Rapporten Veiligheid en Justitie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/090 Justitie dient binnen redelijke termijn te reageren op aangiftes

06-08-2014 - Man laat zijn advocaat namens hem schriftelijk aangifte doen van mishandeling door vier politieagenten. De advocaat ontvangt een ontvangstbevestiging. Hij vermoedt dat zo'n aangifte lang kan duren en informeert bijna een jaar later pas bij de hoofdofficier wat de stand van zaken is. Hij krijgt geen antwoord, ook niet als de Nationale ombudsman het ook nog eens vraagt. De Nationale ombudsman begrijpt dat door de eerdere reorganisatie van de arrondissementsparketten de brief is zoekgeraakt. Maar er mag wel worden verwacht dat er binnen een redelijke termijn antwoord wordt gegeven op de brief, als deze nogmaals wordt toegestuurd. Ook mag de burger een antwoord verwachten. De man krijgt uiteindelijk na het onderzoek van de ombudsman een reactie: de aangifte is inderdaad in het ongerede geraakt.

Instantie: Hoofdofficier van justitie van arrondissementsparket Midden-Nederland

Klacht: geen antwoord gegeven op een brief van verzoekers advocaat van 20 februari 2013
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/083 DJI moet zorgvuldig omgaan met gedetineerde met zeldzame aandoening

29-07-2014 - Een man met een zeer zeldzame aandoening is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Hij is extra vatbaar voor infecties en maakt zich daarom grote zorgen over zijn veiligheid en het risico van besmetting. Hij vraagt extra aandacht voor zijn medische toestand. Na onderzoek van DJI, laat het CJIB verzoeker weten dat hij detentiegeschikt is. Als hij zijn straf komt uitzitten doen zich toch een aantal incidenten voor. Zijn alarmsysteem doet het niet en er wordt niet gehandeld volgens de richtlijn van de medisch adviseur. Daardoor neemt de bezorgdheid bij de man toe. Hij klaagt daarover. De Nationale ombudsman oordeelt dat de informatieverstrekking tekort is geschoten op een aantal punten. Er is verwarring ontstaan bij justitie of de betreffende penitentiaire inrichting wel goed op de hoogte zou zijn van zijn gezondheidsproblemen. Tevens liep bij binnenkomst de procedure anders dan justitie had begrepen. Verder oordeelt de Nationale ombudsman dat van justitie mag worden verwacht dat de besluitvorming over eventuele vaccinatie van personeel en/of gedetineerden was afgerond vóórdat de man werd ingesloten.

Instantie: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Klacht: wijze van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en over het feit dat de betrokken instanties daarbij onvoldoende rekening hebben gehouden met de medische toestand van verzoeker.
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/077 Uitnodiging vertrekgesprek DTenV leidt tot paniek bij vreemdelingen

14-07-2014 - Advocaat klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat drie van haar cliënten door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn uitgenodigd voor een vertrekgesprek, terwijl zij op dat moment rechtmatig in Nederland verbleven. De brief van DT&V die naar een Surinaamse man, een Oekraïense vrouw en een Ghanese vrouw is gestuurd, leidde bij hen tot veel paniek en angst. De Surinaamse man stond op de wachtlijst voor meerdere operaties en de Oekraïense vrouw was op hoge leeftijd en verbleef bij haar dochter in Nederland. De Nationale ombudsman oordeelt dat DT&V bij de Surinaamse man en Oekraïense vrouw onvoldoende maatwerk heeft geleverd, dat geldt niet voor de brief aan de Ghanese vrouw. De ombudsman kan zich voorstellen dat de uitnodigingsbrief tot paniek leidt bij deze mensen. Hij heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd om de tekst voor deze brieven aan te passen zodat de ontvangers beter geïnformeerd zijn over doel en strekking daarvan.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: drie van verzoeksters (werkzaam als advocaat) cliënten zijn uitgenodigd voor een gesprek, terwijl deze op dat moment rechtmatig verblijf in Nederland hadden
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/072 Dienst Terugkeer en Vertrek doet voldoende voor uitgeprocedeerde Ethiopiër

08-07-2014 - Uitgeprocedeerde vreemdeling wil naar Ethiopië, maar heeft geen vereiste documenten en met de diplomatieke vertegenwoordiging van Ethiopië komt hij niet verder. De man zit al twaalf jaar in onzekerheid. Hij vraagt de Dienst Terugkeer en Vertrek om hulp. De Nationale ombudsman vindt dat de Dienst voldoende heeft gedaan om de man te helpen. De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over een verblijfsvergunning op grond van het buitenschuldbeginsel.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: verzoeker onvoldoende gefaciliteerd om zijn terugkeer te realiseren
Oordeel: niet gegrond

Klacht: onjuiste toetsingscriteria gehanteerd
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Rapport 2014/067 LBIO gaat steeds voorbij aan info over achterstand kinderalimentatie

01-07-2014 - Man krijgt brief van het LBIO waarin staat dat hij volgens zijn ex-vrouw al een tijd geen alimentatie betaalt voor hun zoon en dochter. Toont hij niet op tijd aan dat dit niet het geval is, dan neemt het LBIO de inning van de alimentatie over en brengt daarvoor hoge kosten in rekening. De man en zijn advocaat zeggen het LBIO dat er geen rechtelijke uitspraak is waarin staat dat de man geld schuldig is voor zijn zoon en dochter. Het LBIO gaat hieraan voorbij en stuurt een tweede aanmaning. Opnieuw lichten de man en advocaat hun standpunt toe. Het LBIO laat de zaak rusten omdat onduidelijk is of er alimentatieverplichting was. Dit is precies wat de man en advocaat al hebben aangegeven en de ombudsman vindt dan ook dat het LBIO niet goed geluisterd heeft. Hij beveelt het LBIO aan om met de man te spreken over deels vergoeding van de advocaatkosten.

Instantie: Landelijk Bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht: LBIO gaat steeds niet in op informatie die een man en zijn advocaat geven over de achterstand in kinderalimentatie die de man zou hebben.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/047

14-05-2014 - Homoseksuele Marokkaanse man vraagt asiel aan in Nederland omdat vanwege zijn seksuele geaardheid de toestand in Marokko voor hem niet langer houdbaar is. Medifirst constateerde dat het risico bestond de man zich iets zou aandoen bij een afwijzende beslissing, hetgeen ook gebeurde. Hij kreeg vrijdagmiddag om 18.00 de beschikking en kon het hele weekend geen contact krijgen met zijn advocaat. De Nationale ombudsman vindt dat de IND de vereiste van bijzondere zorg heeft geschonden door geen contact op te nemen met zijn advocaat, die bij vreemdelingen ook fungeert als vertrouwenspersoon. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de IND inmiddels maatregelen heeft getroffen.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker op vrijdag 25 oktober 2013 zeer laat in de middag (tussen 17.30 en 18.00) de afwijzende beschikking op zijn asielverzoek uitgereikt en naar zijn advocaat gefaxt
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/046

13-05-2014 - Tolk wordt geregeld ingeschakeld door de IND. Nadat hij tweemaal een opiniestuk in de krant heeft geschreven, wordt hem gezegd dat de IND geen gebruik meer van hem zal maken en wordt hij uit het tolkenbestand gehaald. De Nationale ombudsman vindt dat de IND voldoende heeft gemotiveerd dat de tolk met het schrijven van het tweede opiniestuk de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Hierbij heeft de IND terecht meegewogen dat verzoeker de uitlatingen expliciet heeft gedaan onder verwijzing naar zijn ervaringen als tolk voor de IND.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Klacht: verzoeker, werkzaam als tolk, ten onrechte verweten dat hij de Gedragscode zou hebben geschonden
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/041

02-05-2014 - Nederlandse man die woont in het buitenland wordt jarenlang gestalkt op internet. Hij reist voor de zitting van de strafrechter naar Nederland. Daar blijkt dat het OM de verdachte een transactievoorstel heeft gedaan dat de verdachte inmiddels heeft voldaan waardoor het recht op vervolging is vervallen. De zitting gaat dus niet door. Het OM weigert de man de volledige reiskosten te betalen. De Nationale ombudsman vindt dat het OM de man eerder had moeten laten weten dat een transactievoorstel was gedaan waardoor hij niet naar Nederland hoefde te reizen. De ombudsman is verheugd dat de minister heeft aangegeven de reiskosten alsnog te betalen.

Instantie: College van procureurs-generaal te Den Haag

Klacht: slechts bereid een gedeelte van de door verzoeker gevorderde schade te vergoeden
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/029

03-04-2014 - Auto van verzoeker is gebruikt bij een bedrijfsinbraak in Den Helder. Na een achtervolging door de politie Noord-Holland Noord wordt de auto achtergelaten en in beslag genomen door de politie. De eigenaar doet aangifte van diefstal bij de politie in zijn woonplaats Ede. De politie registreert de auto niet als gestolen, maar als onderdeel van strafrechtelijk onderzoek waarbij verzoeker verdachte is. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de man had moeten informeren over de inbeslagname. Het beslag is na drie jaar opgeheven omdat het strafrechtelijk onderzoek nog steeds niet was opgepakt. De ombudsman vindt bovendien dat de man te lang in onzekerheid is gelaten over mogelijke vervolging en dat het OM de schadeclaim van de man in behandeling had moeten nemen. Het OM gaat alsnog met de man in gesprek over een vergoeding.

Instantie: Regionale politie-eenheden Noord-Holland en Oost-Nederland

Klacht: gebrekkige informatievoorziening
Oordeel: gegrond

Klacht: strafrechtelijk onderzoek waarin verzoeker als verdachte was aangemerkt, heeft tot 15 oktober 2012 geduurd
Oordeel: gegrond

Klacht: verzoekers klacht van 5 november 2010 op 18 februari 2011 ter behandeling doorgestuurd naar de hoofdofficier van justitie van het parket in Alkmaar en niet zelf behandeld
Oordeel: gegrond

Instantie: Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Noord-Holland

Klacht: verzoeker niet willen compenseren voor het gedurende bijna drie jaar niet kunnen gebruiken van zijn auto
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/027

28-03-2014 - Tolk klaagt dat zij in het Detentiecentrum Rotterdam bij verhoren van vreemdelingen op afstand door de rechtbank geen handtas, telefoon en krant mag meenemen terwijl dat bij andere justitiële instellingen niet of in mindere mate een probleem is. De Nationale ombudsman ziet niet in hoe een bezoeker door het meenemen van een tas en krant de veiligheid en orde in de inrichting in gevaar brengt. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de staatssecretaris toezegt dat voortaan krant, tas en (kantoor)benodigdheden mogen worden meegenomen. De ombudsman is het ermee eens dat het meenemen van telefoons in een detentiecentrum in het algemeen niet wenselijk is.

Instantie: Detentiecentrum Rotterdam

Klacht: bij bezoek als tolk aan een rechtbankzitting geen handtas en krant mogen meenemen terwijl dat bij andere justitiële instellingen niet of in mindere mate een probleem is.  
Oordeel: gegrond

Klacht: bij bezoek als tolk aan een rechtbankzitting geen telefoon mogen meenemen terwijl dat bij andere justitiële instellingen niet of in mindere mate een probleem is.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor