Rapporten Waterschappen

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/039

25-04-2014 - Vrouw wil steiger plaatsen en vraagt informatie bij Waternet. Dat laat weten dat voor steiger van 6 bij 1,2 m geen vergunning nodig is. Vrouw vraagt later vergunning aan voor 6 bij 3 m, even groot als steiger van buurman die daar 3 jaar eerder tegen de regels een vergunning voor kreeg. Waternet wijst aanvraag af. Vrouw dient klacht in en heeft intussen de steiger laten bouwen. In een gesprek stelt Waternet aanpassingen voor. Vrouw is niet tevreden over de uitkomst. De Nationale ombudsman vindt dat Waternet meerdere malen tekort is geschoten bij de informatieverstrekking, maar voldoende bereidheid heeft getoond om oplossingen te vinden.

Instantie: Waternet te Amsterdam

Klacht: wijze waarop Waternet, de gemeenschappelijke organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, is omgegaan met verzoeksters aanvraag voor het plaatsen van een steiger.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/207

27-12-2013 - Man werkt bij waterschap en klaagt erover dat zijn werkgever toestaat dat er stelselmatig achteraf vergunningen worden aangevraagd en verleend voor projecten waarbij het waterschap zelf betrokken is. De ombudsman oordeelt dat er geen sprake is van een stelselmatige vergunningverlening achteraf door het waterschap. Wel is bij langdurige en omvangrijke landinrichtingsprojecten ervoor gekozen achteraf vergunningen te verlenen ter beperking van administratieve lasten, maar deze praktijk wordt door meer waterschappen gevolgd en burgers worden daardoor niet benadeeld. Hoewel dit strikt genomen in strijd met de wet is, ziet de ombudsman hierin geen integriteitsschending. De klacht over de aanwijzing van de coördinator  Personeel en Organisatie tot vertrouwenspersoon voor klokkenluiders verklaart de ombudsman gegrond. Dit vanwege de nauwe banden met de directie, waardoor dit onvoldoende vertrouwen geeft. De schijn van partijdigheid moet worden vermeden en een vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn. De ombudman vindt dat de man zichzelf terecht als klokkenluider mocht zien en dat zijn kritiek op de vergunningverlening geen consequenties zou mogen hebben voor zijn rechtspositie.

Instantie: Waterschap Roer en Overmaas te Sittard

Klacht: stelselmatig achteraf verlenen van vergunningen door het waterschap
Oordeel: niet gegrond

Klacht: geen onafhankelijke vertrouwenspersoon voor klokkenluiders bij het waterschap
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/159

06-11-2013 - Ingezetene van het waterschap Brabantse Delta heeft een oprit die verzakt. De verzakking wordt veroorzaakt door versleten beschoeiing in de naastgelegen sloot. Die sloot is van het waterschap. De man klaagt bij het waterschap over het optreden van een medewerker die bij hem is komen kijken. In de reactie op de klacht heeft het waterschap het alleen maar over de oplossing van dit probleem, maar niet over de manier waarop het waterschap met hem omgaat. De Nationale ombudsman vindt dat het waterschap eerder met de man had moeten praten over zijn klacht.

Instantie: Waterschap Brabantse Delta te Breda

Klacht: niet bereid gebleken om in samenspraak met verzoeker te komen tot een oplossing voor de door verzoeker gemelde problemen met de beschoeiing in de sloot naast zijn perceel
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/156

24-05-2011 - Inwoonster van Zeeland vraagt het waterschap Zeeuwse Eilanden om kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Het waterschap weigert dat omdat de vrouw voldoende geld heeft. Het waterschap gaat ervan uit dat zij elke maand  € 250,- alimentatie ontvangt. Maar dat ontvangt zij in werkelijkheid niet. Ondanks allerlei inspanningen lukt het haar niet om die alimentatie te innen. De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk om dit bedrag bij haar inkomen op te tellen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het waterschap de geïnde bedragen zal teruggeven.

Instantie: Waterschap Zeeuwse Eilanden

Klacht: geen kwijtschelding van de waterschapsheffingen over 2010 toegekend, omdat bij de berekening van verzoeksters inkomen een bedrag aan alimentatie is betrokken dat zij niet heeft ontvangen
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2011/119

19-04-2011 - Het waterschap Peel en Maasvallei weigert een meneer de waterschapsbelasting over 2009 kwijt te schelden. Hij heeft teveel vermogen, want zijn banksaldo is te hoog. Dat komt doordat hij geld heeft gereserveerd dat het Rijk hem teveel had uitbetaald. Als het Rijk dat geld terugvordert, wil hij het direct kunnen terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk dat bedragen die aantoonbaar aan het Rijk moeten worden terugbetaald meetellen als vermogen. Het waterschap vindt dit uiteindelijk ook en kent de kwijtschelding tijdens het onderzoek van de ombudsman toe.

Instantie: Waterschap Peel en Maas

Klacht: geen kwijtschelding van waterschapsbelastingen over 2009 toegekend, vanwege vermogen op zijn bankrekening
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/222

16-08-2010

Instantie: Waterschap Zeeuwse Eilanden

Klacht: Verzoek om kwijtschelding verschuldigde waterschapsbelasting over 2008 afgewezen, omdat hij teruggave Rijksbelasting daarvoor kan gebruiken.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2009/151

22-07-2009

Instantie: hoogheemraadschap Rijnland

Klacht: Verzoek om vergoeding van de schade aan vaartuig afgewezen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Te passief opgesteld en verzoeker niet van de benodigde informatie voorzien.
Oordeel: gegrond

Rapport 2008/113

01-07-2008

Instantie: Hoogheemraadschap van Delfland

Klacht: Geweigerd verzoek om kwijtschelding in behandeling te nemen, omdat dit verzoek zou zijn ontvangen na de laatste vervaldag van de aanslag.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2008/025

17-03-2008

Instantie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Alkmaar

Klacht: Geweigerd kwijtschelding te verlenen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2007/249

09-11-2007

Instantie: Gemeente Lelystad

Klacht: Onzorgvuldig en ongecoördineerd, alsmede weinig klantgericht te werk gegaan m.b.t. verzoekers verzoek om vergunning voor, c.q. medewerking aan verkoop van etenswaren via snackwagen op parkeerplaats te Lelystad, die eigendom is van waterschap en in beheer is bij provincie .
Oordeel: gegrond
Met instemming

Instantie: Waterschap Zuiderzeeland

Klacht: Onzorgvuldig en ongecoördineerd, alsmede weinig klantgericht te werk gegaan m.b.t. verzoekers verzoek om vergunning voor, c.q. medewerking aan verkoop van etenswaren via snackwagen op parkeerplaats te Lelystad, die eigendom is van waterschap en in beheer is bij provincie .
Oordeel: gegrond
Met instemming

Instantie: Gedeputeerde Staten provincie Flevoland

Klacht: Onzorgvuldig en ongecoördineerd, alsmede weinig klantgericht te werk gegaan m.b.t. verzoekers verzoek om vergunning voor, c.q. medewerking aan verkoop van etenswaren via snackwagen op parkeerplaats te Lelystad, die eigendom is van waterschap en in beheer is bij provincie .
Oordeel: gegrond
Met instemming


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor