Rapporten 2005 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/404

27-12-2005

Instantie: OZ Zorgverzekeringen te Breda

Klacht: Lange behandelingsduur van verzoekers bezwaarschrift; verzoekers klacht daarover niet of niet afdoende behandeld;.
Oordeel: gegrond

Instantie: Centraal Administratiekantoor- Bijzondere Zorgkosten b.v.

Klacht: Toezegging dat verzoeker snel gecorrigeerde facturen zou ontvangen niet nagekomen; verzoeker per brief uitstel van betaling verleend tot een bepaalde datum terwijl OZ Zorgverzekeringen had toegezegd het CAK-BZ te vragen de incassoprocedure te stoppen gedurende verzoekers bezwaarprocedure;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Toezegging dat verzoeker een nieuwe beschikking zou ontvangen niet nagekomen.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2005/407

27-12-2005

Instantie: Bureau Jeugdzorg te Weert

Klacht: Politie ingeschakeld om verzoeksters zoon aan te houden; verzoekster onvoldoende geïnformeerd over de opvoeding en het welzijn van haar zoon.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/383

12-12-2005

Instantie: Stichting Centrale Zorgverzekeraarsgroep, Ziekenfonds

Klacht: Verzoekster niet op de hoogte gebracht van de beslissing om de vergoeding van sterilisatie uit het verstrekkingenpakket te schrappen; in klachtafdoeningsbrief niet verwezen naar de Nationale ombudsman.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/384

12-12-2005

Instantie: Zorgkantoor Haaglanden

Klacht: Wijze van informeren van verzoeksters ouders over de vaststelling van de door hen verschuldigde eigen bijdrage in het kader van de AWBZ: niet uit eigen beweging informatie verstrekt over de wijze van berekening van de eigen bijdrage, geen melding gemaakt van de verhoging van de eigen bijdrage, geen duidelijke informatie gegeven waaruit blijkt hoe de berekening van de eigen bijdrage tot stand is gekomen, voor het besluit waarbij de eigen bijdrage bekend werd gemaakt een onvoldoende toegankelijk en transparant formulier gebruikt; .
Oordeel: gegrond

Klacht: Niet voldaan aan wettelijk vereiste van klachtbehandeling door bestuursorgaan;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop verzoeksters klacht hierover is behandeld: klacht niet behandeld binnen de gestelde wettelijke termijn; verzoekster niet gehoord; niet op alle klachtonderdelen ingegaan; in klachtafdoeningsbrief niet verwezen naar externe klachtbehandelaar.
Oordeel: gegrond

Instantie: College voor zorgverzekeringen

Klacht: Zorgkantoren verplicht gebruik te maken van een beschikkingsformulier bij wijze van beschikking.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2005/368

30-11-2005

Instantie: ZorgOnderzoek Nederland

Klacht: Zonder verzoeksters toestemming haar gegevens van een eerder ingediend onderzoeksvoorstel gebruikt om een opdracht aan derden te verlenen voor onderzoek op dat terrein; verzoekster niet gericht uitgenodigd om te reageren op de onderzoeksopdracht;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop verzoeksters klacht over bovenstaande is behandeld.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/348

15-11-2005

Instantie: Instituut Zorgverzekering Ambtenaren, regiokantoor te Heerhugowaard

Klacht: In ontvangsbevestiging van verzoeksters bezwaarschrift uitgegaan van behandeltermijn van 14 weken;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verdaging van de beslissing niet gemotiveerd.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Klachtencommissie Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

Klacht: In ontvangsbevestiging verzoeksters klacht eveneens uitgegaan van behandeltermijn van 14 weken;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verdaging niet gemotiveerd.
Oordeel: niet gegrond

Instantie: Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten en Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

Klacht: Lange behandelingsduur van bezwaarschrift tegen beschikking eigen bijdrage zorg zonder verblijf.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/209

21-07-2005

Instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: Verzoek om vergoeding schade niet in behandeling genomen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/182

23-06-2005

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht: Notitie over verzoekers functioneren opgesteld en doorgeleid naar ministerie van VWS.
Oordeel: gegrond

Instantie: Ministerie van Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport

Klacht: Notitie voorgelegd aan Procureur-Generaal bij Hoge Raad; verzoeker niet gehoord; verzoek van de Procureur-Generaal om betrokkenen te informaren;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verweerschrift niet toegezonden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/172

15-06-2005

Instantie: Zorgverzekeraar Trias

Klacht: Ziekenfondspremie van verzoeksters zoon tweemaal geïnd.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2005/120

15-04-2005

Instantie: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Klacht: Signaal van Raad van Bestuur over niet functioneren van verzoeker overgenomen door inspectie, zonder dat inspectie nader onderzoek naar verzoekers functioneren instelde.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor