Rapporten

2014 week 31

Rapport 2014/084 AIVD gaat te ver bij informatieverstrekking aan Marokko

30-07-2014 - Man klaagt dat de AIVD informatie over hem heeft verstrekt aan de Marokkaanse inlichtingen- of veiligheidsdienst en dat deze informatie tot zijn aanhouding in Marokko heeft geleid. Die informatie zou daar gebruikt zijn bij ondervragingen en daarbij zou hij zijn gemarteld. De ombudsman stelt vast dat de CTIVD en de minister van BZK bij de beoordeling van zijn klacht de handelwijze van de AIVD hebben getoetst aan de criteria die gelden voor samenwerking met buitenlandse veiligheidsdiensten. Daarbij kwamen zij tot de conclusie dat de informatieverstrekking uit 2009 onrechtmatig en onbehoorlijk was. De informatieverstrekkingen uit 2012 achtten zij weliswaar formeel in strijd met die criteria maar niet onbehoorlijk. De ombudsman deelt die conclusies, maar anders dan de CTIVD acht hij zich niet in staat te oordelen dat niet aannemelijk is dat de onrechtmatige gegevensverstrekking uit 2009 de door hem gestelde behandeling in Marokko tot gevolg heeft gehad.

Instantie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Klacht: informatie over verzoeker verstrekt aan de Marokkaanse inlichtingen- of veiligheidsdienst, wat tot zijn aanhouding heeft geleid
Oordeel: niet gegrond

Klacht: de Marokkaanse inlichtingen- of veiligheidsdienst verzocht om van verzoeker bepaalde informatie los te krijgen ten behoeve van de AIVD
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/083 DJI moet zorgvuldig omgaan met gedetineerde met zeldzame aandoening

29-07-2014 - Een man met een zeer zeldzame aandoening is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Hij is extra vatbaar voor infecties en maakt zich daarom grote zorgen over zijn veiligheid en het risico van besmetting. Hij vraagt extra aandacht voor zijn medische toestand. Na onderzoek van DJI, laat het CJIB verzoeker weten dat hij detentiegeschikt is. Als hij zijn straf komt uitzitten doen zich toch een aantal incidenten voor. Zijn alarmsysteem doet het niet en er wordt niet gehandeld volgens de richtlijn van de medisch adviseur. Daardoor neemt de bezorgdheid bij de man toe. Hij klaagt daarover. De Nationale ombudsman oordeelt dat de informatieverstrekking tekort is geschoten op een aantal punten. Er is verwarring ontstaan bij justitie of de betreffende penitentiaire inrichting wel goed op de hoogte zou zijn van zijn gezondheidsproblemen. Tevens liep bij binnenkomst de procedure anders dan justitie had begrepen. Verder oordeelt de Nationale ombudsman dat van justitie mag worden verwacht dat de besluitvorming over eventuele vaccinatie van personeel en/of gedetineerden was afgerond vóórdat de man werd ingesloten.

Instantie: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Klacht: wijze van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en over het feit dat de betrokken instanties daarbij onvoldoende rekening hebben gehouden met de medische toestand van verzoeker.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/078

29-07-2014 - De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk omgaan met de bewoners van die wijk. Aanleiding voor dit onderzoek waren berichten in de media en signalen van het Actiecomité Herstel van vertrouwen. Dit actiecomité maakte zich zorgen over discriminatie en disproportioneel geweldgebruik door de politie tegen bewoners in de Haagse Schilderswijk. Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich gericht op zes onderwerpen: bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit, ID-controles en het opnemen van aangiften en klachtbehandeling. De ombudsman heeft geen aanwijzing gevonden voor structurele misstanden bij het optreden van de politie in de Schilderswijk. Wel vindt hij dat politie en burgers zich beiden moeten inspannen om escalatie te voorkomen. Hij heeft daarvoor een aantal handvatten opgesteld in zijn rapport.

Instantie: Politie Schilderswijk (Bureau Heemstraat) te Den Haag

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar aanleiding van signalen in de media en klachten van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen over het optreden door politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2014/082 Politie moet bij inbeslagname direct ontvangstbewijs afgeven

28-07-2014 - Vader en zoon krijgen ruzie in een kroeg. Zij zouden iemand hebben mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Ze rijden weg in de auto van de vader. Later die nacht houdt de politie hen aan, de een in zijn auto en de ander in hun woning. Ze vinden daar een zak met veel geld onder het bed van de moeder. De politie neemt de auto en het geld in beslag. Het gezin ontvangt echter pas na een week het ontvangstbewijs voor de inbeslaggenomen spullen. Zij klagen hierover en ook over het feit dat de politie deze klacht niet direct behandelt vanwege de lopende strafzaak tegen hen. De Nationale ombudsman vindt het inderdaad niet redelijk dat de klachtbehandeling is opgeschort omdat deze zich beperkte tot het tijdig vertrekken van een ontvangstbewijs. Dat kan de strafzaak niet beïnvloeden. Verder vindt hij dat het ontvangstbevestiging direct had moeten worden afgegeven.

Instantie: Politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland

Klacht: te laat stukken verstrekt met betrekking tot de inbeslagname van geld en een auto van verzoekers cliënten
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoekers klacht over het te laat verstrekken van de stukken omtrent de inbeslagname opgeschort in verband met de nog lopende strafzaak nu de behandeling van zijn klacht geen nadelige consequenties kan hebben voo een eventuele strafzaak
Oordeel: gegrond

2014 week 30

Rapport 2014/060 UWV toetst bij ontslagaanvraag voldoende bij hoor en wederhoor

23-07-2014 - Een zorginstelling vraagt voor het hele team ambulante hulpverleners een ontslagvergunning aan bij het UWV. De reden is dat ze te duur zijn geworden. Een van de werknemers vindt dat het UWV te gemakkelijk de vergunning heeft verleend.  De beslissing valt al na één ronde van hoor en wederhoor. Het UWV vraagt niet door over andere besparingsmogelijkheden  en er worden geen  balansen en verlies-en winstrekeningen opgevraagd.  De Nationale ombudsman vindt dat het UWV die navraag niet hoefde te doen omdat het hier ging om een reorganisatie. De werkgever moet wel inzicht geven in de slechte financiële situatie, maar is in hoge mate vrij in de keuze van de kostenbesparende maatregelen. In de eerste ronde lag er voldoende informatie voor een besluit en dan is het toepassen van een tweede ronde niet nodig.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: passieve opstelling van het UWV in een ontslagprocedure waardoor de toestemming voor verzoekers ontslag op basis van onvoldoende en onjuiste informatie is gegeven
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/062 Politie moet er rekening mee houden dat 13-jarige niet alles kan overzien

23-07-2014 - (gezamenlijk onderzoek van Nationale ombudsman en Kinderombudsman) Een dertienjarige jongen steekt met twee vrienden, terwijl ze alleen thuis zijn, vuurwerk af in de tuin. Het is twee dagen voor oudjaar en omdat afsteken dan nog niet mag, gaat de politie erop af. De jongen doet de voordeur open en de politie loopt door de woning naar de tuin waar een gesprek volgt met de jongens. Zijn vader dient later een klacht in. De politie zou het huis zijn binnengegaan zonder toestemming en zijn zoon was gezien zijn leeftijd sowieso niet in staat hiervoor toestemming te geven. Het was niet mogelijk vast te stellen of er wel of geen toestemming is gevraagd en dat blijft onbevredigend. Daarover kan de ombudsman geen oordeel geven. Voor het geval toestemming is gevraagd had naar het oordeel van de ombudsman en de Kinderombudsman in ieder geval moeten worden meegedeeld dat de jongen het recht had toestemming te weigeren. Dit gelet op zijn leeftijd en ontwikkeling. Dat het gesprek niet aan de voordeur maar in de tuin plaatsvond, valt te rechtvaardigen. Dat ligt anders voor de vragen die de jongen werden gesteld toen de politie bij het weggaan toevallig een (vuist) vuurwapen zag liggen. Ook  zonder die vragen had de politie een basis voor handelen, terwijl het voor de zoon de  vraag is of deze de mogelijke gevolgen van zijn antwoorden kon overzien.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: verzoekers woning binnengetreden zonder dat toestemming is gevraagd en gekregen van zijn zoon die alleen thuis was
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Klacht: geen machtiging tot binnentreden getoond
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/081 Politie verbaliseert man voor belediging, maar treedt onbehoorlijk op

22-07-2014 - Een man moet plotseling remmen vanwege een manoeuvre van een politieauto. Bij het stoplicht heeft hij daarover een woordenwisseling met de agenten. Even verderop wordt hij door de agenten aan de kant gezet. In de discussie die daarop volgt noemt hij de agenten "sukkels". Daarop wordt hij aangehouden. Na heen en weer geduw en getrek wordt hij in de boeien geslagen en naar het bureau overgebracht. Enige tijd later wordt hij met een waarschuwing heengezonden. Hoewel de agenten het recht hadden de man te verbaliseren voor belediging, vindt de ombudsman het politieoptreden toch niet behoorlijk. Niet alleen de aanhouding getuigt van onvoldoende de-escalatie, dat geldt ook voor het in de boeien slaan en het geweldgebruik. De aanhouding is een gevolg van escalatie waaraan de politieagenten zelf hebben bijgedragen. De politie had na de woordenwisseling over haar eigen verkeersgedrag de man niet aan de kant hoeven zetten om  het "uit te praten".

Instantie: Politiechef van de regionale eenheid Rotterdam

Klacht: verzoeker op 29 juni 2012 ten onrechte aangehouden
Oordeel: gegrond

Klacht: bij aanhouding disproportioneel tegen verzoeker gebruikt
Oordeel: gegrond

Klacht: schadevergoedingsverzoek afgewezen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/080 Parkeerwachter overschrijdt grens door uitschrijven boete na woordenwisseling

21-07-2014 - Een man maakt een lastige manoeuvre op een parkeerterrein in Leiden en scheert langs een daar lopende parkeerwacht. Die wordt kwaad en er ontstaat een woordenwisseling na het achteruit terugrijden van de man. Deze krijgt dagen later een bekeuring in de brievenbus, terwijl hij wel een parkeerkaartje had gekocht. Na bezwaar en toezending van het parkeerkaartje maakt de gemeente Leiden de bekeuring ongedaan: datum en tijd van het parkeerkaartje zijn dezelfde als waarop de boete is afgegeven. Na het nodige onderzoek en horen van betrokkenen, kan er maar één conclusie zijn: de parkeerwacht heeft na de onplezierige confrontatie ten onrechte een parkeerboete uitgeschreven. Dat is misbruik van bevoegdheid en strijdig met de integriteit die van een parkeerwacht verwacht mag worden, ook al geeft de parkeerder toe dat hij in de confrontatie ook niet altijd netjes is geweest.

Instantie: Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van Afdeling Handhaving Gemeente Leiden

Klacht: parkeerwachter van de gemeente heeft, na een conflict met verzoeker, misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid door aan verzoeker zonder een geldige grondslag een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) op te leggen
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/079 Politie heeft voldoende aanleiding om informatie met BJZ te delen

21-07-2014 - Een man en vrouw, afkomstig uit respectievelijk Afghanistan en Iran, wonen met hun tienjarige dochter in Nederland en hebben ernstige huwelijksproblemen. Na een aangifte wegens mishandeling zet de vrouw een echtscheiding in gang, de man krijgt een huisverbod. De politie doet een melding bij het Crisisinterventieteam van Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor de veiligheid van de dochter. De man wil een vluchtelingenpaspoort aanvragen voor zijn dochter. BJZ wil in dit verband van de politie weten of deze de mening deelt dat er een risico is dat de man zijn dochter zonder toestemming van de vrouw naar het buitenland zal meenemen. De betrokken politiemedewerker zegt die mening te delen. De vader vindt dat de politieman dit eerst met hem had moeten bespreken voordat hij die mening gaf. Ook zonder eerst met de man te spreken, kon de politieman deze bevestiging geven, zo is de conclusie van de ombudsman. Cruciaal is daarbij dat deze voldoende nuancering gaf door het als een mogelijk risico te duiden en dat de BJZ medewerker had meegedeeld dat de man buiten zijn ex-vrouw om probeerde naamswijziging en paspoort van zijn dochter te regelen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: op 24 februari 2013 desgevraagd laten weten dat het risico bestond dat verzoeker zijn dochter tegen de wil van zijn ex-echtgenote zou meenemen naar het buitenland
Oordeel: niet gegrond

2014 week 29

Rapport 2014/077 Uitnodiging vertrekgesprek DTenV leidt tot paniek bij vreemdelingen

14-07-2014 - Advocaat klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat drie van haar cliënten door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn uitgenodigd voor een vertrekgesprek, terwijl zij op dat moment rechtmatig in Nederland verbleven. De brief van DT&V die naar een Surinaamse man, een Oekraïense vrouw en een Ghanese vrouw is gestuurd, leidde bij hen tot veel paniek en angst. De Surinaamse man stond op de wachtlijst voor meerdere operaties en de Oekraïense vrouw was op hoge leeftijd en verbleef bij haar dochter in Nederland. De Nationale ombudsman oordeelt dat DT&V bij de Surinaamse man en Oekraïense vrouw onvoldoende maatwerk heeft geleverd, dat geldt niet voor de brief aan de Ghanese vrouw. De ombudsman kan zich voorstellen dat de uitnodigingsbrief tot paniek leidt bij deze mensen. Hij heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd om de tekst voor deze brieven aan te passen zodat de ontvangers beter geïnformeerd zijn over doel en strekking daarvan.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: drie van verzoeksters (werkzaam als advocaat) cliënten zijn uitgenodigd voor een gesprek, terwijl deze op dat moment rechtmatig verblijf in Nederland hadden
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor