Rapporten Jeugdzorg

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/035

17-04-2014 - Man werkt namens een organisatie als vertrouwenspersoon voor een gescheiden moeder die een ernstig conflict heeft met Bureau Jeugdzorg Friesland. BJZ heeft negatieve ervaringen met deze vertrouwenspersoon en brengt die schriftelijk ter kennis van andere instanties zoals gerechtshof, inspectie en provincie. Dat alles buiten de man om en dat is niet behoorlijk. Hij doet de aanbeveling aan BJZ om de instanties die betrokken zijn bij de zaak van de gescheiden moeder te attenderen op dit rapport.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Friesland

Klacht: met de beeldvorming rond verzoekers persoon in een verweerschrift bij de Rechtbank en brieven aan derden de relatie met verzoeker verslechtert, waardoor het werken in de jeugdzorg voor verzoeker onmogelijk is gemaakt en zijn goed naam is geschaad.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/212

24-12-2013 - Gescheiden vader klaagt over de manier waarop BJZ Limburg de OTS van zijn kinderen heeft uitgevoerd. BJZ heeft zich alleen laten leiden door de afhoudende opstelling van de moeder en geen oog gehad voor de veiligheid en situatie van de kinderen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn van mening dat deze kwestie niet mag worden afgedaan als echtscheidingsstrijd. De Raad voor de Kinderbescherming onderkende in het rapport voor de rechter al een bepaalde problematiek bij de moeder en de stiefvader die echter niet door BJZ is onderzocht. De kinderen moeten er op kunnen rekenen tijdens de OTS dat de gezinsvoogd vasthoudend is tot het probleem is aangepakt. De klachtencommissie had de klacht zorgvuldiger moeten behandelen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg

Klacht: wijze waarop uitvoering is gegeven aan de OTS (ondertoezichtstelling)
Oordeel: gegrond

Klacht: wijze waarop de klachtbehandeling heeft plaatsgevonden
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/165

08-11-2013 - Gescheiden vader klaagt over het Bureau Jeugdzorg Gouda. Het AMK heeft onderzoek ingesteld of er sprake is van kindermishandeling. Dit is niet het geval, er is wel sprake van een verstoorde verhouding tussen hem en zijn oudste dochter. Het is de Nationale ombudsman gebleken dat het AMK onderzoek deed naar de algehele situatie bij de vader thuis en niet naar een enkel incident, zoals de vader meende. Het ombudsman vindt dat het AMK de zaak zorgvuldig heeft onderzocht en de conclusies daarop heeft gebaseerd.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid Holland te Gouda

Klacht: de wijze waarop het AMK (onderdeel van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland) het onderzoek naar een melding die op verzoeker had, heeft uitgevoerd 
Oordeel: niet gegrond

Klacht: wijze waarop het bestuur van Bureau Jeugdzorg zijn klacht heeft afgehandeld
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/112

05-09-2013 - Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van BJZ Utrecht doet een onderzoek naar de situatie bij een gescheiden moeder omdat de vader kindermishandeling vermoedt. Op het conceptrapport geeft de vrouw commentaar. Dit commentaar wordt telkens niet overgenomen, maar dat van anderen wel. De klachtencommissie van het AMK vindt dat er sprake is van een tunnelvisie. Na klachtbehandeling worden in het rapport wel wijzigingen doorgevoerd, waardoor het beeld over de moeder evenwichtiger wordt. BJZ had verzoekster toegezegd dat het eindrapport ook aan de informanten wordt toegestuurd, dat is tot op heden niet gebeurd. De Nationale ombudsman doet de aanbeveling het sterk gewijzigde eindrapport alsnog naar informanten te sturen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Utrecht

Klacht: onvoldoende kwaliteit van de rapportage, die naar aanleiding van een melding op 3 juni 2011 is opgesteld door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg Utrecht
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/045

07-05-2013 - Een gescheiden vader doet bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg een melding van psychische mishandeling van zijn kinderen door zijn ex-echtgenote, bij wie de kinderen wonen. Daarna komen ook een anonieme melding en een melding van de buurvrouw van de moeder binnen. De vader verwacht dat het AMK op basis van de meldingen een gesprek met hem en zijn kinderen en met de buurvrouw van zijn ex-partner voert.Het  AMK polst eerst bij de school, de huisarts van de kinderen en de politie wat er aan de hand is. Dan ziet  het AMK geen aanleiding om een kinderbeschermingsmaatregel aan te vragen bij de Raad voor de Kinderbescherming.  De vader is het daar niet mee eens en vindt dat het AMK niet correct met de meldingen is omgegaan. De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat het AMK er voor gekozen heeft eerst navraag doen bij deskundigen die de kinderen kennen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Zeeland

Klacht: wijze waarop het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (MK) van Bureau Jeugdzorg is omgegaan met de meldingen bij het AMK over de kinderen van verzoeker
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/040

25-04-2013 - 14-jarig meisje is onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg Gelderland. In overleg met de ouders vraagt BJZ een machtiging aan voor uithuisplaatsing in een gesloten instelling omdat het meisje zich onttrekt aan het ouderlijk gezag, uitsluitend doet wat zij zelf wil, al anderhalf jaar niet naar school gaat en geen hulp wil. De rechter bepaalt dat zij met spoed wordt geplaatst in een instelling waar zij nog voor de zomervakantie naar school kan gaan. Pas een maand later wordt zij geplaatst, maar dan is het  zomervakantie en dus zit zij voor niets in een gesloten inrichting. De Nationale ombudsman vindt dat BJZ het recht op het gezinsleven van het meisje en de ouders onvoldoende heeft gerespecteerd door niet te zorgen voor een plek waar ze direct goed geholpen werd.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Gelderland

Klacht: wijze waarop is omgegaan met de rechterlijke machtiging van 1 juni 2011 tot uithuisplaatsing van verzoekers dochter in een gesloten setting.
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/166

08-11-2012 - Onderzoek uit eigen beweging 'De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen'. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met rechters hun aanpak van ouders in een conflictscheiding herzien. Zij moeten zich daarbij bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling. Het aanbod van ondersteunende hulp bij de ondertoezichtstelling schiet tekort.

Instantie: Bureaus Jeugdzorg

Klacht: klachten van gescheiden ouders over de manier waarop is gehandeld tijdens een omgangs-ondertoezichtstelling
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met aanbeveling

Rapport 2012/148

13-09-2012 - Gescheiden vader van drie kinderen klaagt over de vestiging Maastricht van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De man is ontevreden over het optreden van de twee gezinsvoogden onder wiens toezicht de kinderen zijn geplaatst. Al bij het kennismakingsgesprek ging het mis en ook later zijn BJZ en de vader niet meer met elkaar in gesprek gekomen. De klachtencommissie van BJZ heeft zijn klachten niet serieus genomen. De Nationale ombudsman vindt dat BJZ de klachten niet goed heeft behandeld. Aansturen op een gesprek als er klachten zijn kan pas succesvol zijn als er een vertrouwensbasis is. Die ontbreekt hier. Hij doet de aanbeveling om de man alsnog een inhoudelijke reactie te geven op zijn klachten.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Limburg (vestiging Maastricht)

Klacht: het "kennismakingsgesprek" met verzoeker en zijn ex-echtgenote niet deugdelijk vastgelegd
Oordeel: gegrond

Klacht: zich, gelet op het volgens verzoeker gekleurde plan van aanpak, niet onpartijdig opgesteld
Oordeel: gegrond

Klacht: niet de koers die de Raad voor de Kinderbescherming had uitgezet gevolgd
Oordeel: gegrond

Klacht: niet ervoor zorg gedragen dat de door de rechter bekrachtigde omgangsregeling werd uitgevoerd
Oordeel: gegrond

Klacht: niet ervoor zorg gedragen dat de door de rechter bekrachtigde omgangsregeling werd uitgevoerd
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2012/135

29-08-2012 - Gescheiden vader van jonge dochter klaagt dat Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam zich onvoldoende heeft ingespannen om omgang te laten plaatsvinden tussen hem en zijn kind. Zijn dochter is onder toezicht gesteld en omdat de moeder niet mee wil werken aan de omgangsregeling, dreigt het kind uit huis te worden geplaatst. Na een wisseling van gezinsvoogd wordt het kind niet uit huis geplaatst en vraagt BJZ de omgangsregeling met de vader te beperken. De ombudsman vindt dat BJZ onvoldoende kritisch is geweest naar de eigen rol tussen de strijdende ouders. Momenteel onderzoeken Nationale ombudsman en Kinderombudsman hoe de Bureaus Jeugdzorg vorm geven aan omgangsregelingen bij complexe echtscheidingen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

Klacht: wijze waarop bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling van verzoekers dochter vanaf september 2010, na het aantreden van een andere gezinsvoogd, met hem is omgegaan
Oordeel: gegrond

Rapport 2012/129

21-08-2012 - Gescheiden vader van drie kinderen klaagt over de Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg Gelderland. Een ex-vriendin van vader (niet de moeder) meldt bij het AMK zorgen over de omgang van de vader met haar eigen kind. In het eindrapport staat dat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag tegenover -ook- zijn kinderen. De rechter heeft geoordeeld dat deze passage geschrapt moet worden, dit is leidend voor beide BJZ. De een had het dossier daarop moeten aanpassen, de ander in de plannen voor omgang tussen vader en zijn kinderen uitdrukkelijk afstand nemen van deze passage. De Nationale ombudsman vindt  dat BJZ Gelderland door dat niet te doen de schijn van partijdigheid heeft gewekt.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Klacht: geen duidelijke conclusie getrokken uit het uitgevoerde onderzoek, waardoor de beschuldiging van seksueel misbruik in de lucht blijft hangen, zonder dat verzoeker, de vader, zich daartegen kon verweren
Oordeel: gegrond

Instantie: Bureau Jeugdzorg Gelderland

Klacht: zich bij het opstellen van het eerste plan van aanpak alleen gebaseerd op de inhoud van het, door vader betwiste, dossier van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor