Rapporten Provincies

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/069 Provincie Overijssel niet discreet met verzoek van bedrijf om informatie over opdrachtgever

03-07-2014 - Bedrijf van een man heeft een overeenkomst met een opdrachtgever. Zijn vriendin vraagt de provincie Overijssel of die opdrachtgever subsidie krijgt, legt uit waarom ze dit wil weten en vraagt om discretie. De provincie zegt haar het verzoek te behandelen volgens de Wet openbaar bestuur (Wob). En stelt vervolgend de opdrachtgever op de hoogte van het Wob-verzoek door het bedrijf van de man. De man vindt dit allerminst discreet. Maar volgens de provincie is gehandeld volgens de regels. De ombudsman vindt echter dat de provincie niet goed geluisterd heeft. Er is gevraagd om discretie en als dat niet mogelijk is dan had de mogelijkheid er moeten zijn het verzoek in te trekken. De provincie zal haar werkwijze aanpassen.

Instantie: provincie Overijssel

Klacht: Bedrijf klaagt erover dat provincie Overijssel niet discreet omgaat met verzoek om informatie over zijn opdrachtgever
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/182

06-12-2013 - Eigenaar van een autobedrijf aan de doorgaande weg tussen Krimpen aan de IJssel en Gouda heeft hinder van de nieuwe Zuid Westelijke Randweg. Hij heeft met de provincie Zuid-Holland overlegd over een schadeclaim voor verplaatsing van de toegangsdeuren omdat de toegang tot zijn bedrijf is verslechterd en er geluidsoverlast is ontstaan. De provincie ontkent dat de claim is ingediend. De Nationale ombudsman vindt het aannemelijk dat de door de man overgelegde offerte als verzoek om schadevergoeding is behandeld door een daartoe niet bevoegde ambtenaar. Hij doet de aanbeveling aan GS om alsnog een beslissing te nemen op zijn planschadeclaim op basis van een onafhankelijk deskundigenadvies.

Instantie: Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Klacht: onvoldoende ingespannen om verzoekers probleem als gevolg van een besluit van de provincie op te lossen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2012/180

07-11-2012 - Veehouder uit de gemeente Woudenberg moet van de provincie Utrecht zijn bedrijf verplaatsen of aanpassen want het valt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie stopte in april 2011 met de onderhandelingen omdat de toenmalig staatssecretaris geen geld over had voor deze bedrijfsverplaatsingen. De provincie weigerde de kosten die de veehouder inmiddels had gemaakt, bv door advies in te winnen, (ruim 9.000 euro) te vergoeden, omdat deze tot het normale ondernemersrisico zouden behoren. De Nationale ombudsman vindt dat van een overheid die ten gevolge van een beleidswijziging in een vergevorderd stadium onderhandelingen afbreekt  vanuit een oogpunt van behoorlijkheid mag worden verwacht dat zij beziet of er aanleiding is de kosten die de burger heeft gemaakt geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Instantie: Provincie Utrecht

Klacht: beslissing om de onderhandelingen met betrekking tot een verplaatsing van verzoekers bedrijf stop te zetten en de door hem in verband daarmee gemaakte kosten voor zijn rekening te laten
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2012/163

10-10-2012 - Tussen Kantens en Usquert ligt ter hoogte van de voormalige steenfabriek een brug over de provinciale weg. Sinds de brug is opgehoogd kunnen automobilisten niet zien dat pal achter de brug een oversteekplaats voor fietsers (tientallen schoolkinderen) is. De provincie Groningen weigert dit aan te geven met een ander waarschuwingsbord. De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat de provincie het aantal verkeersborden beperkt wil houden, maar hij begrijpt niet waarom de provincie in dit specifieke belang dat belang zwaarder laat wegen dan het overduidelijke belang van de verkeersveiligheid.

Instantie: college van Gedeputeerde Staten van Groningen

Klacht: niet bereid om bij de brug bij de voormalige steenfabriek Ceres langs de Provinciale weg N998 tussen Kantens en Usquert ten behoeve van het gemotoriseerd verkeer een - ander - waarschuwingsbord voor overstekende fietsers te plaatsen waaruit duidelijk blijkt dat direct over de brug een oversteekplaats is voor fietsers
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2012/050

28-03-2012 - De provincie Flevoland publiceert in 2009 de openbare aanbesteding van archeologisch onderzoek t.b.v. de aanleg van de N23 tussen Lelystad en Dronten ter hoogte van Swifterbant. Een directeur van een archeologisch onderzoeksbureau ziet af van inschrijving omdat de eisen aan de referentieprojecten zo hoog zijn dat hij daar niet aan kan voldoen. Het lijkt erop dat zo bij voorbaat vaststond dat slechts één partij in Nederland daaraan kon voldoen. De ombudsman vindt dat de procedure volgens de voorschriften van de Europese aanbesteding is verlopen. Aan het externe advies, kon de provincie het vertrouwen ontlenen dat meerdere partijen zouden kunnen inschrijven. Het archeologisch onderzoek zou complex en grootschalig zijn, dus het vereiste van een eerder uitgevoerd project van 600.000 euro is redelijk.

Instantie: Provincie Flevoland

Klacht: bij de aanbesteding voor een archeologisch project (archeologische opgraving N23 bij Swifterbant) zodanige eisen gesteld dat bij voorbaat vaststond dat slechts één partij in Nederland daaraan kon voldoen
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/059

17-02-2011

Instantie: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Klacht: toezegging om in het kader van reconstructie N242 op kosten provincie beveiligingscamera's op te hangen in fietstinnel wordt niet nagekomen, ondanks gegrond verklaarde klacht
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/213

05-08-2010

Instantie: Provincie Gelderland

Klacht: Schade aan woning verzoeker als gevolg van trillingen veroorzaakt door passerend verkeer van verkeersdrempel nabij verzoekers woning.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/205

15-07-2010

Instantie: Provincie Flevoland

Klacht: Verzoeker benadeeld door financiële steun te verlenen aan een directe concurrent van zijn onderneming.
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/165

23-06-2010

Instantie: Gedeputeerde Staten provincie Zeeland

Klacht: Toezegging om verkoper kopie ontwerpvergunning toe te sturen niet nagekomen.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2010/083

13-04-2010

Instantie: Provincie Zeeland

Klacht: Weigert pensioenverzekeraar informatie te verstrekken om pensioenuitkering te repareren.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor