Rapporten 2006 Politie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/399

29-12-2006

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Handelwijze in verband met onderbrengen voor de nacht van verzoekers kleindochter: aan verzoeker geadviseerd om kleindochter voor de nacht onder te brengen bij een derde.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoekster onvoldoende betrokken bij gesprekken en beslissing over onderbrengen van kleindochter bij een derde; onvoldoende onderzoek verricht naar degene bij wie kleindochter werd ondergebracht.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/397

28-12-2006

Instantie: Regiopolitie Noord-Holland Noord

Klacht: Optreden politieambtenaar: aangehouden en overgebracht naar politiebureau, geboeid.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende onpartijdig opgesteld in conflict door op te treden tegen verzoeker doch niet tegen zoon van politieambtenaar die ook betrokken was bij conflict.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: (onjuiste) informatie verschaft met betrekking tot strafvervolging van een derde.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2006/385

21-12-2006

Instantie: Beheerder regiopolitie Midden en West Brabant

Klacht: Wijze van opstelling door politieambtenaar waardoor zoon van verzoekers agressief werd en situatie escaleerde, hierdoor werd geweldgebruik tegen zoon door politieambtenaar noodzakelijk.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/382

15-12-2006

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Wijze waarop klachtbrief over partijdigheid inzake burenconflict is behandeld: gesteld dat verzoeker afspraak met politie niet was nagekomen en om 22.10 uur had gebeld voor nieuwe afspraak omdat hij deze was vergeten, gesteld dat verzoeker meerdere keren de veroorzaker was geweest van geluidsoverlast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Wijze waarop verzoekers klacht is samengevat, gesteld dat wijkagent had gezien dat bij verzoeker geen vloerbedekking in woning was, woningbouwvereniging bij politieoptreden betrokken.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Gesteld dat verzoeker zijn klacht niet telefonisch wilde bespreken, gesteld dat verzoeker zijn afspraak niet zou zijn nagekomen en pas na de afgesproken tijd had gebeld met het verzoek om zijn klacht alsnog telefonisch te bespreken, gesteld dat wijkagent meerdere keren had getracht om afspraak met verzoeker te maken, gesteld dat verzoeker had meegedeeld dat de klacht geen toelichting meer behoefde, gesteld dat verzoeker ontwijkende antwoorden gaf toen hij door politie werd geconfronteerd met mutaties uit het bedrijfsprocessensysteem.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2006/383

15-12-2006

Instantie: Regiopolitie Limburg Noord

Klacht: Na verkeersongeval niet onmiddelijk proces-verbaal opgemaakt; feiten van ongeval onvolledig dan wel onjuist vastgelegd.
Oordeel: gegrond

Instantie: Beheerder regiopolitie Limburg Noord

Klacht: Termijn van klachtbehandeling; beslissing uitgebleven op verzoek om schadevergoeding.
Oordeel: gegrond

Klacht: Tweede politieambtenaar niet gehoord in kader van klachtbehandeling.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/378

01-12-2006

Instantie: Regiopolitie Brabant Noord

Klacht: Aangehouden in woning; woning niet deugdelijk afgesloten toen verzoeker werd meegenomen naar bureau; onvoldoende actie ondernomen n.a.v. aangiften van vernieling.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/379

01-12-2006

Instantie: Officier van justitie Den Haag

Klacht: Toestemming gegeven om verzoeker buiten heterdaad aan te houden.
Oordeel: gegrond

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Tijdens insluiting medische zorg onthouden.
Oordeel: gegrond

Klacht: Reden van aanhouding niet meegedeeld.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/377

01-12-2006

Instantie: Regiopolitie Midden- en West-Brabant

Klacht: Klacht over gedraging politieambtenaren niet ontvankelijk verklaard.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/374

28-11-2006

Instantie: Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Klacht: Wijze waarop is omgegaan met aangifte van mishandeling: geen getuigen gehoord, pas na drie dagen aangifte beoordeeld waardoor bewijsmateriaal verloren is gegaan, tot drie maal toe andere rechercheur op zaak gezet, geen adequate informatie verstrekt over voortgang zaak.
Oordeel: gegrond

Instantie: Beheerder regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar wijze waarop bij de behandeling van verzoekers klacht toepassing is gegeven aan artikel 9.12 van de Awb.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/373

28-11-2006

Instantie: Regiopolitie Utrecht

Klacht: Geen registratieset opgemaakt na verkeersongeval; geweigerd schade te vergoeden die verzoeker tengevolge van het ongeval heeft geleden.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor