Rapporten 2006 Buitenlandse Zaken

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/352

26-10-2006

Instantie: Nederlandse ambassade te Bogotá (Colombia)

Klacht: Stukken aan verzoeker gevraagd die al aan de Nederlandse ambassade in Colombia waren overlegd; in kennis gesteld van positieve beschikking nadat deze eerder onbestelbaar retour was gekomen; herhaaldelijk telefonisch meegedeeld dat ambassade wachtte op bericht uit Nederland; meegedeeld dat termijn voor inwinnen advies drie maanden kon duren.
Oordeel: gegrond

Klacht: Persoonlijke gegevens van verzoekers schoonmoeder gevraagd.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Meegedeeld dat visum niet eerder kon worden aangevraagd dan 45 dagen voor vertrek.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Instantie: Visadienst

Klacht: Gezegd dat het geen zin had binnen zes weken te informeren naar stand van zaken.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende duidelijkheid verschaft aan verzoeker over te overleggen stukken.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/283

15-08-2006

Instantie: Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling te Amsterdam

Klacht: Niet gereageerd op verzoeksters brief.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/219

16-06-2006

Instantie: Nederlandse honorair consulaat te Antalya (Turkije)

Klacht: Wijze van bejegenen in kader van behandeling aanvraag laissez-passer: informatie over problemen verzoekers intern niet goed overgedragen.
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet optimaal telefonisch bereikbaar geweest op 6 en 9 augustus; overgelegde aangifte gekwalificeerd als ontoereikend voor de verdere afhandeling van de verzoeken om afgifte van de laissez-passers.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Verzoekers niet in kennis gesteld van de conclusie die de minister had verbonden aan de bevindingen van het onderzoek naar de klacht die verzoekers hadden ingediend.
Oordeel: gegrond

Instantie: Minister van Buitenlandse Zaken

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de klacht is afgehandeld: verzoekers niet gewezen op de mogelijkheid om de klacht na de interne klachtprocedure in te dienen bij de Nationale ombudsman.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/215

12-06-2006

Instantie: Consulaat-Generaal te Barcelona (Spanje)

Klacht: Onvoldoende ingespannen om bij de Spaanse autoriteiten aandacht te vragen voor verzoekers situatie in de gevangenis 'La Modelo' te Barcelona.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Onvoldoende ingespannen om bij de Spaanse autoriteiten aandacht te vragen voor verzoekers situatie in de gevangenis 'La Modelo' te Barcelona.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/180

09-05-2006

Instantie: Nederlands Consulaat te Southampton (Engeland)

Klacht: In kader van verzoekers aanvraag om verlening visum kort verblijf voor zijn echtgenote hem niet tijdig de gelegenheid geboden de aanvraag in te dienen waardoor het visum niet op tijd beschikbaar was.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoek afgewezen om compensatie voor de geleden financiële schade .
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/176

02-05-2006

Instantie: Visadienst

Klacht: Gedurende procedure ter verkrijging van mvv verzoekster er niet op gewezen dat een aanvraag om een mvv noodzakelijk is om de mogelijkheid te hebben tot het instellen van een rechtsmiddel in die procedure.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Instantie: Nederlandse ambassade te Islamabad (Pakistan)

Klacht: Geen acht geslagen op aanwezigheid van verzoeksters echtgenoot.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/172

28-04-2006

Instantie: Nederlandse ambassade te Islamabad (Pakistan)

Klacht: Klacht ongegrond verklaard over het feit dat verzoekers vader steekpenningen heeft moeten betalen in het kader van legalisatie en verificatie van zijn huwelijksakte: de gehanteerde argumenten konden de conclusie niet dragen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/147

18-04-2006

Instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klacht: Lange duur klachtafhandeling; verzoeker niet in gelegenheid gesteld te worden gehoord in kader van zijn klacht.
Oordeel: gegrond

Instantie: Nederlands Consultaat-Generaal te Vancouver (Canada)

Klacht: Verzoeker systematisch afgehouden van zijn hoofdtaak als Trade-Officer en hem onvoldoende steun geboden bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/143

12-04-2006

Instantie: Minister van Buitenlandse zaken

Klacht: Verweerschriften tegen verzoeksters bezwaar te laat toegestuurd en niet genoemd hoe verzoekster kon opkomen tegen het besluit; niet gereageerd op verzoeksters klacht en verzoeksters brief niet beantwoord.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/123

05-04-2006

Instantie: Nederlandse ambassade te Rabat (Marokko)

Klacht: Procedure extra vertraagd door pas laat over te gaan tot afgifte van de mvv.
Oordeel: gegrond

Instantie: Visadienst

Klacht: Onduidelijkheid geschapen tijdens verzoeksters beroepsprocedure ter verkrijging van een mvvv; beslissing in laat stadium ingetrokken.
Oordeel: gegrond

Klacht: Intrekking niet gemotiveerd; geen verontschuldigingen aangeboden ondanks de geschetste gang van zaken.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor