Rapporten

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/077

14-07-2014 - Advocaat klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat drie van haar cliënten door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn uitgenodigd voor een vertrekgesprek, terwijl zij op dat moment rechtmatig in Nederland verbleven. De brief van DT&V die naar een Surinaamse man, een Oekraïense vrouw en een Ghanese vrouw is gestuurd, leidde bij hen tot veel paniek en angst. De Surinaamse man stond op de wachtlijst voor meerdere operaties en de Oekraïense vrouw was op hoge leeftijd en verbleef bij haar dochter in Nederland. De Nationale ombudsman oordeelt dat DT&V bij de Surinaamse man en Oekraïense vrouw onvoldoende maatwerk heeft geleverd, dat geldt niet voor de brief aan de Ghanese vrouw. De ombudsman kan zich voorstellen dat de uitnodigingsbrief tot paniek leidt bij deze mensen. Hij heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd om de tekst voor deze brieven aan te passen zodat de ontvangers beter geïnformeerd zijn over doel en strekking daarvan.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: drie van verzoeksters (werkzaam als advocaat) cliënten zijn uitgenodigd voor een gesprek, terwijl deze op dat moment rechtmatig verblijf in Nederland hadden
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/076

14-07-2014 - Een man krijgt een verkeersgeschil met een racefietser, die later inspecteur van het regionale politiekorps Zeeland blijkt te zijn. Een dag later wordt de man gebeld door de betreffende politiefunctionaris die een verklaring van hem opneemt. Geruime tijd later moet de man voorkomen bij de politierechter die hem uiteindelijk vrij spreekt. De man klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de inspecteur in zijn vrije tijd optrad als politiefunctionaris in een geschil waarin hij zelf partij was. De Nationale ombudsman vindt dat de inspecteur bij deze privéaangelegenheid niet zelf het proces-verbaal had moeten opmaken maar zo nodig collega's erbij had moeten roepen om dit te doen. De Nationale ombudsman  heeft zich hierover de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken in soortgelijke onderzoeken en doet daarom een aanbeveling. Hij vraagt de korpsleiding van de Nationale politie om onder de aandacht te brengen dat verbalisanten in hun vrije tijd weliswaar verbaliserend mogen optreden maar dat zij op het moment dat zij zelf partij zijn in het geschil, zich uiterst terughoudend dienen op te stellen bij het aanwenden van hun bevoegdheden.   

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: inspecteur van het politiekorps heeft op 28 juni 2010 in zijn vrije tijd opgetreden als politiefunctionaris in een verkeersgeschil met verzoeker waarin deze medewerker zelf partij was
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/075

14-07-2014 - Vrouw en haar zoon staan in een drogisterij en worden door een medewerkster verzocht om de winkel te verlaten. Dit heeft te maken met een eerder incident met de zoon. Er ontstaat discussie omdat zij de winkel niet willen verlaten. Hulp van de politie wordt ingeroepen en twee agenten komen ter plaatse. De vrouw klaagt erover dat de twee politieambtenaren zich niet wilden legitimeren, fysiek geweld toepasten met het aanleggen van een nekklem en handboeien hebben aangelegd. De Nationale ombudsman constateert dat politie onnodig geweld heeft gebruikt en vindt haar klachten gegrond. Wel merkt hij op dat dit niet betekent dat de vrouw zelf geen blaam treft. Het politieoptreden was vanaf het begin gericht op de-escalatie van het conflict. Door de opstelling van de vrouw in de winkel is het conflict onnodig verder geëscaleerd.

Instantie: Regionale politie-eenheid Noord-Holland

Klacht: geweigerd om zich te legitimeren aan verzoekster
Oordeel: gegrond

Klacht: fysiek geweld toegepast, zoals het aanleggen van een nekklem
Oordeel: gegrond

Klacht: handboeien aangelegd bij verzoekster
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/074

11-07-2014 - Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex in Wassenaar vraagt bij de gemeente om een bouwvergunning om toegangshekken in twee monumentale toegangspoorten te plaatsen. De gemeente verleent de vergunning waartegen belanghebbenden in beroep gaan. Door ziekte, vakantie en de bewerkelijkheid van de zaak liet de vergunning lang op zich wachten. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid zich aan de wettelijke termijnen moet houden. Als dat niet lukt, horen de nadelige gevolgen niet voor rekening van de burger te worden gelaten.

Instantie: Gemeente Wassenaar

Klacht: niet binnen de daarvoor geldende termijnen beslist op de ingediende bezwaren tegen de op 5 december 2012 van rechtswege verleende bouwvergunning en tegen de ontheffing van het bestemmingsplan Villawijken 2010
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/070

10-07-2014 - Man solliciteert in 2009 naar de functie van adviseur Integriteit bij het toenmalige Korps Landelijke Politiediensten. Ondanks dat hij wordt afgewezen, krijgt hij de kans om tijdelijk bij het KLPD te werken, mits het antecedentenonderzoek geen belemmeringen oplevert. Het toenmalig diensthoofd weigert, al tijdens het onderzoek, de aanstelling en weigert een toelichting te geven omdat de man zich inmiddels heeft teruggetrokken. Daarna escaleert de situatie en start de man juridische procedures. De Nationale ombudsman vindt dat het volgen van afgesproken en vastgelegde sollicitatieprocedures en antecedentenonderzoek sollicitanten rechtsbescherming geeft. Ook had de KLPD zijn grondrecht op privacy meer moeten eerbiedigen door geen nader onderzoek te doen nadat al besloten was de man niet aan te nemen vanwege het geven van onjuiste inlichtingen over zijn rang in een vorige functie. De ombudsman doet de aanbeveling de schade te compenseren.

Instantie: Landelijke Eenheid te Driebergen (voormalig Korps Landelijke Politiediensten)

Klacht: verzoekers sollicitatie naar de functie van Hoofd Integriteit onzorgvuldig afgehandeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2014/073

09-07-2014 - Koerier meldt een aanrijding in Utrecht van zijn bus bij zijn werkgever. Hij is bezig met de schadeformulieren met de andere partij, maar het is druk en de werkgever gaat naar de plaats van aanrijding zodat de koerier verder kan. Er ontstaat een meningsverschil tussen de vrouwen van de andere auto en de werkgever en twee surveillerende buitengewoon opsporingsambtenaren roepen de politie erbij. Als de werkgever wil weglopen, houden de boa's hem tegen. Hoewel de Nationale ombudsman niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de boa's, hadden zij de werkgever van de koerier niet mogen vast houden totdat de politie was gearriveerd. De schadeformulieren waren immers correct ingevuld zodat de zaak verder kon worden afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij.

Instantie: Gemeente Utrecht

Klacht: buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Utrecht heeft op 24 januari 2014 de politie op onjuiste gronden gevraagd ter plaatse te komen, en verzoeker in afwachting van de komst van de politie tegen zijn wil ter plaatse gehouden
Oordeel: gegrond

Rapport 2014/066

08-07-2014 - Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat. De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld. Dat constateert de Nationale ombudsman in dit rapport 'Wie betaalt de rekening'. Hij doet de overheid aanbevelingen hoe het betaalgedrag verbeterd kan worden. Daarvoor is een cultuuromslag nodig.

Instantie: Diverse overheidsinstanties

Rapport 2014/072

08-07-2014 - Uitgeprocedeerde vreemdeling wil naar Ethiopië, maar heeft geen vereiste documenten en met de diplomatieke vertegenwoordiging van Ethiopië komt hij niet verder. De man zit al twaalf jaar in onzekerheid. Hij vraagt de Dienst Terugkeer en Vertrek om hulp. De Nationale ombudsman vindt dat de Dienst voldoende heeft gedaan om de man te helpen. De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over een verblijfsvergunning op grond van het buitenschuldbeginsel.

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht: verzoeker onvoldoende gefaciliteerd om zijn terugkeer te realiseren
Oordeel: niet gegrond

Klacht: onjuiste toetsingscriteria gehanteerd
Oordeel: Geen oordeel gegeven
Met instemming

Rapport 2014/071

08-07-2014 - Politie Zeeland-West Brabant vermoedt een hennepkwekerij en treedt huis binnen van iemand die op dat moment niet thuis is. Een huisvriend van de man die in de buurt is, heeft de politie zijn sleutel gegeven. In de woning wordt geen hennepkwekerij aangetroffen. De Nationale ombudsman vindt dat de politie volgens vaste rechtspraak voldoende grond had om binnen te treden, namelijk een melding van meld Misdaad Anoniem, een stroommeting en eigen waarneming ter plaatse.

Instantie: Regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht: zonder reële verdenking verzoekers woning binnengetreden wegens het vermoeden van de aanwezigheid van een hennepkwekerij
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2014/069

03-07-2014 - Bedrijf van een man heeft een overeenkomst met een opdrachtgever. Zijn vriendin vraagt de provincie Overijssel of die opdrachtgever subsidie krijgt, legt uit waarom ze dit wil weten en vraagt om discretie. De provincie zegt haar het verzoek te behandelen volgens de Wet openbaar bestuur (Wob). En stelt vervolgend de opdrachtgever op de hoogte van het Wob-verzoek door het bedrijf van de man. De man vindt dit allerminst discreet. Maar volgens de provincie is gehandeld volgens de regels. De ombudsman vindt echter dat de provincie niet goed geluisterd heeft. Er is gevraagd om discretie en als dat niet mogelijk is dan had de mogelijkheid er moeten zijn het verzoek in te trekken. De provincie zal haar werkwijze aanpassen.

Instantie: provincie Overijssel

Klacht: Bedrijf klaagt erover dat provincie Overijssel niet discreet omgaat met verzoek om informatie over zijn opdrachtgever
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor