Rapporten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/084 AIVD gaat te ver bij informatieverstrekking aan Marokko

30-07-2014 - Man klaagt dat de AIVD informatie over hem heeft verstrekt aan de Marokkaanse inlichtingen- of veiligheidsdienst en dat deze informatie tot zijn aanhouding in Marokko heeft geleid. Die informatie zou daar gebruikt zijn bij ondervragingen en daarbij zou hij zijn gemarteld. De ombudsman stelt vast dat de CTIVD en de minister van BZK bij de beoordeling van zijn klacht de handelwijze van de AIVD hebben getoetst aan de criteria die gelden voor samenwerking met buitenlandse veiligheidsdiensten. Daarbij kwamen zij tot de conclusie dat de informatieverstrekking uit 2009 onrechtmatig en onbehoorlijk was. De informatieverstrekkingen uit 2012 achtten zij weliswaar formeel in strijd met die criteria maar niet onbehoorlijk. De ombudsman deelt die conclusies, maar anders dan de CTIVD acht hij zich niet in staat te oordelen dat niet aannemelijk is dat de onrechtmatige gegevensverstrekking uit 2009 de door hem gestelde behandeling in Marokko tot gevolg heeft gehad.

Instantie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Klacht: informatie over verzoeker verstrekt aan de Marokkaanse inlichtingen- of veiligheidsdienst, wat tot zijn aanhouding heeft geleid
Oordeel: niet gegrond

Klacht: de Marokkaanse inlichtingen- of veiligheidsdienst verzocht om van verzoeker bepaalde informatie los te krijgen ten behoeve van de AIVD
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/151

23-10-2013 - Echtpaar kocht woning met Nationale Hypotheek Garantie. Hun woning werd in het openbaar geveild en de opbrengst was €30.000 lager dan de hypotheek. Hun restschuld werd aanvankelijk niet kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen, terwijl het Waarborgfonds de woning zelf had gekocht en vervolgens verkocht tegen een hogere prijs dan de hypotheekwaarde. De Nationale ombudsman vindt dat het waarborgfonds niet uit winstoogmerk heeft gehandeld. Er was geen sprake van "twee petten". Wel stelt hij vast dat de restschuld na een juridische procedure twee jaar later alsnog is kwijtgescholden. Hij vraagt zich af of het nodig was dat het echtpaar twee jaar in onzekerheid is geweest.

Instantie: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Klacht: gedurende lange tijd bij verzoekers een restschuld bij verkoop van hun woning teruggevorderd, terwijl de Stichting de woning zelf op de veiling had gekocht en vervolgens met winst had verkocht, zodat er feitelijk geen restschuld meer bestond.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/117

11-09-2013 - Man zegt dat hij 17 jaar met de AIVD heeft samengewerkt, maar dat de AIVD financiële toezeggingen niet nakomt. Ook zou de AIVD van plan zijn geweest hem te vermoorden en ervoor hebben gezorgd dat de man meer dan zes maanden geen bijstandsuitkering heeft gekregen. De Nationale ombudsman heeft bij de AIVD dossiers ingezien. Daarbij is niet gebleken dat de AIVD financiële toezeggingen niet is nagekomen. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat de overige zaken waarover hij klaagt zijn gebeurd.

Instantie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Klacht: financiële verplichtingen jegens verzoeker niet nagekomen
Oordeel: niet gegrond

Klacht: intentie gehad om verzoeker te vermoorden
Oordeel: niet gegrond

Klacht: in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen ervoor gezorgd dat verzoeker meer dan zes maanden ten onrechte geen uitkering heeft ontvangen en de juridische ondersteuning die hij hierbij nodig had tegengewerkt
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2013/107

28-08-2013 - Eigenaren van woonboten die in het water van het Zweiland in Warmond liggen, hebben voor de huur van het water een huurcontract met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Ze komen erachter dat de strook waterbodem is verkocht aan een particuliere instelling die eigenaar is van het aangrenzende land zonder dat het aan hen is aangeboden. De Nationale ombudsman vindt dat het RVOB zich ook in privaatrechtelijke kwesties volgens de behoorlijkheidsvereisten moet gedragen. Als het RVOB transparanter was geweest hadden de booteigenaren voor hun belangen kunnen opkomen.

Instantie: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Klacht: verzoeker en de andere woonbooteigenaren als huurder/gebruiker van een strook waterbodem van het Zweiland te Warmond geen voorkeurspositie gegeven bij de verkoop van deze strook en hen evenmin van tevoren over de verkoop geïnformeerd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/102

23-08-2013 - Huurder heeft een meningsverschil met de verhuurder over de hoogte van de huur en vraagt de Huurcommissie om tijdelijke huurverlaging wegens gebreken aan de woning. De Huurcommissie wijst het verzoek af. De huurder klaagt erover dat de Huurcommissie hem  hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de zitting en over het bouwkundig onderzoek naar de gebreken van de woning, waardoor de huurder onvoldoende gelegenheid had om daarop te reageren. De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie het afwijzen van het verzoek voor schadevergoeding onvoldoende heeft onderbouwd, temeer omdat de Huurcommissie een tweede verzoek om huurverlaging wél heeft toegewezen.

Instantie: Huurcommissie ressort 's-Gravenhage

Klacht: verzoekers klacht over de in zijn geval gevolgde geschillenprocedure en zijn in verband daarmee ingediende schadeclaim onvoldoende zorgvuldig behandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/100

19-08-2013 - Vrouw is vertrouwenspersoon integriteit bij een woningcorporatie. Binnen de corporatie is onvrede over de manier van communiceren van een bestuurder, de inzet en salariëring van adviseurs en de financiële verslaglegging. Medewerkers en OR zeggen vertrouwen in de bestuurder op. De Raad van Toezicht doet onderzoek en de vrouw meldt de misstand bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van het ministerie van BZK. Maar het meldpunt doet niets omdat de Raad van Toezicht al onderzoek heeft gedaan. De Nationale ombudsman vindt dat het Meldpunt niet voldoende duidelijk is geweest over zijn rol en dat zich hier wreekt dat er nog geen goede regeling voor klokkenluiders is

Instantie: Minister van Wonen en Rijksdienst

Klacht: naar aanleiding van verzoeksters melding onvoldoende actief opgesteld en de conclusies gebaseerd op onvoldoende onderzoeken en onvolledige of onjuiste feiten.
Oordeel: gegrond

Klacht: voortgang van de klachtbehandeling
Oordeel: gegrond

Klacht: onderzoek naar de financiële aspecten van de melding
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/076

28-06-2013 - Verhuurder van een pand in Amsterdam woont in Honolulu op Hawaï. De huurder vraagt de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de huurprijs en de (afrekening van de) servicekosten. De man schrijft de Huurcommissie dat hij graag zelf bij de zitting aanwezig wil zijn en vraagt de Huurcommissie hem tijdig op de hoogte te stellen, omdat de post er lang over doet. De brieven worden op het gebruikelijke tijdstip verzonden en arriveren pas na de zitting bij hem. De Nationale ombudsman vindt dat de Huurcommissie daar rekening mee had moeten houden en de man een mail had moeten sturen.

Instantie: Huurcommissie ressort 's-Gravenhage

Klacht: bij het verzenden van de oproep voor de hoorzitting onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat de bezorging meer tijd kon nemen omdat verzoeker buiten Nederland (Hawaï) woont.
Oordeel: gegrond

Rapport 2013/065

17-06-2013 - Verhuurder van twee woningen reageert op een vraag om stukken van de Huurcommissie omdat twee huurders van zijn panden bezwaar hebben gemaakt tegen de servicekosten. De verhuurder ontvangt op 18 december een brief dat er op korte termijn geen zitting wordt gepland, maar twee dagen later stuurt de commissie hem een uitnodiging voor 4 januari. Die uitnodiging krijgt hij pas op 5 januari onder ogen omdat hij vanaf 25 december met vakantie is. De Nationale ombudsman vindt dat overheidsinstanties rekening moeten houden met vertraging van de postbezorging in de kerstperiode. Hij vraagt de Huurcommissie te bezien of de verhuurder nadeel heeft ondervonden van zijn afwezigheid op de zitting en of er aanleiding is dit te compenseren door geen leges in rekening te brengen.

Instantie: Huurcommissie te Den Haag

Klacht: verzoeker een uitnodiging voor een zitting gestuurd in de voor postdiensten drukker Kerstperiode, en geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat die uitnodiging hem niet op tijd zou bereiken
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/014

28-02-2013 - Eigenaar-bewoners van particuliere woningen konden in de periode 1 juli 2009 tot uiterlijk 31 december 2010 een subsidie krijgen van maximaal €200 voor een energieadvies. In de subsidiepot zat in totaal 10 miljoen euro. De regeling werd uitgevoerd door Agentschap.nl in opdracht van het ministerie van BZK. Op 17 november 2010 stelde Agentschap.nl de regeling ook open voor collectieve aanvragen en communiceerde het dat met een aantal intermediairs. Hierdoor ontstond een run op de regeling waardoor het subsidieplafond op 19 november was bereikt en de regeling werd gesloten. De Associatie Energie Prestatie Adviseurs klaagt nu over de manier waarop de Agentschap.nl informatie heeft verstrekt over het collectief aanvragen van de subsidies. De ombudsman is van oordeel dat als de spelregels tijdens het spel door Agentschap.nl worden veranderd, iedere speler daarvan op de hoogte moet zijn. Agentschap.nl had  iedereen die daar belang bij had moeten informeren.

Instantie: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Klacht: op 17 november 2010 niet of onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheid van het collectief aanvragen van subsidie voor nog uit te brengen maatwerkadviezen (door middel van een 'budgetreservering') en over de gewijzigde aanvraagvoorwaarden
Oordeel: gegrond

Klacht: op 19 november 2010 niet of onvoldoende geïnformeerd over het aanvullend budget en over de voorwaarden waaronder na die datum nog aanvragen konden worden ingediend
Oordeel: gegrond

Klacht: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wenst de geleden schade niet te vergoeden
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2013/012

20-02-2013 - Een man doet een verzoek tot huurverlaging van zijn woning omdat die gebreken zou hebben. Van de  Huurcommissie krijgt hij het verweerschrift van de verhuurder niet toegezonden voor de zitting. Hem werd vervolgens beloofd dat hij het verweerschrift alsnog zou krijgen. Die belofte is niet nagekomen. Van de Huurcommissie mag worden verwacht dat zij controleert of de wederpartij de stukken heeft doorgestuurd. Als dat niet het geval is dan moet de Commissie de partij in de gelegenheid stellen te reageren door bijvoorbeeld de zaak aan te houden als de partij daarom vraagt. Dit heeft de Huurcommissie niet gedaan.

Instantie: Huurcommissie te Den Haag

Klacht: verzoeker het verweerschrift van de verhuurder niet toegestuurd.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor