Rapporten 2003 Buitenlandse Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2003/432

21-11-2003

Instantie: Visadienst Kort verblijf

Klacht: Behandeling van visumaanvraag voor kort verblijf van verzoekers moeder.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Instantie: Ambassade te Rabat

Klacht: Visumaanvraag van verzoekers moeder niet in behandeling genomen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Verzoeker verweten dat hij niet eerder over visumaanvraag heeft gereclameerd, terwijl meerdere malen telefonisch contact is geweest .
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/388

29-10-2003

Instantie: Visadienst

Klacht: Verzoekster gebrekkig geïnformeerd over afwikkeling van mvv aanvraag.
Oordeel: gegrond

Instantie: Beneluxvisumkantoor te Rabat

Klacht: Geweigerd over te gaan tot afgifte van mvv, terwijl minister van Buitenlandse Zaken bij brief heeft meegedeeld dat er geen bezwaar bestaat tegen afgifte van mvv.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/383

28-10-2003

Instantie: Ambassade te Khartoem

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag mvv.
Oordeel: gegrond

Instantie: Visadienst

Klacht: Lange behandelingsduur van aanvraag van mvv; laten weten niet bekend te zijn met mvv-aanvraag, terwijl ambassade heeft verklaard zowel op of omstreeks 22 oktober 2002 als op 20 januari 2003 (een kopie van) de mvv-aanvraag te hebben verzonden.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/359

14-10-2003

Instantie: Ambassade te Bangkok

Klacht: Echtgenoot niet goed geïnformeerd over consequenties van verlies verblijfsvergunning in juni 2001.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet goed geïnformeerd in maart 2001.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Klacht: Niet geregistreerd dat echtgenoot begin maart 2001 op ambassade is geweest om verlies van papieren te melden.
Oordeel: gegrond

Instantie: Vreemdelingendienst van regiopolitie Drenthe

Klacht: Onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over rechtspositie echtgenoot.
Oordeel: gegrond

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: Indruk gegeven dat de vreemdelingendienst een beslissing in de zaak van echtgenoot diende te nemen en onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over regel dat na een verblijf langer dan negen maanden buiten Nederland, de verblijfsvergunning komt te vervallen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/301

08-09-2003

Instantie: Ambassade te Khartoum

Klacht: Van echtgenote en dochter geëist dat een reservering voor een vliegticket werd overlegd alvorens een mvv aan zijn echtgenote af te geven, terwijl Visadienst al verklaring van geen bezwaar had afgegeven aan de ambassade en daarnaast geëist dat zij een kopie van haar huwelijksakte en van de geboorteakte van dochter zou overleggen ondanks het feit dat deze stukken zich al op de ambassade bevonden.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/298

05-09-2003

Instantie: Ambassade te Islamabad

Klacht: Lange behandelingsduur van ingediende aanvraag tot verificatie en legalisatie van de geboorteakte van verzoeksters echtgenoot en hun huwelijksakte: wel laten weten dat verificatierapport gereed was maar geen concrete termijn gegeven waarbinnen beslissing op bovengenoemde aanvraag zal worden genomen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/295

05-09-2003

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Nogmaals en onnodig gevraagd, in het kader van de behandeling van de aanvraag om een mvv t.b.v. partner van Russische nationaliteit, originele documenten van zijn partner te overleggen, die partner reeds bij aanvraag had overlegd en geweigerd de door verzoeker gemaakte extra kosten te vergoeden .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2003/288

29-08-2003

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Lange duur behandeling verzoek om legalisatie van de Pakistaanse geboorteakte van dochter van verzoeker en verzoeker zelf en van zijn huwelijksakte, manier waarop klacht hierover is behandeld: wel erkend dat procedure voor onbepaalde tijd was opgeschort omdat de Nederlandse ambassade in Islamabad was gesloten voor publiek, maar geen passende maatregelen getroffen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2003/285

28-08-2003

Instantie: Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Madrid

Klacht: Onvoldoende bijstand tijdens driejarige detentie in Spanje: te weinig bezocht in de beginperiode; niet geantwoord op het verzoek om een vertrouwensadvocaat.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende bijgestaan bij de communicatie met advocaat; verzoek om vertrouwensadvocaat in te schakelen niet gehonoreerd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2003/282

26-08-2003

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Lange behandelingsduur van namens verzoekster ingediend bezwaarschrift tegen beslissing waarbij legalisatie geboorteakte van haar dochtertje is geweigerd.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor