Rapporten 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/393

22-12-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Verzoekers werkgever toestemming verleend de arbeidsverhouding met hem om bedrijfseconomische redenen te beëindigen waarbij het anciënniteitsbeginsel niet juist is toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Op grond van artikel 4:2 zesde lid van het Ontslagbesluit het anciënniteitsbeginsel buiten toepassing gelaten; op herplaatsing gerichte onderzoeksplicht van werkgever geschonden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/380

06-12-2006

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Afwikkeling van klacht over gang van zaken rond aanvraag deskundigenoordeel: niet op alle onderdelen van klacht ingegaan, met name niet op het ontbreken van een objectiveerbare medische specificatie in het deskundigenoordeel.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/376

01-12-2006

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Niet gereageerd op brieven verzoeker; ondanks toezegging niet of laat terug gebeld; waarschuwingen gestuurd wegens het niet voldoen aan sollicitatieplicht terwijl verzoeker daarvoor is vrijgesteld; tegenstrijdige berichten gegeven over het niet of juist wel mogen verrichten van vrijwilligerswerk; post naar oude adres gestuurd ondanks telefonische en schriftelijke adreswijziging; gesteld dat re-integratieonderzoek heeft plaatsgevonden terwijl verzoeker dit heeft ontkend; over mondeling ingediende klacht ten onrechte meegedeeld dat deze was afgehandeld en dat verzoeker daarover tevreden was.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/369

16-11-2006

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht: Onvoldoende de echtheid onderzocht van één of meer machtigingen waarmee UWV werd verzocht een deel van de uitkering over te maken op bankrekening waarover ex-echtgenote kon beschikken.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/359

07-11-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Verzoekers werkgever toestemming verleend de arbeidsverhouding met hem te beëindigen zonder advies te vragen aan de Arbeidsinspectie t.a.v. de arbeidsomstandigheden.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/356

03-11-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Verzoekers werkgever toestemming verleend om de arbeidsverhouding met hem om bedrijfseconomische redenen te beëndigen maar geen advies gevraagd aan UWV; ontslagbeslissing ontoereikend gemotiveerd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/350

16-10-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Toestemming verleend aan werkgever van verzoekster om arbeidsverhouding te beëindigen; ingediende klacht hierover door CWI ongegrond verklaard.
Oordeel: gegrond

Klacht: Op basis van financiële gegevens door CWI geoordeeld dat er een bedrijfseconomische oorzaak was voor beëindigen dienstbetrekking; het ongegrond verklaren van verzoekers klacht op dit puntpunt.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/337

28-09-2006

Instantie: UWV Utrecht

Klacht: Wijze waarop is omgegaan met verzoeksters melding van de trieste afloop van haar zwangerschap: ondanks verschillende klachten verzoekster toch benaderd in verband met haar (reeds op trieste wijze geëindigde zwangerschap), verzoekster een aanvraagformulier zwangerschapsuitkering toegestuurd.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2006/330

27-09-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Verzoekers werkgever toestemming verleend de arbeidsverhouding te beëindigen wegens verwijtbaar handelen of nalaten: verzoekers belangen onvoldoende meegewogen, vergunning verleend ondanks advies van de Ontslagadviescommissie.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar wijze van klachtafhandeling.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/335

27-09-2006

Instantie: UWV Rotterdam

Klacht: In toelichting deskundigenoordeel opmerkingen gemaakt die niet stroken met de conclusie dat verzoeker voldoende en geschikte reïntegratie inspanningen heeft verricht.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoeker niet gehoord.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor