Rapporten 2005

De Nationale ombudsman onderzoekt klachten van mensen. Na onderzoek maakt hij een rapport op van zijn bevindingen. Daarin staan ook zijn aanbevelingen. Alle rapporten zijn openbaar en vindt u in deze rapportendatabase.

De ombudsman kan ook onderzoek uit eigen beweging instellen. Met dit onderzoek richt de ombudsman zich op structurele knelpunten in de relatie tussen burger en overheid.

Rapport 2005/409

29-12-2005

Instantie: Klachtencommissie Koninklijke Luchtmacht

Klacht: Verzoekers klacht niet verder in behandeling genomen en het bevoegd gezag bericht dat geen advies kon worden uitgebracht;.
Oordeel: gegrond

Instantie: Sous-Chef Materieel-Logistiek beleid en Verwerving van de Directie Materieel van de Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

Klacht: Reactie op de mededeling dat geen advies kon worden uitgebracht; geen beslissing genomen op verzoekers klacht.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/410

29-12-2005

Instantie: Secretariaat van de huurcommissies Den Haag

Klacht: Onderzoek in verzoekers woonruimte eenzijdig gepland en verzoeker daarover niet eerder dan twee weken van tevoren geïnformeerd.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/411

29-12-2005

Instantie: Minster van Buitenlandse Zaken

Klacht: Verzoekers klacht niet in behandeling genomen over de onzorgvuldige wijze waarop in Armenië onderzoek is gedaan door de Nederlandse dipomatieke vertegenwoordiging te Tblisi naar aanleiding van verzoekers asielverzoeken.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/412

29-12-2005

Instantie: Gemeente Nijmegen

Klacht: Verzoekers klacht niet in behandeling genomen over het niet tijdig verstrekken van informatie.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/413

29-12-2005

Instantie: Regiopolitie Friesland

Klacht: Naar aanleiding van verzoeksters vermoeden over hennepkwekerij in huis van buren: verzoekster geboeid bij haar aanhouding, verzoeksters echtgenoot niet in kennis gesteld van haar insluiting, tijdens insluiting geen eten verstrekt;.
Oordeel: gegrond

Klacht: Onvoldoende onderzoek verricht: niet in kruipruimte gekeken, geen speurhond of camera gebruikt.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/414

29-12-2005

Instantie: Agentschap Telecom

Klacht: Verzoeker tijdens telefoongesprekken niet geïnformeerd over de mogelijkheid de radioroepnaam in de marifooninstallatie van het door verzoeker gekochte schip over te nemen; door verzoeker gemaakte kosten niet willen vergoeden.
Oordeel: gegrond
Met instemming
Met aanbeveling

Rapport 2005/415

29-12-2005

Instantie: Regiopolitie Friesland

Klacht: Naar aanleidng van burenconflict: verzoekers echtgenote niet tijdig gewezen op haar verschoningsrecht voordat zij gehoord werd als getuige inzake een aangifte van belediging jegens verzoeker, in het opgemaakte proces-verbaal van bevindingen niettemin vermeld dat verzoekers echtgenote tijdig is gewezen op verschoningsrecht, de medewerker die verzoekers echtgenote hoorde was niet objectief.
Oordeel: niet gegrond

Rapport 2005/416

29-12-2005

Instantie: Gemeente Haarlemmermeer, leerplichtambtenaar

Klacht: Onvoldoende hulp geboden bij het (terug)plaatsen van verzoeksters zoon op een school;.
Oordeel: niet gegrond

Klacht: Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van de situatie van verzoeksters zoon op de hoogte gesteld en verzoekster daar niet over geinformeerd.
Oordeel: gegrond

Rapport 2005/408

29-12-2005

Instantie: Nederlandse ambassade te Colombo

Klacht: Verzoeker (referent) verplicht om in kader van twee aanvragen om verlening van visum kort verblijf een kopie van zijn paspoort en opgave van zijn inkomensgegevens en banksaldo te sturen aan de aanvragers en niet aan de ambassade; vertrouwelijke stukken tegen verzoekers wil en zonder zijn toestemming aan visumaanvragers afgegeven; in klachtafhandelingsbrief gesteld dat vertrouwelijke stukken nooit door de ambassade waren ontvangen en ook niet aan derden konden zijn afgegeven en enkele vragen slechts ten dele beantwoord.
Oordeel: gegrond
Met aanbeveling

Rapport 2005/399

27-12-2005

Instantie: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Klacht: Niet inhoudelijk gereageerd op verzoeksters verzoek om in aanmerking te komen voor de zogenoemde Eenmalige regeling.
Oordeel: gegrond


Zoek in rapporten

Formaat: 2011/049

Text Size

Printervriendelijke versie
Lees voor