Rapporten 2006 Verkeer en Waterstaat

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/375

29-11-2006

Instantie: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Klacht: Met betrekking tot openbare aanbesteding van prestatiecontract voor onderhoud van bepaalde installaties op en langs bepaalde rijkswegen: onvoldoende informatie verschaft, voorgesteld om informatie zelf te verzamelen door met auto met 80 km/uur langs betreffende installaties te rijden, toezegging om te informeren over bezwaarafhandeling niet nagekomen, niet ingegaan op verzoek om overleg omtrent de bezwaren, ontvangst van klacht van 25 oktober 2004 pas op 19 november 2004 bevestigd, pas op 10 maart 2005 mondelinge behandeling van klacht plaatsgevonden, gemaakte afspraak om verzoekster nader te informeren over ontwikkeling van prestatiebestekken niet nagekomen, klacht niet of niet tijdig afgehandeld .
Oordeel: gegrond

Klacht: Te korte inschrijftermijn gehanteerd.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/353

26-10-2006

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Op basis van mededeling examinator beslist dat verzoekster nader door psychiater onderzocht moest worden om verklaring van geschiktheid te verkrijgen; klacht van verzoekster ongegrond verklaard .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/313

11-09-2006

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Na afloop van een keuring het kenteken van verzoekers aanhangwagen verwijderd en hem meegedeeld dat de politie het keuringsstation maar moest bellen bij eventuele aanhouding.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/306

05-09-2006

Instantie: Dienst Wegverkeer

Klacht: Verzoekster niet geïnformeerd dat de aan haar verstrekte homologatieverklaring van haar auto mogelijk niet door de Franse autoriteiten zou worden geaccepteerd.
Oordeel: niet gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/286

18-08-2006

Instantie: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, divisie Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid

Klacht: Verzoeker geen inzage gegeven in door hem afgelegde schriftelijk theorie-examen Techniek CCV-B.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/242

13-07-2006

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid

Klacht: Verzoeker niet geïnformeerd over het positieve advies van de keuringsarts en hem niet in het bezit gesteld van een Verklaring van geschiktheid voor de categorieën C en EC.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/199

09-06-2006

Instantie: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervooer

Klacht: In het kader van aanvraag voor Keurmerk Taxibedrijf negatief advies verstrekt aan KIWA Certificatie en Keuringen N.V..
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/197

08-06-2006

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Bij ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer geen rekening gehouden met data van verhindering, overgegaan tot ten uitvoer brengen van de maatregel ondanks verzoek om rechterlijke uitspraak af te wachten op beroep tegen bezwaarschrift.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Correspondentie naar oud adres gestuurd terwijl nieuwe adres bij bezwaarschrift was doorgegeven.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/184

17-05-2006

Instantie: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland

Klacht: In het kader van Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis) afwijzend gereageerd op verzoekers verzoek om de gerealiseerde geluidwerende voorzieningen op correcte wijze af te ronden;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Geweigerd toegezegde vergoedingen uit te betalen.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2006/136

06-04-2006

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Klacht: Vorderingsprocedure op grond van artikelen 130-134a van de Wegenverkeerswet 1994 te traag afgewikkeld.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor