Rapporten Veiligheid en Justitie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/099 IND had meer informatie moeten inwinnen over eerder asielverzoek in ander land

09-09-2014 - Man dient in België een asielverzoek in, waarna hij vrijwillig teruggaat naar zijn land van herkomst. Daarna vraagt hij in Nederland asiel aan. De IND voert geen gesprek met de man (dit was destijds ook niet verplicht) en dient direct in België het verzoek in de asielaanvraag aldaar weer in behandeling te nemen (zgn. Dublinclaim). België gaat eerst akkoord maar trekt dit later in. De man klaagt erover dat de IND het terugnameverzoek heeft ingediend zonder de voorhanden zijnde informatie te verzamelen en mee te sturen naar België. Ook heeft de IND nagelaten de verklaring van de man over zijn terugkeer uit België naar het land van herkomst door te geven aan de Belgische autoriteiten. De IND heeft deze klacht erkend en heeft geen verklaring voor het nalaten. Maar de IND had op basis van een gesprek en de documenten van de man snel duidelijk kunnen hebben dat het direct indienen van het terugnameverzoek bij de Belgische autoriteiten niet erg voor de hand lag. 

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Klacht: een terugnameverzoek ingediend bij de Belgische autoriteiten (Dublinclaim), terwijl er gelet op verzoekers verklaring in het gehoor op 26 juni 2013 redenen waren om eerst door te vragen over zijn terugkeer vanuit België naar Ivoorkust
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/103 Politie heeft aangehouden voetbalsupporters te lang geboeid in bus laten zitten

04-09-2014 - Man regelt een partybus om samen met andere supporters van voetbalclub ADO in België een voetbalwedstrijd bij te wonen. De politie heeft aanwijzingen dat zij uit zijn op een confrontatie met supporters van de Belgische club. Onderweg rijdt de politie op een parkeerplaats de bus klem en ze houdt alle inzittenden aan. De klacht van de man over zijn aanhouding acht de ombudsman niet gegrond. De man klaagt bovendien over het feit dat hij drie uur in een warme politiebus moest zitten terwijl de tie-wraps waarmee zijn handen op zijn rug geboeid waren bij het verzitten steeds strakker gingen zitten. De politie geeft als reden dat de man zo lang moest wachten op zijn voorgeleiding omdat er maar één hulpofficier van justitie beschikbaar was. De ombudsman vindt ook dat de man door een gebrek aan organisatie onnodig lang in de politiebus opgesloten heeft gezeten. De politie krijgt de aanbeveling een oplossing te zoeken voor het feit dat tie-wraps niet gelockt kunnen worden.

Instantie: Officier van justitie te Den Haag

Klacht: op basis van één twitterbericht, ambtenaren van de regionale politie-eenheid Den Haag, opdracht gegeven om verzoeker aan te houden
Oordeel: niet gegrond

Instantie: regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: verzoeker onevenredig lang met kunststof handboeien (met tie-wrap sluiting) om hebben laten zitten
Oordeel: gegrond

Klacht: in afwachting van verzoekers voorgeleiding hem onevenredig lang in een warme politiebus laten zitten omdat er maar één hulpofficier van justitie beschikbaar was
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2014/096 Burger moet kunnen vertrouwen op uitspraak rechter

26-08-2014 - Studente staat op Schiphol om met vakantie te gaan. De Douane houdt haar aan omdat ze een openstaande geldboete van 1250 euro niet heeft betaald. Ze zegt dat de rechter eerder heeft bepaald dat ze de boete in vijf termijnen mag voldoen, maar de Douane zegt haar dat ze de boete ter plekke ineens moet betalen. Doet ze dit niet, dan wordt ze in hechtenis genomen. Ze betaalt de boete in zijn geheel en gaat daarna met vakantie. Maar door geldgebrek is haar vakantie behoorlijk verpest. Bij terugkomst dient ze er een klacht over in. De oorzaak van het optreden van de Douane blijkt een fout van het Openbaar Ministerie (OM) te zijn. Het OM heeft het daar bekend zijnde adres van de vrouw ten onrechte niet doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau. Omdat bij het CJIB geen adres bekend was, is meteen een arrestatiebevel uitgeschreven. De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw had moeten kunnen vertrouwen op de uitspraak van de rechter om in vijf termijnen te mogen betalen. De minister van Veiligheid en Justitie krijgt van de ombudsman de suggestie een gepast gebaar naar de vrouw te maken als compensatie voor de gederfde vakantievreugde.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht: adres van verzoekster ten onrechte niet doorgegeven aan het CJIB waardoor zij de geldboete in één keer moest voldoen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau

Klacht: verzoekster ten onrechte de geldboete in één keer laten betalen, Doordat het OM het adres van verzoekster niet heeft doorgegeven aan het CJIB, heeft zij geen acceptgiro ontvangen voor de termijnbedragen
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/090 Justitie dient binnen redelijke termijn te reageren op aangiftes

06-08-2014 - Man laat zijn advocaat namens hem schriftelijk aangifte doen van mishandeling door vier politieagenten. De advocaat ontvangt een ontvangstbevestiging. Hij vermoedt dat zo'n aangifte lang kan duren en informeert bijna een jaar later pas bij de hoofdofficier wat de stand van zaken is. Hij krijgt geen antwoord, ook niet als de Nationale ombudsman het ook nog eens vraagt. De Nationale ombudsman begrijpt dat door de eerdere reorganisatie van de arrondissementsparketten de brief is zoekgeraakt. Maar er mag wel worden verwacht dat er binnen een redelijke termijn antwoord wordt gegeven op de brief, als deze nogmaals wordt toegestuurd. Ook mag de burger een antwoord verwachten. De man krijgt uiteindelijk na het onderzoek van de ombudsman een reactie: de aangifte is inderdaad in het ongerede geraakt.

Instantie: Hoofdofficier van justitie van arrondissementsparket Midden-Nederland

Klacht: geen antwoord gegeven op een brief van verzoekers advocaat van 20 februari 2013
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/083 DJI moet zorgvuldig omgaan met gedetineerde met zeldzame aandoening

29-07-2014 - Een man met een zeer zeldzame aandoening is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Hij is extra vatbaar voor infecties en maakt zich daarom grote zorgen over zijn veiligheid en het risico van besmetting. Hij vraagt extra aandacht voor zijn medische toestand. Na onderzoek van DJI, laat het CJIB verzoeker weten dat hij detentiegeschikt is. Als hij zijn straf komt uitzitten doen zich toch een aantal incidenten voor. Zijn alarmsysteem doet het niet en er wordt niet gehandeld volgens de richtlijn van de medisch adviseur. Daardoor neemt de bezorgdheid bij de man toe. Hij klaagt daarover. De Nationale ombudsman oordeelt dat de informatieverstrekking tekort is geschoten op een aantal punten. Er is verwarring ontstaan bij justitie of de betreffende penitentiaire inrichting wel goed op de hoogte zou zijn van zijn gezondheidsproblemen. Tevens liep bij binnenkomst de procedure anders dan justitie had begrepen. Verder oordeelt de Nationale ombudsman dat van justitie mag worden verwacht dat de besluitvorming over eventuele vaccinatie van personeel en/of gedetineerden was afgerond vóórdat de man werd ingesloten.

Instantie: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Klacht: wijze van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en over het feit dat de betrokken instanties daarbij onvoldoende rekening hebben gehouden met de medische toestand van verzoeker.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/077 Uitnodiging vertrekgesprek DTenV leidt tot paniek bij vreemdelingen

14-07-2014 - Advocaat klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat drie van haar cliënten door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn uitgenodigd voor een vertrekgesprek, terwijl zij op dat moment rechtmatig in Nederland verbleven. De brief van DT&V die naar een Surinaamse man, een Oekraïense vrouw en een Ghanese vrouw is gestuurd, leidde bij hen tot veel paniek en angst. De Surinaamse man stond op de wachtlijst voor meerdere operaties en de Oekraïense vrouw was op hoge leeftijd en verbleef bij haar dochter in Nederland. De Nationale ombudsman oordeelt dat DT&V bij de Surinaamse man en Oekraïense vrouw onvoldoende maatwerk heeft geleverd, dat geldt niet voor de brief aan de Ghanese vrouw. De ombudsman kan zich voorstellen dat de uitnodigingsbrief tot paniek leidt bij deze mensen. Hij heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd om de tekst voor deze brieven aan te passen zodat de ontvangers beter geïnformeerd zijn over doel en strekking daarvan.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: drie van verzoeksters (werkzaam als advocaat) cliënten zijn uitgenodigd voor een gesprek, terwijl deze op dat moment rechtmatig verblijf in Nederland hadden
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/072 Dienst Terugkeer en Vertrek doet voldoende voor uitgeprocedeerde Ethiopiër

08-07-2014 - Uitgeprocedeerde vreemdeling wil naar Ethiopië, maar heeft geen vereiste documenten en met de diplomatieke vertegenwoordiging van Ethiopië komt hij niet verder. De man zit al twaalf jaar in onzekerheid. Hij vraagt de Dienst Terugkeer en Vertrek om hulp. De Nationale ombudsman vindt dat de Dienst voldoende heeft gedaan om de man te helpen. De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over een verblijfsvergunning op grond van het buitenschuldbeginsel.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: verzoeker onvoldoende gefaciliteerd om zijn terugkeer te realiseren
Oordeel: niet gegrond

Klacht: onjuiste toetsingscriteria gehanteerd
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Rapport 2014/067 LBIO gaat steeds voorbij aan info over achterstand kinderalimentatie

01-07-2014 - Man krijgt brief van het LBIO waarin staat dat hij volgens zijn ex-vrouw al een tijd geen alimentatie betaalt voor hun zoon en dochter. Toont hij niet op tijd aan dat dit niet het geval is, dan neemt het LBIO de inning van de alimentatie over en brengt daarvoor hoge kosten in rekening. De man en zijn advocaat zeggen het LBIO dat er geen rechtelijke uitspraak is waarin staat dat de man geld schuldig is voor zijn zoon en dochter. Het LBIO gaat hieraan voorbij en stuurt een tweede aanmaning. Opnieuw lichten de man en advocaat hun standpunt toe. Het LBIO laat de zaak rusten omdat onduidelijk is of er alimentatieverplichting was. Dit is precies wat de man en advocaat al hebben aangegeven en de ombudsman vindt dan ook dat het LBIO niet goed geluisterd heeft. Hij beveelt het LBIO aan om met de man te spreken over deels vergoeding van de advocaatkosten.

Instantie: Landelijk Bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht: LBIO gaat steeds niet in op informatie die een man en zijn advocaat geven over de achterstand in kinderalimentatie die de man zou hebben.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/047

14-05-2014 - Homoseksuele Marokkaanse man vraagt asiel aan in Nederland omdat vanwege zijn seksuele geaardheid de toestand in Marokko voor hem niet langer houdbaar is. Medifirst constateerde dat het risico bestond de man zich iets zou aandoen bij een afwijzende beslissing, hetgeen ook gebeurde. Hij kreeg vrijdagmiddag om 18.00 de beschikking en kon het hele weekend geen contact krijgen met zijn advocaat. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vereiste van bijzondere zorg heeft geschonden door geen contact op te nemen met zijn advocaat, die bij vreemdelingen ook fungeert als vertrouwenspersoon. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de IND inmiddels maatregelen heeft getroffen.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker op vrijdag 25 oktober 2013 zeer laat in de middag (tussen 17.30 en 18.00) de afwijzende beschikking op zijn asielverzoek uitgereikt en naar zijn advocaat gefaxt
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/046

13-05-2014 - Tolk wordt geregeld ingeschakeld door de IND. Nadat hij tweemaal een opiniestuk in de krant heeft geschreven, wordt hem gezegd dat de IND geen gebruik meer van hem zal maken en wordt hij uit het tolkenbestand gehaald. De Nationale ombudsman vindt dat de IND voldoende heeft gemotiveerd dat de tolk met het schrijven van het tweede opiniestuk de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Hierbij heeft de IND terecht meegewogen dat verzoeker de uitlatingen expliciet heeft gedaan onder verwijzing naar zijn ervaringen als tolk voor de IND.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker, werkzaam als tolk, ten onrechte verweten dat hij de Gedragscode zou hebben geschonden
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor