Rapporten Politie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/078

29-07-2014 - De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk omgaan met de bewoners van die wijk. Aanleiding voor dit onderzoek waren berichten in de media en signalen van het Actiecomité Herstel van vertrouwen. Dit actiecomité maakte zich zorgen over discriminatie en disproportioneel geweldgebruik door de politie tegen bewoners in de Haagse Schilderswijk. Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich gericht op zes onderwerpen: bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit, ID-controles en het opnemen van aangiften en klachtbehandeling. De ombudsman heeft geen aanwijzing gevonden voor structurele misstanden bij het optreden van de politie in de Schilderswijk. Wel vindt hij dat politie en burgers zich beiden moeten inspannen om escalatie te voorkomen. Hij heeft daarvoor een aantal handvatten opgesteld in zijn rapport.

Instantie: Politie Schilderswijk (Bureau Heemstraat) te Den Haag

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar aanleiding van signalen in de media en klachten van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen over het optreden door politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2014/062

23-07-2014 - (gezamenlijk onderzoek van Nationale ombudsman en Kinderombudsman) Een dertienjarige jongen steekt met twee vrienden, terwijl ze alleen thuis zijn, vuurwerk af in de tuin. Het is twee dagen voor oudjaar en omdat afsteken dan nog niet mag, gaat de politie erop af. De jongen doet de voordeur open en de politie loopt door de woning naar de tuin waar een gesprek volgt met de jongens. Zijn vader dient later een klacht in. De politie zou het huis zijn binnengegaan zonder toestemming en zijn zoon was gezien zijn leeftijd sowieso niet in staat hiervoor toestemming te geven. Het was niet mogelijk vast te stellen of er wel of geen toestemming is gevraagd en dat blijft onbevredigend. Daarover kan de ombudsman geen oordeel geven. Voor het geval toestemming is gevraagd had naar het oordeel van de ombudsman en de Kinderombudsman in ieder geval moeten worden meegedeeld dat de jongen het recht had toestemming te weigeren. Dit gelet op zijn leeftijd en ontwikkeling. Dat het gesprek niet aan de voordeur maar in de tuin plaatsvond, valt te rechtvaardigen. Dat ligt anders voor de vragen die de jongen werden gesteld toen de politie bij het weggaan toevallig een (vuist) vuurwapen zag liggen. Ook  zonder die vragen had de politie een basis voor handelen, terwijl het voor de zoon de  vraag is of deze de mogelijke gevolgen van zijn antwoorden kon overzien.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht: verzoekers woning binnengetreden zonder dat toestemming is gevraagd en gekregen van zijn zoon die alleen thuis was
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Klacht: geen machtiging tot binnentreden getoond
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/081

22-07-2014 - Een man moet plotseling remmen vanwege een manoeuvre van een politieauto. Bij het stoplicht heeft hij daarover een woordenwisseling met de agenten. Even verderop wordt hij door de agenten aan de kant gezet. In de discussie die daarop volgt noemt hij de agenten "sukkels". Daarop wordt hij aangehouden. Na heen en weer geduw en getrek wordt hij in de boeien geslagen en naar het bureau overgebracht. Enige tijd later wordt hij met een waarschuwing heengezonden. Hoewel de agenten het recht hadden de man te verbaliseren voor belediging, vindt de ombudsman het politieoptreden toch niet behoorlijk. Niet alleen de aanhouding getuigt van onvoldoende de-escalatie, dat geldt ook voor het in de boeien slaan en het geweldgebruik. De aanhouding is een gevolg van escalatie waaraan de politieagenten zelf hebben bijgedragen. De politie had na de woordenwisseling over haar eigen verkeersgedrag de man niet aan de kant hoeven zetten om  het "uit te praten".

Instantie: Politiechef van de regionale eenheid Rotterdam

Klacht: verzoeker op 29 juni 2012 ten onrechte aangehouden
Oordeel: gegrond

Klacht: bij aanhouding disproportioneel tegen verzoeker gebruikt
Oordeel: gegrond

Klacht: schadevergoedingsverzoek afgewezen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/079

21-07-2014 - Een man en vrouw, afkomstig uit respectievelijk Afghanistan en Iran, wonen met hun tienjarige dochter in Nederland en hebben ernstige huwelijksproblemen. Na een aangifte wegens mishandeling zet de vrouw een echtscheiding in gang, de man krijgt een huisverbod. De politie doet een melding bij het Crisisinterventieteam van Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor de veiligheid van de dochter. De man wil een vluchtelingenpaspoort aanvragen voor zijn dochter. BJZ wil in dit verband van de politie weten of deze de mening deelt dat er een risico is dat de man zijn dochter zonder toestemming van de vrouw naar het buitenland zal meenemen. De betrokken politiemedewerker zegt die mening te delen. De vader vindt dat de politieman dit eerst met hem had moeten bespreken voordat hij die mening gaf. Ook zonder eerst met de man te spreken, kon de politieman deze bevestiging geven, zo is de conclusie van de ombudsman. Cruciaal is daarbij dat deze voldoende nuancering gaf door het als een mogelijk risico te duiden en dat de BJZ medewerker had meegedeeld dat de man buiten zijn ex-vrouw om probeerde naamswijziging en paspoort van zijn dochter te regelen.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: op 24 februari 2013 desgevraagd laten weten dat het risico bestond dat verzoeker zijn dochter tegen de wil van zijn ex-echtgenote zou meenemen naar het buitenland
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/076

14-07-2014 - Een man krijgt een verkeersgeschil met een racefietser, die later inspecteur van het regionale politiekorps Zeeland blijkt te zijn. Een dag later wordt de man gebeld door de betreffende politiefunctionaris die een verklaring van hem opneemt. Geruime tijd later moet de man voorkomen bij de politierechter die hem uiteindelijk vrij spreekt. De man klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de inspecteur in zijn vrije tijd optrad als politiefunctionaris in een geschil waarin hij zelf partij was. De Nationale ombudsman vindt dat de inspecteur bij deze privéaangelegenheid niet zelf het proces-verbaal had moeten opmaken maar zo nodig collega's erbij had moeten roepen om dit te doen. De Nationale ombudsman  heeft zich hierover de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken in soortgelijke onderzoeken en doet daarom een aanbeveling. Hij vraagt de korpsleiding van de Nationale politie om onder de aandacht te brengen dat verbalisanten in hun vrije tijd weliswaar verbaliserend mogen optreden maar dat zij op het moment dat zij zelf partij zijn in het geschil, zich uiterst terughoudend dienen op te stellen bij het aanwenden van hun bevoegdheden.   

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: inspecteur van het politiekorps heeft op 28 juni 2010 in zijn vrije tijd opgetreden als politiefunctionaris in een verkeersgeschil met verzoeker waarin deze medewerker zelf partij was
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/075

14-07-2014 - Vrouw en haar zoon staan in een drogisterij en worden door een medewerkster verzocht om de winkel te verlaten. Dit heeft te maken met een eerder incident met de zoon. Er ontstaat discussie omdat zij de winkel niet willen verlaten. Hulp van de politie wordt ingeroepen en twee agenten komen ter plaatse. De vrouw klaagt erover dat de twee politieambtenaren zich niet wilden legitimeren, fysiek geweld toepasten met het aanleggen van een nekklem en handboeien hebben aangelegd. De Nationale ombudsman constateert dat politie onnodig geweld heeft gebruikt en vindt haar klachten gegrond. Wel merkt hij op dat dit niet betekent dat de vrouw zelf geen blaam treft. Het politieoptreden was vanaf het begin gericht op de-escalatie van het conflict. Door de opstelling van de vrouw in de winkel is het conflict onnodig verder geëscaleerd.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: geweigerd om zich te legitimeren aan verzoekster
Oordeel: gegrond

Klacht: fysiek geweld toegepast, zoals het aanleggen van een nekklem
Oordeel: gegrond

Klacht: handboeien aangelegd bij verzoekster
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/070

10-07-2014 - Man solliciteert in 2009 naar de functie van adviseur Integriteit bij het toenmalige Korps Landelijke Politiediensten. Ondanks dat hij wordt afgewezen, krijgt hij de kans om tijdelijk bij het KLPD te werken, mits het antecedentenonderzoek geen belemmeringen oplevert. Het toenmalig diensthoofd weigert, al tijdens het onderzoek, de aanstelling en weigert een toelichting te geven omdat de man zich inmiddels heeft teruggetrokken. Daarna escaleert de situatie en start de man juridische procedures. De Nationale ombudsman vindt dat het volgen van afgesproken en vastgelegde sollicitatieprocedures en antecedentenonderzoek sollicitanten rechtsbescherming geeft. Ook had de KLPD zijn grondrecht op privacy meer moeten eerbiedigen door geen nader onderzoek te doen nadat al besloten was de man niet aan te nemen vanwege het geven van onjuiste inlichtingen over zijn rang in een vorige functie. De ombudsman doet de aanbeveling de schade te compenseren.

Instantie: Landelijke Eenheid te Driebergen (voormalig Korps Landelijke Politiediensten)

Klacht: verzoekers sollicitatie naar de functie van Hoofd Integriteit onzorgvuldig afgehandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/071

08-07-2014 - Politie Zeeland-West Brabant vermoedt een hennepkwekerij en treedt huis binnen van iemand die op dat moment niet thuis is. Een huisvriend van de man die in de buurt is, heeft de politie zijn sleutel gegeven. In de woning wordt geen hennepkwekerij aangetroffen. De Nationale ombudsman vindt dat de politie volgens vaste rechtspraak voldoende grond had om binnen te treden, namelijk een melding van meld Misdaad Anoniem, een stroommeting en eigen waarneming ter plaatse.

Instantie: Regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: zonder reële verdenking verzoekers woning binnengetreden wegens het vermoeden van de aanwezigheid van een hennepkwekerij
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/056

04-06-2014 - Man wordt met zijn auto regelmatig door de politieagenten van eenheid Midden-Nederland staande gehouden, waarna politie voertuig en inzittenden controleert. Ook wordt zijn rijbewijs ingevorderd. Bij een van die controles  heeft de man onder druk zijn kofferbak geopend. Bij een andere controle doorzoekt de politie het afgesloten dashboardkastje nadat het is opengebroken zonder wettelijke basis. De Nationale ombudsman vind de klacht over het doorzoeken van het dashboardkastje en het doorzoeken van de kofferbak "onder druk" gegrond. De politie was hiertoe niet bevoegd nu er geen sprake was van een redelijke verdenking van een strafbaar feit. De klacht over het vorderen van het rijbewijs en de regelmatige onderwerping aan controles vindt de Nationale ombudsman ongegrond.

Instantie: Regiopolitie Midden-Nederland

Klacht: doorzoeken dashboardkastje in de nacht van 20 op 30 juli 2011
Oordeel: gegrond

Klacht: doorzoeken van het voertuig op 11 januari 2012
Oordeel: gegrond

Klacht: regelmatige controles waaraan verzoeker werd onderworpen
Oordeel: niet gegrond

Klacht: vorderen van het rijbewijs in de nacht van 29 op 30 juli 2011 en op 11 januari 2012
Oordeel: niet gegrond

Klacht: laten openen van dashboardkastje op 7 januari 2012
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2014/055

03-06-2014 - Een man is met zijn ex-partner verwikkeld in een langlopende strijd over de omgang met hun zoon. Zijn ex-partner, die inmiddels geen contact met de zoon meer mag hebben, heeft haar medewerking verleend aan twee uitzendingen van het VARA Tv-programma "De ombudsman", over de macht van de gezinsvoogd. De man klaagt erover dat een ambtenaar van de politie Noord-Nederland voorafgaand aan deze uitzending contact heeft gehad met medewerkers van de VARA en informatie over het slechte huwelijk aan hen heeft verstrekt. Eerder had de politiechef de klacht dat deze politieambtenaar informatie aan de rechtbank en de advocaat van de ex-partner had doorgegeven, wel gegrond verklaard. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat de politieambtenaar geen informatie vóór de eerste uitzending aan de VARA had verstrekt. De tweede uitzending bestond slechts uit herhalingen van de eerste met reacties daarop van politici. De Nationale ombudsman vindt de klacht dan ook niet gegrond.

Instantie: Regiopolitie Noord-Nederland

Klacht: voorafgaand aan de uitzending van het televisieprogramma 'De ombudsman', die betrekking had op de macht en de misstanden binnen de gezinsvoogdij, contact gehad met medewerkers van de Vara en informatie aan hen verstrekt
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor