Rapporten 2006

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2006/398

29-12-2006

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Klacht: In het kader van ondertoezichtstelling van kind van verzoeker: onvoldoende ingespannen om passende voorziening van jeugdhulpverlening te realiseren in periode 29 januari tot 17 mei 2004 en 22 juni 2004 tot 21 juni 2005, niet geïnformeerd over overplaatsing.
Oordeel: gegrond

Klacht: Geen passende voorziening jeugdhulpverlening gerealiseerd in periode 3 november 2003 tot 29 januari 2004 en 17 mei tot 22 juni 2004, geen zinvolle dagbesteding gerealiseerd, kind van verzoeker gekleineerd en afgesproken verlofregeling teruggedraaid.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/399

29-12-2006

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Handelwijze in verband met onderbrengen voor de nacht van verzoekers kleindochter: aan verzoeker geadviseerd om kleindochter voor de nacht onder te brengen bij een derde.
Oordeel: gegrond

Klacht: Verzoekster onvoldoende betrokken bij gesprekken en beslissing over onderbrengen van kleindochter bij een derde; onvoldoende onderzoek verricht naar degene bij wie kleindochter werd ondergebracht.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/397

28-12-2006

Instantie: Regiopolitie Noord-Holland Noord

Klacht: Optreden politieambtenaar: aangehouden en overgebracht naar politiebureau, geboeid.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende onpartijdig opgesteld in conflict door op te treden tegen verzoeker doch niet tegen zoon van politieambtenaar die ook betrokken was bij conflict.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: (onjuiste) informatie verschaft met betrekking tot strafvervolging van een derde.
Oordeel: Geen oordeel gegeven

Rapport 2006/388

22-12-2006

Instantie: Officier van justitie Amsterdam

Klacht: Proces-verbaal geseponeerd waarin verzoeker als verdachte is aangemerkt op grond dat het een feit van betrekkelijke omvang betrof terwijl volgens verzoeker uit proces-verbaal niet valt op te maken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het bezitten van een stof vallende onder lijst I van de Opiumwet.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/389

22-12-2006

Instantie: Arrondissementsparket Zwolle

Klacht: In het Algemeen Justitieel Documentatie register geregistreerd dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van schenden van verbod op het aanwezig hebben van middel als bedoeld in lijst II van de Opiumwet.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/391

22-12-2006

Instantie: Hoofdofficier van justitie Groningen

Klacht: In brief onvolledig geantwoord op vraag of telefoon van verzoeker is afgetapt.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/392

22-12-2006

Instantie: Gemeente Landgraaf

Klacht: Wethouder heeft buiten ingestelde klachtenprocedure om aan verzoeker brief geschreven aangaande het onderwerp van klacht verzoeker.
Oordeel: gegrond

Instantie: Gemeente Landgraaf

Klacht: Onderzoek uit eigen beweging naar wijze waarop klacht is behandeld over manier waarop gemeente haar openbaar groen aan burgers verkoopt en over het geen gehoor vinden als burger bij wethouder inzake deze klacht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2006/393

22-12-2006

Instantie: Centrale organisatie werk en inkomen

Klacht: Verzoekers werkgever toestemming verleend de arbeidsverhouding met hem om bedrijfseconomische redenen te beëindigen waarbij het anciënniteitsbeginsel niet juist is toegepast.
Oordeel: gegrond

Klacht: Op grond van artikel 4:2 zesde lid van het Ontslagbesluit het anciënniteitsbeginsel buiten toepassing gelaten; op herplaatsing gerichte onderzoeksplicht van werkgever geschonden.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2006/394

22-12-2006

Instantie: Penitentiaire Inrichting Overijssel te Zwolle

Klacht: Hoogte van winkelprijzen in de Penitentiaire Inrichting Overijssel te Zwolle.
Oordeel: niet gegrond
Met instemming

Rapport 2006/385

21-12-2006

Instantie: Beheerder regiopolitie Midden en West Brabant

Klacht: Wijze van opstelling door politieambtenaar waardoor zoon van verzoekers agressief werd en situatie escaleerde, hierdoor werd geweldgebruik tegen zoon door politieambtenaar noodzakelijk.
Oordeel: niet gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor