Rapporten 2012

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2012/208

28-12-2012 - Naar aanleiding van een anonieme melding via MMA in 2008 dat een man foto's maakte van meisjes van 10 tot 12 jaar in uitdagende poses, gaan twee wijkagenten bij de man langs. Tijdens het bezoek laat de man de agenten de foto's die hij gemaakt heeft zien op zijn laptop. De agenten stellen vast dat het heel normale foto's zijn en vertrekken met de mededeling dat de zaak hiermee is afgedaan. De man laat de zaak aanvankelijk rusten maar in 2011, na het lezen van een artikel over MMA, neemt hij contact op met een krant die vervolgens een artikel publiceert over zijn zaak. Dit leidt ook tot kamervragen. De minister stelt in antwoord op die vragen dat de anonieme melding was onderbouwd door andere onderzoeksgegevens. De man is ervan overtuigd dat deze aanvullende informatie (een mutatie in de politiesystemen over een incident in 2007) achteraf is opgemaakt om het bezoek aan zijn woning te rechtvaardigen. De Nationale ombudsman vindt geen aanwijzingen hiervoor en is van oordeel dat de anonieme tip in combinatie met de mutatie uit 2007 het bezoek aan zijn woning rechtvaardigde. De ombudsman vindt het echter niet behoorlijk dat de politie de man pas geruime tijd na de klachtprocedure heeft geïnformeerd over deze aanvullende gegevens.

Instantie: Regiopolitie Noord-Holland Noord

Klacht: (louter) naar aanleiding van een anonieme melding, dat verzoeker minderjarige meisjes zou fotograferen, op 11 december 2008 bij hem langsgegaan.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: ondanks verzoeken, pas op 25 januari 2012 kenbaar gemaakt dat er aanvullende onderzoeksgegevens waren.
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/206

27-12-2012 - Leidinggevende politieambtenaar krijgt in de privésfeer woorden met eigenaresse van een uitgaansgelegenheid die zijn zoon beschuldigt van drugshandel en hem  daarom de toegang tot haar zaak ontzegt. Hij toont daarbij zijn politielegitimatiebewijs. De vrouw weigert zijn legitimatiebewijs terug te geven waarna hij volgens de vrouw geweld zou hebben gebruikt. Zij doet aangifte van mishandeling. De politieambtenaar klaagt erover dat het strafrechtelijk onderzoek naar zijn handelen door het OM en de politie op onzorgvuldige en vooringenomen wijze heeft plaatsgehad. De Nationale ombudsman stelt vast dat de normale procedure voor dit soort gevallen is gevolgd en hij ziet geen reden waarom daar in dit geval van moest worden afgeweken. Hij vindt dat het onderzoek op voldoende professionele en objectieve wijze is verricht.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht: wijze waarop het OM de regie heeft gevoerd over het onderzoek dat naar aanleiding van een aangifte tegen verzoeker was ingesteld door de politie Hollands Midden.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: onderzoek niet professioneel uitgevoerd en zich aan haar verantwoordelijkheid heeft onttrokken om zelf te zorgen voor een objectief en volledig dossier, door slechts de opdracht van het Openbaar Ministerie te Den Haag uit te voeren.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2012/207

27-12-2012 - Vrouw wil met haar zoon na het winkelen in de binnenstad van Steenwijk een kennis in een café bezoeken. Haar zoon stept op zijn fiets door een voetgangersgebied en wordt daarover aangesproken door een stadswacht. De stadswacht vraagt haar zoon zich te legitimeren maar die weigert dat waarna de stadswacht zegt dat hij is aangehouden en de politie belt.  Moeder en zoon gaan het café in. Als de politie in het café komt en de zoon zich alsnog heeft gelegitimeerd escaleert de zaak. De zoon heeft de stadswacht uitgemaakt voor "truttenmadam" en wordt daarop aangehouden en geboeid. Moeder wordt boos en maakt de stadswacht uit voor "matennaaier" waarna ook zij geboeid wordt afgevoerd. De Nationale ombudsman vindt dat de politie geen disproportioneel geweld heeft gebruikt door de vrouw stevig vast te pakken toen zij niet vrijwillig mee wilde gaan. Wel vindt hij dat er geen reden was de vrouw te boeien omdat er geen sprake was van een veiligheidsrisico of van vluchtgevaar.

Instantie: Regiopolitie IJsselland

Klacht: hardhandig in de boeien geslagen
Oordeel: gegrond

Klacht: fysiek geweld
Oordeel: niet gegrond

Klacht: drinken geweigerd
Oordeel: niet gegrond

Klacht: eten geweigerd
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2012/205

21-12-2012 - Een advocaat probeert zijn cliënt telefonisch ziek te melden bij het UWV. De medewerkers van het KCC (callcentrum van het UWV) weigeren die ziekmelding op te nemen. Op de website van het UWV staat dat het wel kan. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman komt het UWV er achter dat de mededeling op de website niet overeenkomt met de instructie aan de medewerkers bij het callcentrum. Dat wordt meteen geregeld. Voortaan weten ook de medewerkers dat klanten van het UWV zich telefonisch kunnen ziekmelden. De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat het UWV dit niet tijdens het behandelen van de klacht bij het UWV heeft ontdekt en rechtgezet.

Instantie: UWV Groningen

Klacht: wijze waarop het KCC systeem (callcentrum van het UWV) is ingericht is onvoldoende klantgericht
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoekers klacht niet op de juiste wijze afgehandeld
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2012/204

19-12-2012 - Man klaagt erover dat een politieambtenaar van het korps Haaglanden in het kader van een zorgmelding aan Bureau Jeugdzorg op subjectieve wijze informatie over hem heeft verstrekt: hij zou obsessief en dwangmatig gedrag vertonen en als gevaarlijk kunnen worden aangemerkt. De ombudsman vindt dat de politieambtenaar de te verstrekken informatie eerst met de man had moeten bespreken om hem in de gelegenheid te stellen zijn kant van het verhaal te vertellen. Weliswaar moet de politie een zekere ruimte hebben om persoonlijke indrukken in een melding te verwerken, maar in dit geval ging het om informatie die eenzijdig aan de ex-echtgenote was ontleend. Daardoor was de schijn van partijdigheid gewekt.

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: in het kader van een zorgmelding (concluderend en op subjectieve wijze) laten weten dat er ten aanzien van verzoeker sprake was van obsessief en dwangmatig gedrag en dat hij tevens als gevaarlijk kon worden aangemerkt.
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/203

17-12-2012 - Twee ex-partners hebben een geschil over de vraag of de vrouw inmiddels is gaan samenwonen met een nieuwe partner. Het LBIO schort om die reden de inning van de partneralimentatie bij de man voor de vrouw op. Als de vrouw echt is gaan samenwonen heeft ze geen recht meer op die partneralimentatie. Maar zo lang dat niet duidelijk is mag het LBIO niet ophouden met innen van de alimentatie. Het LBIO moet betrouwbaar handelen vindt de Nationale ombudsman.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam

Klacht: inning van de partneralimentatie opgeschort, op het moment daar verzoeksters ex-partner het LBIO had meegedeeld dat zij samenwoonde
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/202

17-12-2012 - Man klaagt erover dat de gemeente Enschede niet goed is omgegaan met zijn inbreng en die van buurtbewoners bij de besluitvorming over het aanwijzen van een locatie voor dak- en thuislozen. Het zou een schijninspraakprocedure zijn geweest, de gemeente had onjuiste informatie gegeven en er was een toezegging gedaan door een wethouder die niet is nagekomen. De ombudsman vindt dat de gemeente de buurtbewoners op een uitgebreide en zorgvuldige manier de mogelijkheid tot participatie heeft geboden. De bezwaren van buurtbewoners zijn meegenomen in de overwegingen van het collegebesluit en dit besluit is vanwege de gevoeligheid ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Wél is de ombudsman mét de gemeente van mening dat door een ongelukkige opmerking van een wethouder valse verwachtingen bij burgers gewekt kunnen zijn.

Instantie: Gemeente Enschede

Klacht: niet behoorlijk omgegaan met verzoekers inbreng en de inbreng van buurtbewoners bij de besluitvorming over het aanwijzen van een locatie voor een woonvoorziening voor dak-of thuislozen
Oordeel: niet gegrond

Klacht: informatieverstrekking vanuit de gemeente over het besluitvormingsproces
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2012/199

14-12-2012 - Een man van Koerdische afkomst heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hij kon aantonen dat hij te vrezen had voor vervolging in Turkije. Hij dient bij de gemeente een verzoek tot naturalisatie in en tegelijk voor wijziging van zijn Turkse in een Koerdische naam. Dit laatste verzoek behandelt de IND. Die twijfelt door het verzoek aan zijn eerder opgegeven identiteit. Ze sturen hem een voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning en stellen een onderzoek in. De man en zijn gezin leven hierdoor in angst en schakelen een advocaat in. De ombudsman vindt dat de IND de zaak van te voren beter had moeten voorbereiden, door de man bijvoorbeeld te vragen zijn verzoek om naamswijziging toe te lichten. Nu overviel de actie van de IND hem en had grote impact. De ombudsman vraagt de afwijzing van het verzoek van de man om vergoeding van de advocaatkosten te heroverwegen.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

Klacht: zonder verzoeker eerst uit te nodigen voor een gesprek, hem op 17 juni 2011 laten weten dat het voornemen bestond om zijn verblijfsvergunning met terugwerkende kracht in te trekken en dat hij daardoor genoodzaakt was een advocaat in te schakelen
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2012/201

13-12-2012 - Een vrouw wordt meegenomen naar een Politie Arrestantencomplex omdat ze wordt verdacht van een strafbaar feit. Tijdens de rit vertelt ze de agenten dat ze diabetes heeft en op gezette tijden eten moet krijgen. Ze krijgt dit echter niet. Ook klaagt de vrouw erover dat ze tijdens haar fouillering in aanwezigheid van een mannelijke bewaarder haar BH en onderbroek moest uittrekken om te zien of ze geen voorwerpen in haar lichaam verborgen hield. De politie laat de ombudsman weten dat er over de maaltijden miscommunicatie is geweest en zal met de verantwoordelijke leidinggevende spreken om zulke misverstanden in de toekomst te voorkomen. De ombudsman vond geen aanwijzingen dat met opzet is geprobeerd om de vrouw zich verder te laten ontkleden dan voorgeschreven voor fouilleringen. Op dit punt is de klacht ongegrond.

Instantie: Regiopolitie Twente

Klacht: verzoekster niet tijdig en onvoldoende voorzien van eten, terwijl zij had aangegeven dat zij aan diabetes lijdt
Oordeel: gegrond

Klacht: bij insluiting in het bijzijn van een mannelijke arrestantenbewaarder moeten ontkleden, naar aanleiding van de vraag of zij voorwerpen in haar lichaam verborgen had
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 2012/197

12-12-2012 - Een man is slachtoffer van diefstal met geweld in 2005. Op straat wordt hij beroofd en bewusteloos geslagen. Hij wil op de hoogte blijven van het strafproces tegen de verdachten. Hij vraagt de rechtbank en het parket Den Haag herhaaldelijk om het proces-verbaal van de terechtzitting, het vonnis en het requisitoir (voordracht gehouden door de officier van justitie tijdens het strafproces). Maar hij krijgt nul op het rekest omdat hij dat verzoek te laat zou hebben gedaan. Later hoort hij dat de verdachte in 2007 is vrijgesproken maar hij weet nog steeds niet waarom De ombudsman vindt deze zaak een zorgelijk beeld schetsen van de positie van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Zie ook rapport 2012/200. Hij vraagt het bestuur van de rechtbank de verzoeken van de man alsnog te behandelen en de officier van justitie de gang van zaken tijdens de terechtzitting met hem te bespreken in een persoonlijk gesprek.   

Instantie: Hoofdofficier van justitie te Den Haag

Klacht: ondanks vele verzoeken daartoe, verzoeker geen afschrift van het requisitoir (voordracht gehouden door de officier van justitie tijdens het strafproces) verstrekt
Oordeel: gegrond

Instantie: Griffie rechtbank Den Haag

Klacht: ondanks vele verzoeken daartoe, verzoeker geen afschrift van het proces-verbaal van de terechtzitting en geen afschrift van het vonnis verstrekt
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor