Rapporten Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2002/324

22-10-2002

Instantie: Bureau Heffingen Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Klacht: Verzoek tot uitstel van indiening van mineraalaangifte over 2000 ongemotiveerd afgewezen; onjuiste telefonische informatieverstrekking in april 2001 en onjuist doorverbonden .
Oordeel: gegrond

Klacht: Inhoud van afwijzende beslissing; onjuiste telefonische informatieverstrekking in mei 2001 en geweigerd verzoeker door te verbinden met jurist.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2002/320

21-10-2002

Instantie: Plantenziektenkundige Dienst

Klacht: Rapport opgesteld n.a.v. ter plaatse uitgevoerd onderzoek naar spuitschade in tuin van verzoeker t.g.v. gebruik van bestrijdingsmiddelen in naastgelegen maïsperceel zonder dat verzoekers zijn gehoord en zonder dat de schade is geïnspecteerd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2002/204

09-07-2002

Instantie: Landbouwschap

Klacht: Getracht bedrag voortvloeiend uit algemene heffingsaanslag over 1993 alsnog te incasseren in 2000/2001 en invordering niet willen opschorten totdat de Nationale ombudsman klacht zou hebben beoordeeld.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Schikkingsaanbod van december 2000, dat verzoeker pas in mei 2001 ontving, niet meer gestand willen doen.
Oordeel: gegrond

Rapport 2002/180

04-06-2002

Instantie: Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

Klacht: Bij aanvaarding van verzoek om beoordeling van opslagsysteem van schaaldieren onvoldoende zorgvuldig te werk gegaan en bij uitvoeren van onderzoek niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2002/113

19-04-2002

Instantie: Staatsbosbeheer Driebergen

Klacht: Wijze waarop natuurgebied Rottige Meenthe is beheerd: de bestemming van het gebied onvoldoende gehandhaafd door onbevoegden toegang tot gebied te verlenen, niet juist dat Staatsbosbeheer verzoeker wel heeft aangesproken op gedrag in strijd met de bestemming van het gebied maar buren niet en daarnaast de wijze waarop zijn klacht is behandeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2002/036

05-02-2002

Instantie: Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Klacht: Wijze van afhandeling klacht m.b.t. het optreden van een aantal controleurs.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geen correct beeld geschetst van de wijze waarop de controleurs zijn opgetreden.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2002/023

29-01-2002

Instantie: Productschap voor Vee en Vlees

Klacht: Verzoek om schadevergoeding i.v.m. verplichte inenting ter bestrijding van infectieuze bovine rhinotracheitis (IBR) afgewezen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Lange behandelingsduur van bezwaarschriften tegen aan verzoeker opgelegde heffingen in het kader van preventie runderziekten.
Oordeel: gegrond

Rapport 2001/353

09-11-2001

Instantie: LASER

Klacht: Verzoekers telefonisch vernomen dat zij niet in aanmerking kwamen voor een premie voor het houden van zoogkoeien op basis van informatie die, zo bleek later, niet juist is .
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Klacht: Geweigerd schadevergoeding toe te kennen als gevolg van onjuiste informatieverstrekking .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2001/133

05-11-2001

Instantie: Ministerie van Landbouw en Visserij

Klacht: Te trage reactie op faxbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met daarin een bericht van de Turkse ambassade dat voor Nederlands pluimvee vanaf 29 januari 1999 een importverbod zou gelden; hierdoor heeft het Productschap Vee, Vlees en Eieren klager pas 10 maart 1999 kunnen informeren wat nadelige gevolgen waren voor de bedrijfsvoering .
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2001/254

20-08-2001

Instantie: Staatsbosbeheer

Klacht: Toezegging om gebruikersgroep in te stellen niet nagekomen; wijze van informatievoorziening over externe audit.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor