Rapporten

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/099 IND had meer informatie moeten inwinnen over eerder asielverzoek in ander land

09-09-2014 - Man dient in België een asielverzoek in, waarna hij vrijwillig teruggaat naar zijn land van herkomst. Daarna vraagt hij in Nederland asiel aan. De IND voert geen gesprek met de man (dit was destijds ook niet verplicht) en dient direct in België het verzoek in de asielaanvraag aldaar weer in behandeling te nemen (zgn. Dublinclaim). België gaat eerst akkoord maar trekt dit later in. De man klaagt erover dat de IND het terugnameverzoek heeft ingediend zonder de voorhanden zijnde informatie te verzamelen en mee te sturen naar België. Ook heeft de IND nagelaten de verklaring van de man over zijn terugkeer uit België naar het land van herkomst door te geven aan de Belgische autoriteiten. De IND heeft deze klacht erkend en heeft geen verklaring voor het nalaten. Maar de IND had op basis van een gesprek en de documenten van de man snel duidelijk kunnen hebben dat het direct indienen van het terugnameverzoek bij de Belgische autoriteiten niet erg voor de hand lag. 

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Klacht: een terugnameverzoek ingediend bij de Belgische autoriteiten (Dublinclaim), terwijl er gelet op verzoekers verklaring in het gehoor op 26 juni 2013 redenen waren om eerst door te vragen over zijn terugkeer vanuit België naar Ivoorkust
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/105 UWV mag nooit adresgegevens aan derden doorgeven

04-09-2014 - Mevrouw heeft een slechte verhouding met haar ex-partner en diens familie en verhuist daarom, samen met haar minderjarige zoon. Ze houdt haar adres geheim. Als haar ex-partner overlijdt, krijgt haar zoon als enige erfgenaam recht op een overlijdensuitkering van het UWV. Mevrouw krijgt van het UWV een brief gericht aan haar zoon met het verzoek een rekeningnummer door te geven waarop de uitkering gestort kon worden. Volgens mevrouw heeft haar ex-schoonmoeder nadien telefonisch bij het UWV gevraagd naar de overlijdensuitkering en de brief daarover. Het UWV heeft de (geheime) adresgegevens die in de brief staan aan haar ex-schoonmoeder doorgegeven. Mevrouw vindt dat het UWV daarmee haar privacy heeft geschonden en klaagt daarover. Als de instantie onvoldoende ingaat op haar klacht, klopt zij bij de Nationale ombudsman aan. Die is het met haar eens. Het UWV had geen adresinformatie mogen verstrekken aan derden. Het UWV had mevrouw onvoldoende het gevoel gegeven gehoord te worden, de fout van het doorgeven van het adres eerder kunnen ontdekken en daarop gepast kunnen reageren.

Instantie: UWV

Klacht: verstrekking van adresgegevens van verzoekster
Oordeel: gegrond

Klacht: klachtbehandeling
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/104 Gemeente moet bij gesprek met burger ook diens advocaat toelaten

04-09-2014 - Advocaat verschijnt onuitgenodigd bij een gesprek waarvoor een wethouder van de gemeente Echt-Susteren zijn cliënt wel heeft uitgenodigd. Doel van het gesprek is het vinden van een informele oplossing voor een slepend conflict. De wethouder verzoekt de advocaat dringend de kamer te verlaten. De advocaat doet dit in het belang van zijn cliënt. Nadat de advocaat hierover tevergeefs klaagt bij de gemeente, wendt hij zich tot de Nationale ombudsman. Die oordeelt dat de wethouder geen enkele reden had om de advocaat als raadsman van zijn cliënt te weigeren en is het eens met de advocaat die vindt dat zijn cliënt door de gang van zaken is benadeeld.

Instantie: Gemeente Echt-Susteren

Klacht: wijze waarop verzoeker, werkzaam als advocaat, hem als raadsman van een cliënt heeft bejegend, en waardoor ook de positie van zijn cliënt is benadeeld
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/103 Politie heeft aangehouden voetbalsupporters te lang geboeid in bus laten zitten

04-09-2014 - Man regelt een partybus om samen met andere supporters van voetbalclub ADO in België een voetbalwedstrijd bij te wonen. De politie heeft aanwijzingen dat zij uit zijn op een confrontatie met supporters van de Belgische club. Onderweg rijdt de politie op een parkeerplaats de bus klem en ze houdt alle inzittenden aan. De klacht van de man over zijn aanhouding acht de ombudsman niet gegrond. De man klaagt bovendien over het feit dat hij drie uur in een warme politiebus moest zitten terwijl de tie-wraps waarmee zijn handen op zijn rug geboeid waren bij het verzitten steeds strakker gingen zitten. De politie geeft als reden dat de man zo lang moest wachten op zijn voorgeleiding omdat er maar één hulpofficier van justitie beschikbaar was. De ombudsman vindt ook dat de man door een gebrek aan organisatie onnodig lang in de politiebus opgesloten heeft gezeten. De politie krijgt de aanbeveling een oplossing te zoeken voor het feit dat tie-wraps niet gelockt kunnen worden.

Instantie: Officier van justitie te Den Haag

Klacht: op basis van één twitterbericht, ambtenaren van de regionale politie-eenheid Den Haag, opdracht gegeven om verzoeker aan te houden
Oordeel: niet gegrond

Instantie: regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: verzoeker onevenredig lang met kunststof handboeien (met tie-wrap sluiting) om hebben laten zitten
Oordeel: gegrond

Klacht: in afwachting van verzoekers voorgeleiding hem onevenredig lang in een warme politiebus laten zitten omdat er maar één hulpofficier van justitie beschikbaar was
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2014/102 Overheid moet bij twijfel over bedoeling verzoek van burger navraag doen

04-09-2014 - Hefpunt is de gemeenschappelijke regeling van onder meer het Wetterskip Fryslân. Een man belt het callcenter van Hefpunt over kwijtschelding van een rekening van het waterschap. Daarna dient hij bij het waterschap een klacht in over de informatieverstrekking door het callcenter. Het waterschap stuurt de klacht ter afhandeling door aan Hefpunt. Als die niet tijdig reageert klaagt de man hierover bij de Nationale ombudsman. Die gaat op onderzoek uit. Want met het toenemende aantal gemeenschappelijke regelingen dat taken uitvoert voor gemeenten en waterschappen is het voor de burger niet altijd duidelijk welke overheidsinstantie waarvoor verantwoordelijk is. Dan blijkt dat Hefpunt de brief van de man niet als klacht had opgevat, maar als een aankondiging dat hij een aanvraag voor kwijtschelding zou indienen. De ombudsman stelt dat de overheidsinstantie bij twijfel navraag bij de man had moeten doen over zijn bedoeling. Ook moet een overheidsinstantie aan de burger duidelijk maken wie de klacht afhandelt. Als taken zijn uitbesteed, dan moeten de verantwoordelijke overheidsinstantie en de ingeschakelde, derde partij over de klachtafhandeling duidelijke afspraken hebben gemaakt.

Instantie: Gemeenschappelijke regeling Hefpunt te Groningen

Klacht: niet tijdig gereageerd op verzoekers klacht van 22 januari 2014, waarin hij de informatieverstrekking over kwijtschelding door (al dan niet tijdelijk ingehuurde) medewerkers van dit belastingkantoor aan de orde stelt
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/101 INTERVENTIE - Professionaliteit politie wint uiteindelijk van emotie

02-09-2014 - De politie fouilleert een man en neemt ongeveer € 2500 in beslag. Als blijkt dat hij niets op zijn kerfstok heeft mag hij het geld weer ophalen. De man is illegaal en gaat het geld niet ophalen. Een paar jaar later zit de man in vreemdelingendetentie. Hij schrijft de Nationale ombudsman dat hij het geld terug wil hebben van de politie. Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dan dat de man het zelf of via een gemachtigde kan terugvragen. De gemachtigde advocaat van de man krijgt echter geen medewerking van de politie. De reden daarvoor is dat de man is ontsnapt uit vreemdelingendetentie. Maar de man had er na de informatie van de politie over het terugkrijgen van het geld op mogen vertrouwen dat het in orde zou komen. Uiteindelijk oordeelt de politie zelf dat haar eerste reactie op de ontsnapping niet professioneel was en ze maakt het geld alsnog over. De ombudsman constateert dat de professionaliteit van de politie het uiteindelijk gewonnen heeft van de emotie.

Instantie: Politie

Klacht: verzoekers geld, wat bij fouillering is aangetroffen en in beslag genomen, nog niet teruggegeven
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/098 Politie kan wachten op toegang bij inval zonder spoedreden

29-08-2014 - Man verhuurt al twaalf jaar de benedenverdieping van zijn pand aan een garagehouder en gebruikt zelf de bovenwoning. De politie valt het bedrijfspand binnen en het bestaande vermoeden van een aanwezige hennepkwekerij wordt bevestigd. De buurman laat de politie weten dat de eigenaar van het pand onderweg is met een sleutel. De politie wacht daar niet op en forceert de voordeur van de bovenwoning. Daar treft ze niets illegaals aan. De man klaagt dat de politie zonder voldoende reden zijn bovenwoning is binnengevallen en dat ze had moeten wachten totdat hij er met de sleutel was. Hij dient een verzoek om schadevergoeding in voor het vervangen van de voordeur van de bovenwoning. De politie wijst deze af omdat de man te weinig toezicht heeft gehouden op het verhuurde pand. De man klaagt bij de Nationale ombudsman. Die vindt dat de politie vanwege de vondst van de hennepplanten voldoende reden had om ook de bovenwoning te doorzoeken. Wel had de politie eerst contact kunnen zoeken met de man zodat die binnen redelijke tijd de deur had kunnen komen openen. Als de man dan niet op tijd was gekomen had de politie alsnog over kunnen gaan tot het forceren van de voordeur. De politie besluit nog tijdens het onderzoek de schade te vergoeden.

Instantie: politie-eenheid Den Haag

Klacht: verzoekers bovenwoning binnentreden, terwijl daar onvoldoende aanleiding voor was
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoekers voordeur geforceerd, terwijl zij had kunnen wachten tot verzoeker met een sleutel ter plaatse was
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/097 Politie valt niet te verwijten dat zij moord niet heeft voorkomen

27-08-2014 - Een meisje heeft aangifte gedaan dat zij door een jongen is klemgereden en bedreigd door een meisje dat naast de jongen zat in zijn auto. Ze vertelt dat een van haar vriendinnen heeft gezien dat de jongen een klein pistool in zijn handen had. De kogels had hij eruit gehaald en laten zien. Deze vriendin wordt wegens ziekte pas dertien dagen na de aangifte gehoord en bevestigt dat zij een vuurwapen heeft gezien bij de jongen. De politie gaat op zoek naar aanvullend bewijs maar de jongen blijkt niet in een systeem te staan van mensen met illegaal vuurwapenbezit. Vier dagen na die constatering schiet de jongen de zoon van verzoekers dood. Verzoekers klagen erover dat de politie niet adequaat heeft opgetreden na de informatie te hebben gekregen over het illegale vuurwapen van de jongen en daardoor niet heeft voorkomen dat hun zoon is vermoord. Hierna wenden zij zich tot de Nationale ombudsman. Die stelt vast dat de politie heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk was. Er waren op het moment van de moord nog onvoldoende aanwijzingen die het doorzoeken van de woning van de jongen rechtvaardigden. De enkele verklaring van de vriendin dat zij een vuurwapen bij de jongen had gezien was daarvoor niet voldoende. 

Instantie: Politiechef regionale eenheid Midden-Nederland

Klacht: niet adequaat opgetreden naar aanleiding van informatie over illegaal vuurwapenbezit
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/096 Burger moet kunnen vertrouwen op uitspraak rechter

26-08-2014 - Studente staat op Schiphol om met vakantie te gaan. De Douane houdt haar aan omdat ze een openstaande geldboete van 1250 euro niet heeft betaald. Ze zegt dat de rechter eerder heeft bepaald dat ze de boete in vijf termijnen mag voldoen, maar de Douane zegt haar dat ze de boete ter plekke ineens moet betalen. Doet ze dit niet, dan wordt ze in hechtenis genomen. Ze betaalt de boete in zijn geheel en gaat daarna met vakantie. Maar door geldgebrek is haar vakantie behoorlijk verpest. Bij terugkomst dient ze er een klacht over in. De oorzaak van het optreden van de Douane blijkt een fout van het Openbaar Ministerie (OM) te zijn. Het OM heeft het daar bekend zijnde adres van de vrouw ten onrechte niet doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau. Omdat bij het CJIB geen adres bekend was, is meteen een arrestatiebevel uitgeschreven. De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw had moeten kunnen vertrouwen op de uitspraak van de rechter om in vijf termijnen te mogen betalen. De minister van Veiligheid en Justitie krijgt van de ombudsman de suggestie een gepast gebaar naar de vrouw te maken als compensatie voor de gederfde vakantievreugde.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht: adres van verzoekster ten onrechte niet doorgegeven aan het CJIB waardoor zij de geldboete in één keer moest voldoen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau

Klacht: verzoekster ten onrechte de geldboete in één keer laten betalen, Doordat het OM het adres van verzoekster niet heeft doorgegeven aan het CJIB, heeft zij geen acceptgiro ontvangen voor de termijnbedragen
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/095 Gemeente ontkent aansprakelijkheid voor schade door trillingen

26-08-2014 - Vrouw woont aan een doorgaande weg in de gemeente Haarlemmermeer. Vlak bij haar woning ligt een verkeersdrempel die volgens haar veel trillingsoverlast geeft. Onderzoeken in 2005 en 2007 concludeerden dat er geen oorzakelijk verband was gevonden tussen de scheuren in de muren van haar woning en de verkeersdrempel. Toch heeft de gemeente deze en andere drempels weggehaald. Na een wegreconstructie stelt de vrouw dat ze schade heeft ondervonden. Als de claim door de gemeente wordt afgewezen onder verwijzing naar de vorige twee onderzoeken, klaagt ze bij de Nationale ombudsman hierover. Na onderzoek van de ombudsman blijkt dat de gemeente na de wegreconstructie nog een onderzoek had laten instellen, waaruit blijkt dat de grenswaarden voor trillingsoverlast niet werden overschreden. De ombudsman kan geen bindende uitspraak doen over de aansprakelijkheid voor schade. Dat kan alleen de rechter. Wel beoordeelt hij of de beslissing gebaseerd is op feiten en goed gemotiveerd. Op basis van het alsnog ingestelde onderzoek concludeert de ombudsman dat de gemeente voldoende duidelijk heeft gemaakt waarom zij zich niet aansprakelijk acht voor de schade en verklaart de klacht ongegrond.

Instantie: Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp

Klacht: verzoek om vergoeding van de schade aan verzoeksters woning afgewezen op basis van een bouwkundig rapport uit 2007 en voorbijgegaan aan de schade die daarna is ontstaan
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor