Rapporten Justitie

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2014/063 IND laat asielzoekster aanvankelijk niet bijstaan door eigen advocaat

23-06-2014 - Een Iraanse vrouw en haar drie dochters vragen in het aanmeldcentrum in Ter Apel asiel aan. Advocaat laat schriftelijk en telefonisch aan de IND weten dat hij de vrouw en haar dochters bij wil staan en verzoekt daar in de planning voor het gehoorgesprek rekening mee te houden. Dit gebeurt niet en de vrouw en dochters trekken hun asielaanvraag in. Een maand later vragen zij opnieuw asiel aan en kunnen nu wel bijgestaan worden door deze advocaat. Ze ontvangen een verblijfsvergunning. Ze klagen erover dat de Decentrale Planning in eerste instantie weigerde de planning aan te passen. De Nationale ombudsman begrijpt dat een snelle en zorgvuldige procedure nodig is maar vindt ook dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. Dat is hier niet voldoende gebeurd. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor excuses aangeboden.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Klacht: Decentrale Planning (bestaande uit IND, RvR en COA) weigert planning aan te passen voor behandeling van asielverzoeken vrouw en haar drie dochters.
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2014/044

11-06-2014 - Na een klacht over geluidsoverlast treedt de politie Den Haag een woning binnen en neemt de geluidsboxen in beslag. De officier van justitie geeft toestemming om ze te vernietigen. Maar de geluidsboxen zijn van iemand anders dan degene die de geluidsoverlast veroorzaakte. Het OM weigert de schade te vergoeden. De Nationale ombudsman vindt dat het OM het besluit om de boxen te vernietigen onvoldoende heeft gemotiveerd door niet te zeggen dat de kosten van de bewaring hoger waren dan de waarde van de boxen. Hij heeft er kennis van genomen dat het OM de schade inmiddels heeft vergoed, nadat de rechter had gelast dat de boxen aan de eigenaar moesten worden teruggegeven.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht: onvoldoende duidelijkheid geven over motivatie in beslaggenomen geluidsboxen te vernietigen
Oordeel: gegrond
Met instemming

Rapport 2012/168

17-10-2012 - Politie Haaglanden forceert de voordeur van een woning wegens verdenking van hennep kweken. Nadat de politie 20 hennepplanten in beslag heeft genomen, wordt de voordeur gerepareerd. Maar de politie heeft de achterdeur niet goed afgesloten en de eigenaar zegt dat hij nadat hij thuiskomt €7.000, een laptop en een schilderij mist. De Nationale ombudsman vindt dat de diefstal niet aan de politie verweten kan worden omdat de achterdeur al niet goed sloot voordat de politie kwam. Wel vindt hij dat de politie meer moeite had moeten doen om de aangifte op te nemen.

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: de achterdeur van verzoekers woning niet goed afgesloten, nadat er in zijn woning was binnengetreden door vijf politieambtenaren
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verschillende keren geweigerd verzoekers aangifte van diefstal uit zijn woning op te nemen
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2011/371

30-12-2011 - Een man en zijn buurman hebben ruzie met elkaar over de plaats van het hekwerk in de brandgang tussen hun woningen. De man heeft ook het idee dat zijn buurman uitkeringsfraude pleegt. Hij heeft daarover informatie gegeven aan het UWV. De buurman heeft een klacht ingediend bij de werkgever van de man, de Douane wegens het opvragen van informatie. Beide buren hebben een aantal keer hulp van de wijkagent ingeroepen. De man klaagt erover dat de wijkagent twee keer ten gunste van de buurman zijn invloed bij de gemeente heeft aangewend over het plaatsen van het hekwerk. En dat hij de behandeling van de klacht over hem bij zijn werkgever heeft gefaciliteerd door een locatie te regelen voor een gesprek tussen zijn buurman en de Douane. De Nationale ombudsman vindt dat het niet getuigt van een professionele opstelling van de wijkagent door het gesprek tussen de buurman en verzoekers werkgever te faciliteren en hier vervolgens bij te zitten. Het wekt op zijn minst de schijn van partijdigheid. De wijkagent heeft in strijd gehandeld met het verbod van vooringenomenheid. De klacht over de actieve bemoeienis met de "hekjeskwestie" vindt de ombudsman niet gegrond.

Instantie: Beheerder van het regionale politiekorps Hollands Midden

Klacht: de wijkagent heeft bij de gemeente zijn invloed aangewend ten gunste van buurman van verzoeker bij een conflict ttussen verzoeker en zijn buurman
Oordeel: niet gegrond

Klacht: de wijkagent heeft de behandeling van een klacht die de buurman van verzoeker heeft ingediend gefaciliteerd door een locatie te regelen
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/369

30-12-2011 - Een politieambtenaar wordt als verdachte aangemerkt voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal van de aanhouding van een automobilist. Tijdens het surveilleren loopt een situatie uit de hand waarbij de agent de automobilist een tik tegen het achterhoofd geeft. In het proces-verbaal geeft hij in strijd met de waarheid aan dat hij per ongeluk diens hoofd raakte. De agent wordt veroordeeld voor het valselijk opmaken van een proces-verbaal. In het verhoor van de agent komt naar voren dat een collega als wachtcommandant de inhoud van het proces-verbaal heeft nagekeken en gecorrigeerd. Deze wachtcommandant wordt daarom ook als verdachte aangemerkt. De officier van justitie seponeert na onderzoek de strafzaak tegen de wachtcommandant met sepotcode 02 (geen wettig bewijs). De wachtcommandant vindt dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt en code 01 moet worden gebruikt. De ombudsman vindt dat de officier van justitie juist heeft gehandeld. Ook al is de rol van de wachtcommandant bij het opmaken van het valse proces-verbaal niet precies duidelijk geworden, er was wel een zekere betrokkenheid. In zijn leidinggevende functie heeft hij kennelijk geaccepteerd dat mogelijk een valselijk opgemaakt proces-verbaal zou worden ondertekend.

Instantie: Officier van justitie te Den Haag

Klacht: officier van justitie heeft de tegen verzoeker ingestelde strafzaak geseponeerd met sepotcode 2 in plaats van sepotcode 1
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2011/370

30-12-2011 - Dit rapport gaat over de gang van zaken rond het opstellen van het proces-verbaal uit rapport 2011/369. De chef van de wachtcommandant klaagt erover de officier van justitie de strafzaak tegen hem heeft geseponeerd met code 02 en niet met code 01. Ook klaagt hij over de manier waarop zijn klacht door de hoofdofficier van justitie is behandeld. Na onderzoek stelt de ombudsman dat de betrokkenheid van de chef bij het opstellen van het proces-verbaal weliswaar niet is komen vast te staan, maar dat de afgelegde verklaringen de verdenking ook niet volledig hebben weggenomen. Hij vindt dat de officier van justitie de sepotcode 02 voldoende heeft gemotiveerd. De behandeling van de klachten van de chef had beter gemoeten: zo is de termijn overschreden, is geen hoor en wederhoor toegepast en is niet vermeld dat de chef de Nationale ombudsman kon inschakelen.

Instantie: Officier van Justitie te Den Haag

Klacht: officier van justitie heeft de tegen verzoeker ingestelde strafzaak geseponeerd met sepotcode 2 in plaats van sepotcode 1
Oordeel: niet gegrond

Klacht: de klacht is door dezelfde officier beoordeeld tegen wie de klacht was gericht
Oordeel: niet gegrond

Klacht: verzoeker is niet in de gelegenheid gesteld de klacht mondeling toe te lichten
Oordeel: gegrond

Klacht: de klachttermijn is met twee weken overschreden
Oordeel: gegrond

Klacht: in de klachtafhandelingsbrief is niet vermeld binnen welke termijn bij de Nationale ombudsman kan worden geklaagd
Oordeel: gegrond

Rapport 2011/210

19-07-2011 - Een vrouw vindt onder de ruitenwisser van haar geparkeerde auto een briefje van een getuige die heeft gezien dat iemand haar auto heeft aangereden. Zij ziet krassen aan de rechterachterkant van de auto. De getuige heeft de automobilist gezien, maar weet het kenteken niet meer. De vrouw doet aangifte bij de politie. Een paar maanden later ziet de getuige de automobilist, zij heeft het kenteken door aan de politie. De politie raakt dit echter kwijt, waardoor de vrouw het eigen risico van 150 euro voor het Waarborgfonds moet betalen. Zij vraagt de politie om haar dit te vergoeden. De Nationale ombudsman beveelt de politie aan om aan dit verzoek tegemoet te komen, in lijn met zijn rapport 'behoorlijk omgaan met schadeclaims' (2011/025).

Instantie: Beheerder van het regionale politiekorps Noord- en Oost-Gelderland

Klacht: wijze waarop is gereageerd op verzoek om schadevergoeding. verwijt van onzorgvuldigheid. ontevreden over de wijze waarop afwijzing van klacht is gemotiveerd
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2010/367

28-12-2010

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht: Onvoldoende voortvarend gehandeld om tot inning van kinderalimentatie bij verzoeksters ex-partner te komen; nooit uit zichzelf contact met verzoekster opgenomen over stand van zaken.
Oordeel: gegrond

Klacht: In contact met verzoekster niet behulpzaam opgesteld en partij gekozen van ex-partner.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2010/365

22-12-2010

Instantie: Openbaar Ministerie te Leeuwarden

Klacht: Geweigerd om sepotcode 02 (onvoldoende bewijs) te wijzigen in sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt).
Oordeel: gegrond

Rapport 2010/361

16-12-2010

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Klacht: Inning kinderalimentatie overgenomen; aangegeven dat verzoeker het teveel betaalde bedrag bij ex-echtgenote diende terug te vorderen.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Tijdens telefoongesprek niet geluisterd naar verzoeker en verbinding verbroken.
Oordeel: Geen oordeel gegeven


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor