Rapporten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2012/100

29-06-2012

Instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: onderzoek uit eigen beweging over de aanpak van Q-koorts en de onvoldoende voorlichting naar burgers
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Instantie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Klacht: onderzoek uit eigen beweging over de aanpak van Q-koorts en de onvoldoende voorlichting naar burgers
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2012/099

14-06-2012 - Bedrijf wil prijsopgave doen voor brandwerende deuren voor het Erasmus MC. Een concurrent beweert dat hij patent heeft op het sluitsysteem van de deuren. Het bedrijf vraagt dit na bij NL Octrooicentrum en krijgt van een publieksvoorlichter te horen dat er geen octrooirechten zijn aangetroffen. Nadat het bedrijf de opdracht heeft gekregen, blijkt er wel patent op het sluitsysteem te zitten en de opdracht wordt ontbonden. De Nationale ombudsman vindt dat NL Octrooicentrum een voorbehoud had moeten maken bij de informatie-verstrekking en het bedrijf had moeten doorverwijzen naar een octrooi-adviseur.

Instantie: NL Octrooicentrum

Klacht: publieksvoorlichter aan verzoeker meegedeeld dat er geen octrooirechten in het register waren aangetroffen van een bepaald bedrijf, terwijl later bleek dat er wel octrooirechten waren geregistreerd van dat bedrijf, waarbij de naam van het bedrijf anders was geschreven (met spaties tussen de hoofdletters)
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2012/086

21-05-2012 - Importeur en handelaar van wensballonnen krijgt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) twee boetes opgelegd omdat zijn ballonnen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. Wensballonnen zijn lampionnen die opstijgen door de warme lucht van een open vlam onder de ballon. De handelaar heeft, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hem erom vroeg, steeds aanpassingen gedaan, maar de NVWA heeft hem nooit voldoende informatie gegeven hoe hij kan aantonen dat de ballonnen wel veilig zijn. Vervolgens heeft VWS de boetes opgelegd. De Nationale ombudsman vindt dat NVWA onvoldoende informatie heeft verstrekt. Ook vindt hij dat VWS zijn bezwaar tegen de boetes te laat heeft behandeld

Instantie: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Klacht: verzoeker nog steeds onvoldoende duidelijkheid gegeven over de eisen waaraan wensballonnen moeten voldoen, en of de door hem aan de NVWA aangeboden ballonnen daaraan voldoen
Oordeel: gegrond

Instantie: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: nog steeds geen beslissing op verzoekers bezwaarschrift tegen het besluit van de NVWA van 1 juli 2011
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/070

01-05-2012 - Verzoeker heeft een bedrijf dat asbest verwijdert. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op bedrijven die het resultaat van de asbestverwijdering controleren. Verzoeker vindt dat het controlerende bedrijf de verwijdering onterecht heeft afgekeurd door meer te onderzoeken dan in dit geval nodig was. Een second opinion door TNO ondersteunt dit. De RvA neemt geen contact op met de klager voor meer informatie. De Nationale ombudsman vindt dat de RvA onvoldoende transparant is geweest bij het onderzoek. Hij vindt het niet juist dat verzoeker een WOB-verzoek moet indienen om van de RvA informatie te verkrijgen waar hij recht op heeft. Hij doet de aanbeveling persoonlijk contact te zoeken met een klager en verschil te maken tussen een melding over een door de RvA geaccrediteerde instelling en een klacht over de RvA.

Instantie: Raad voor Accreditatie te Utrecht

Klacht: onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de melding van verzoeker over bedrijf X, door onvoldoende met verzoeker te communiceren en onvoldoende informatie bij hem in te winnen
Oordeel: gegrond

Klacht: onderzoek onvoldoende transparant, doordat verzoeker bijvoorbeeld niet alle relevante informatie heeft ontvangen en tevens ontbreekt een goede motivering van de afhandeling, omdat bijvoorbeeld niet of onvoldoende is ingegaan op het door verzoeker overgelegde TNO-rapport
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/298

11-10-2011 - Verzoeker vraagt een landelijk handelsnaamonderzoek aan bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland via een aanvraagformulier op de website. Hij krijgt een rekening van € 90. Hij klaagt erover bij de KvK dat hij dat moet betalen. Volgens hem staat het niet op het formulier. De medewerker die zijn aanvraag behandelt, behandelt ook zijn klacht. Dat vindt de man onjuist en hij schakelt de Nationale ombudsman in. Die constateert dat het aanvraagformulier van de KvK wel de goede informatie over de kosten geeft. Maar de KvK moet wel alle schijn van partijdigheid vermijden bij de klachtbehandeling en daarin past niet dat eenzelfde medewerker aanvraag en klacht behandelt. De KvK is het daarmee eens en laat weten dat dit in de toekomst anders geregeld wordt

Instantie: Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht

Klacht: standpunt gesteld dat in het aanvraagformulier staat vermeld dat verzoeker € 90,- dient te betalen voor het handelsnaamonderzoek, terwijl dit niet van te voren is meegedeeld
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoekers klacht door dezelfde medewerker laten afhandelen als degene die het handelsnaamonderzoek heeft uitgevoerd
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2011/287

11-10-2011 - Sinds de verdeling van de etherfrequenties in 2003 heeft een vrouw slechte ontvangst van de publieke radio-omroepen op haar wekkerradio en draagbare radio. Zij heeft hier een aantal keren over geklaagd bij het Ministerie van EZ, maar vindt dat het ministerie haar altijd heeft afgescheept. Het advies om een nieuwe radio te kopen heeft ze opgevolgd maar dat heeft niet geholpen. Na onderzoek vindt de ombudsman dat het ministerie voldoende heeft gedaan om haar storingsproblemen op te lossen: er wordt gewerkt aan de verplaatsing van de mast. Wel vindt hij dat het ministerie veel te traag heeft gereageerd op haar brieven. 

Instantie: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Klacht: klachtafhandeling
Oordeel: gegrond

Klacht: nog steeds geen oplossing geboden voor verzoeksters ontvangstprobleem met de publieke zenders
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/263

30-08-2011 - Ruim 2000 landbouwers ontvangen elk jaar subsidie van Dienst Regelingen om op hun land overwinterende ganzen op te vangen. Vanaf 2008 is de uitbetaling vertraagd. De Nationale ombudsman vindt dat er sprake was van buitengewone omstandigheden die de vertraging rechtvaardigen. De Dienst regelingen heeft gezocht naar een oplossing voor de boeren die nog oude contracten hadden en het was nodig om de percelen opnieuw te registreren.

Instantie: Dienst Regelingen

Klacht: onderzoek uit eigen beweging naar de trage uitbetaling van de vergoedingen voor ganzenbeheer door Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/221

01-08-2011 - Verzoeker klaagt over eenzijdige informatie over windenergie op de website www.windenergie.nl , een kennisportal van Agentschap.nl. De klacht spitst zich toe op de inpasbaarheid van grootschalige windenergie in het huidige elektriciteitssysteem waarover verschillende onderzoeken beschikbaar zijn en discussie gaande is. De Nationale ombudsman vindt het van belang dat het kennisportal ook de lopende discussie belicht en dat links worden opgenomen naar kritische rapporten van de onafhankelijke adviesorganen waarvan de deskundigheid onomstreden is.

Instantie: Agentschap NL

Klacht: Eenzijdige informatie over windenergie op de website www.vindenergie.nl
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/192

28-06-2011 - Vrouw klaagt over de totstandkoming van de milieueffectrapportage voor een tweede kerncentrale in Borssele. Energiebedrijf Delta NV heeft een startnotitie ingediend. Daarna hebben burgers hun zienswijzen tijdens inspraakbijeenkomsten kunnen indienen. De vrouw is niet persoonlijk op de hoogte gehouden van de voortgang. De Nationale ombudsman heeft de kwestie getoetst aan zijn participatiewijzer van maart 2010. Hij vindt dat VROM (nu ELI) voldoende inspraakbijeenkomsten heeft georganiseerd. Ook kan de ombudsman de minister volgen in zijn toezegging alleen aanwezigen tijdens een bijeenkomst ene verslag te sturen. Ook vindt hij het niet onredelijk dat bij schriftelijke zienswijzen, alleen de eerste vijf personen van een gezamenlijke zienswijze een reactie krijgen.

Instantie: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Klacht: te weinig inspraakbijeenkomsten georganiseerd en deze bijeenkomsten te weinig verspreid over het land
Oordeel: niet gegrond

Klacht: niet alle indieners van zienswijzen schriftelijk en persoonlijk op de hoogte gehouden van de m.e.r.-procedure, ondanks een toezegging hierover bij de inspraakbijeenkomsten
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/055

17-02-2011

Instantie: Ministerie van Economische Zaken

Klacht: onvoldoende actie ondernomen om ervoor te zorgen dat verzoeker als bewoner van een vakantiewoning vrij keuze van energieleverancier heeft.
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor