Rapporten 2011

Rapport 2011/225

04-08-2011 - 'De verrekenmachine' is een onderzoek uit eigen beweging naar de manier waarop de Belastingdienst burgers informeert over het verrekenen van terug te betalen belasting met nog uitstaande belastingaanslagen. De Nationale ombudsman heeft hierover in 2010 een aantal klachten over ontvangen. Belastingplichtigen worden niet altijd goed op de hoogte gebracht en ontvangen geen goede overzichten van de al verrekende bedragen. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst tekort schiet bij de informatieverstrekking over de verrekening. Hij neemt met instemming kennis dat in de instructies beter wordt aangegeven hoe de verrekening administratief moet worden verwerkt. Hij geeft de minister in overweging om kopieën van de verrekening te geven als een belastingplichtige daar om vraagt en meer informatie op de verrekeningsberichten te plaatsen.

Instantie: Belastingdienst

Klacht: onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst burgers informeert over het verrekenen van aanslagen.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2011/229

04-08-2011 - Vrouw heeft recht op €300 per maand wegens de algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Omdat zij in een traject van schuldhulpverlening zit, vraagt zij het CAK om het naar een ander rekeningnummer over te maken. Maar het CAK maakt een fout en maakt het over op een haar door de bank geblokkeerde rekening. Zij kan het dus niet terugstorten en het CAK weigert de vrouw nogmaals de tegemoetkoming op de juiste rekening te storten. De Nationale ombudsman vindt dat het CAK de vrouw van tegenstrijdige informatie heeft voorzien. Hij heeft met instemming er kennis van genomen dat het CAK alsnog het bedrag heeft overgemaakt naar het gewijzigde nummer.

Instantie: Centraal Administratie Kantoor te Den Haag

Klacht: gang van zaken rondom de uitbetaling van verzoeksters algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2011/228

04-08-2011 - Man vraagt via Wob bij de politie Gelderland-Midden naar foto's en ander materiaal die de politie heeft gemaakt tijdens een demonstratie 'Tegen Turkije tot de EU en tegen de Europese Grondwet' op 14 mei 2005 in Arnhem en tijdens een demonstratie van de Nederlandse Volksunie op 27 oktober 2007. De politie weigert, ondanks langdurige beroep- en bezwaarprocedures, herhaaldelijk hem deze foto's te geven. Uiteindelijk blijkt dat foto's inmiddels waren zoekgeraakt en beeld- en geluidsmateriaal was vernietigd. De Nationale ombudsman vindt dat documenten die onderwerp zijn van een wob-procedure tijdens die procedure niet mogen worden vernietigd. Hij doet de aanbeveling om de uitspraak van de Raad van State van 8 januari 1998 hierover breed binnen de politie kenbaar te maken.

Instantie: Regiopolitie Gelderland-Midden

Klacht: twee procedures in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur documenten kwijtgeraakt, dan wel vernietigd, die onderwerp waren van deze procedures
Oordeel: gegrond

Klacht: klacht niet in behandeling genomen
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/231

04-08-2011 - Uitgeverij van stratengidsen en plattegronden wordt door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op de gemeentelijke website in verband gebracht met acquisitiefraude. De burgemeester biedt excuses aan en de tekst op de website is meteen herzien. De Nationale ombudsman vindt dat het passend was geweest als de gemeente de website ook had gebruikt om een rectificatie te plaatsen waarin werd gemeld dat het bedrijf ten onrechte was verdacht van fraude.

Instantie: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Klacht: een bericht op de gemeentelijk website over advertentiefraude, waarin ten onrechte een verband is gelegd met verzoekers bedrijf, gecorrigeerd op een wijze waarmee de schade aan de goede naam van verzoekers bedrijf niet is hersteld
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/233

04-08-2011 - Vader van onder toezicht geplaatste kinderen ontvangt huisbezoek van medewerkers van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Gorinchem. Zij legitimeren zich met een rijbewijs. Dat vindt hij onvoldoende, omdat daarmee nog niet aangetoond is dat ze bij BJZ werkzaam zijn. De Nationale ombudsman vindt dat de medewerkers, naast een wettelijk legitimatiemiddel, zich ook in hun functie als medewerker BJZ  moeten kunnen legitimeren. De ombudsman vraagt Jeugdzorg Nederland zich te bezinnen op een legitimatie in de functie van medewerker BJZ.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Klacht: in brief aan verzoeker vermeld dat medewerkers van het Bureau zich door middel van hun rijbewijs voldoende hebben gelegitimeerd bij een huisbezoek bij verzoeker in het kader van zijn onder toezicht gestelde kinderen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/232

04-08-2011 - Gescheiden man moet partneralimentatie betalen voor zijn ex-echtgenote. Hij maakt eerder dan de rechterlijke uitspraak al partneralimentatie over, maar dit wordt niet in de berekeningen meegenomen en omdat er een kennelijke betalingsachterstand is, neemt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) dit over. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO eerst beide ex-partners over dit bedrag moest laten overeenstemmen en meer uitleg had moeten geven over de berekening van de verschuldigde betalingen. Hij geeft het LBIO de overweging om deze overname opnieuw te bekijken.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam

Klacht: bij berekenen van de achterstand van de alimentatie geen rekening gehouden met de betaling van 5 maart 2009
Oordeel: gegrond

Klacht: niet ingegaan op de argumenten van verzoeker
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/227

03-08-2011 - Activiste neemt al jaren deel aan vreedzame acties tegen het Nederlandse asielbeleid. Zij houdt protest- en blokkadeacties bij detentiecentra en bajesboten. Zij komt dan ook in contact met de politie Zaanstreek-Waterland wegens schendingen van de openbare orde en staat bij de politie geregistreerd als zeer actieve veelpleger. De Nationale ombudsman vindt dat de demonstratievrijheid van de vrouw wordt beknot door haar aan te merken als veelpleger, iets dat is opgezet om kleine criminaliteit door verslaafden tegen te gaan. Hij vindt ook dat de politie door haar een kerstkaart, speciaal bedoeld voor veelplegers, te sturen slordig heeft gecommuniceerd. Wel vindt hij het terecht dat de politie haar dossier heeft voorgelezen vanwege de omvang van het dossier en de tijd die het kost om alles uit te draaien.

Instantie: Regiopolitie Zaanstreek-Waterland

Klacht: aangemerkt als veelpleger
Oordeel: gegrond

Klacht: wijze waarop uitvoering werd gegeven aan het veelplegersbeleid
Oordeel: gegrond

Klacht: niet (tijdig) geïnformeerd over het feit dat verzoekster werd aangemerkt als veelpleger
Oordeel: gegrond

Klacht: geen inzage gehad in haar politiegegevens
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/226

03-08-2011 - Vijfjarig meisje is slachtoffer van sexueel misbruik door haar buurjongen. De kinderrechter spreekt de jongen vrij wegens gebrek aan bewijs en het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent €3.000 toe. De ouders vinden dat de officier van justitie in Rotterdam de zaak niet goed genoeg heeft voorbereid waardoor de jongen is vrijgesproken. De Nationale ombudsman stelt voorop dat het voor de ouders erg pijnlijk moet zijn dat de buurjongen is vrijgesproken en zij door de buurtbewoners voor leugenaar worden uitgemaakt omdat de jongen niet is veroordeeld. Hij wijst er op dat op basis van de informatie aannemelijk is dat het meisje is misbruikt, maar dat levert voor de rechter nog geen bewijs op van misbruik door de buurjongen.

Instantie: Arrondissementsparket Rotterdam

Klacht: strafzaak, waarin dochtertje van verzoekers slachtoffer was, onvoldoende voorbereid.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/224

02-08-2011 - Krakers kraken op tweede kerstdag 2005 een monumentaal pand in Haarlem om daar een weggeefwinkel te beginnen. De politie arriveert en beweegt de krakers om het pand te verlaten. De krakers verzetten zich en de politie gebruikt geweld en pepperspray. Daarna neemt de politie de krakers mee naar het bureau en ontruimt het pand. De Hoge Raad oordeelde in 2009 dat er geen grondslag was voor een strafrechtelijke ontruiming en daarom vindt de Nationale ombudsman dat de politie de grondrechten van de krakers niet heeft gerespecteerd. De politie had niet tot ontruiming over moeten gaan, geen geweld mogen gebruiken en de krakers naar het politiebureau brengen. Ook vindt hij dat de politie onvoldoende nazorg heeft gegeven. De ombudsman plaatst echter de opmerking dat als er wel sprake was geweest van een bevoegdheid tot strafrechtelijke ontruiming hij het gebruikte geweld wel proportioneel had gevonden.

Instantie: Regiopolitie Kennemerland

Klacht: geweld, waaronder pepperspray, gebruikt en verzoekers meegenomen naar het politiebureau en het door hen gekraakte pand ontruimd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/223

02-08-2011 - Politiemedewerker in opleiding van de Academie Politie Amsterdam-Amstelland komt bij een oefening op de judomat ongelukkig terecht en loopt een dubbele hernia op. Dit is een bedrijfsongeval, de man moet revalideren, maar dat gaat niet goed en hij moet stoppen met de opleiding. De externe re-integratie loopt niet goed en twee jaar later wordt hij eervol ontslagen met een beëindigingsvergoeding van €15.000. De Nationale ombudsman vindt dat de politie als werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om de man te re-integreren. Maar de politie heeft administratief steken laten vallen door na te laten een plan van aanpak en een probleemanalyse op te stellen.

Instantie: Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

Klacht: onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht na uitval verzoeker als gevolg van een dienstongeval in zijn opleiding tot agent op 14 augustus 2008.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: nagelaten een plan van aanpak en probleemanalyse op te stellen
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor