouden door de politie. De politie vraagt hen zich te legitimeren, twee daarvan weigeren omdat ze vinden dat de politie hen vaker staande houdt dan autochtone jongeren. Nadat zij zijn gefouilleerd, wordt hun identiteit alsnog vastgesteld. De Nationale ombudsman kan zich het gevoel van de jongens voorstellen, maar in deze situatie had de politie voldoende reden om ze staande te houden en het ID-bewijs te vorderen. Of de politie geweld heeft gebruikt bij het fouilleren heeft de ombudsman niet kunnen vaststellen.

Instantie: Regionale eenheid Den Haag

Klacht: verzoekers staande gehouden, gevorderd tot inzage in hun ID-bewijs en onderworpen aan identiteitsfouillering
Oordeel: niet gegrond

Klacht: geweldgebruik
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2014/037

23-04-2014 - Vrouw krijgt wegens ernstige en langdurige gezondheidsklachten een tegemoetkoming van het CAK. Zij geeft per ongeluk een verkeerd bankrekeningnummer door waardoor het CAK het geld niet op haar, maar op een andere rekening stort. Volgens het CAK moet zij zelf via de bank proberen dit op te lossen. Ze kreeg van de bank niet de naam en het adres van de eigenaar van die rekening.. De Nationale ombudsman wijst er op dat in soortgelijke gevallen de Belastingdienst wel via de bank gegevens opvraagt van degene aan wie het geld foutief is overgemaakt en die aan degene die daar recht op heeft beschikbaar stelt. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK inmiddels deze werkwijze heeft overgenomen.

Instantie: Centraal Administratie Kantoor

Klacht: verzoekster bericht om, na storting geld door CAK op foutief, door verzoekster doorgegeven rekeningnummer, zelf contact met de bank op te nemen voor gegevens van niet-gerechtigde
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor