Rapporten 1998 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 1998/572

22-12-1998

Instantie: Huurcommissie Den Haag

Klacht: Brief aan voorzitter niet door of namens voorzitter beantwoord; richt zich m.b.t. aftrek voor stadsvernieuwing niet naar oordeel kantonrechter; niet ingegaan op punten uit brief verzoeker .
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 1998/574

22-12-1998

Instantie: Huurcommissie Amsterdam

Klacht: Zendt verzoeken om uitspraak over redelijkheid voorstel tot huurverlaging terug als nog geen zes weken zijn verstreken na ingangsdatum .
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 1998/538

03-12-1998

Instantie: huurcommissie Schiedam

Klacht: Niet binnen redelijke termijn beslissing genomen op bezwaar tegen huurverhoging; verzoek afgewezen om zitting te vervroegen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/507

19-11-1998

Instantie: Huurcommissie Leiden

Klacht: Nog niet beslist op verzoekschrift; op zitting getracht partijen tot overeenstemming te brengen over splitsen huurprijs; niet aangegeven wanneer definitieve uitspraak zou volgen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/458

21-10-1998

Instantie: Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "Land van Thorn"te Roermond

Klacht: Grondeigenaar niet tijdig geïnformeerd over geplande aanleg fietspad over zijn grond, waardoor hij niet tijdig bezwaar heeft kunnen maken.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/438

09-10-1998

Instantie: Hoofdafdeling Individuele Subsidiëring

Klacht: Vordering verrekend met verzoekster nog toekomende bedragen huursubsidie.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/411

30-09-1998

Instantie: Inspectie Milieuhygiëne Noord-West Haarlem

Klacht: Verloop behandeling klacht over geluidhinder door gemeente IJsselstein niet gevolgd.
Oordeel: gegrond

Rapport 1998/406

29-09-1998

Instantie: Huurcommissie Utrecht

Klacht: Geweigerd behandeling verzoek aan te houden, hoewel verzoeker had laten weten dat hij de hoorzitting niet zou kunnen bijwonen.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 1998/355

27-08-1998

Instantie: Huurcommissie

Klacht: Nog niet beslist op verzoekschrift ex artikel 20 lid 1 van de Huurprijzenwet woonruimte.
Oordeel: gegrond

Rapport 1998/302

27-07-1998

Instantie: Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Klacht: Dwanginvordering van een huursubsidieschuld; afwijzing voorstel om niet ontvangen stukken opnieuw toe te zenden.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor